Rydym yn darparu ystod o wasanaethau gofal cymdeithasol i gefnogi teuluoedd gyda phlant yn Wrecsam.

Pryderu am blentyn?

Dywedwch wrthym cyn gynted â phosib os ydych yn pryderu fod plentyn mewn perygl o gael ei niweidio neu ei esgeuluso.  Gallwch wneud hyn trwy ffonio’r Un Pwynt Mynediad Plant ar 01978 292039 neu yn ystod oriau gwaith arferol.

Gellir cysylltu â’n Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 0345 053 3116 y tu allan i oriau (cyn 8:30am ac ar ôl 5pm dydd Llun - ddydd Iau, a cyn 8:30am ac ar ôl 4:30pm ar ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau banc).

Os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol, dylech ffonio’r heddlu yn syth ar 999.

Help a chyngor

Fel eich cyngor lleol, mae gennym ddyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd yn ardal Wrecsam. Gall teuluoedd gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ynghylch nifer o bethau, gan gynnwys:

 • Gofal plant a chostau gofal plant
 • Pethau i'w gwneud ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Iechyd plant
 • Datblygiad ac ymddygiad plant
 • Cydbwysedd bywyd a gwaith
 • Addysg
 • Bwydo ar y Fron
 • Hyfforddiant defnyddio’r poti
 • Diogelwch plant
 • Bwlio
 • Camddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Mae ein Hadran Gofal Cymdeithasol Plant hefyd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd sy’n wynebu heriau, gan gynnwys anabledd, tlodi, camddefnyddio sylweddau, cam-drin domestig a phroblemau iechyd meddwl.

Ymholiadau cyffredinol

Gallwch gysylltu â ni gydag ymholiadau cyffredinol ynghylch gofal cymdeithasol plant trwy e-bostio socialservices@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 292066.