Gwella dyfodol plant Wrecsam

Maethwch blentyn lleol heddiw i helpu i gadw plant yn eu hardaloedd lleol, yn eu hysgolion lleol gyda’u ffrindiau ac wrth ymyl eu teuluoedd ar gyfer cyswllt.

Rydym ni’n chwilio am amrywiaeth o bobl i faethu plant Wrecsam, o leoliadau brys a thymor byr i leoliadau hirdymor. Mae arnom ni angen gofalwyr maeth ar gyfer plant, gan gynnwys plant gydag anableddau, pobl ifanc, brodyr a chwiorydd a rhieni a phlant. Fe allwch chi gynnig cartref teuluol i blant Wrecsam sydd angen eich amser, eich cariad a’ch amynedd.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am faethu yn Wrecsam. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu ac eisiau dysgu mwy, fe allwch chi alw heibio i un o’n nosweithiau agored neu anfon neges sydyn atom yn defnyddio’r ffurflen ar-lein.

Ffurflen ymholiad am faethu

Dechreuwch rŵan

Maethu - Cwestiynau Cyffredin 

Ydw i’n gallu maethu?

I fod yn ofalwr maeth mae arnoch chi angen bod yn 21 mlwydd oed neu’n hŷn, ag ystafell wely sbâr ac mae arnoch chi hefyd angen y gwerthoedd cywir.

Efallai bod rhai ohonoch chi’n ansicr am ei gallu i faethu oherwydd amgylchiadau penodol (e.e. oherwydd eich bod yn sengl neu’n gweithio’n llawn amser).  Os ydych chi’n ansicr, gallwch ddarllen straeon gan ofalwyr maeth cymeradwy gydag amgylchiadau gwahanol.

Faint mae’n cymryd i ddod yn ofalwr maeth?

Gall y broses asesu i ddod yn ofalwr maethu gymryd chwe mis.

Ydw i’n cael tâl?

Rydych chi’n derbyn lwfans i gwrdd â’r costau ynghlwm wrth edrych ar ôl plentyn/person ifanc. Fe allwch chi hefyd dderbyn taliad sgiliau drwy gwblhau hyfforddiant ychwanegol ac ennill cymwysterau.

Ydw i’n rhy hen i faethu?

Dim ond rhif ydi oedran, mae ystod oedran ein gofalwyr maeth yn Wrecsam yn amrywio o 21 i 80 mlwydd oed. Rydym ni’n chwilio am bobl ofalgar i roi cyfleoedd, cefnogaeth, defosiwn a’r bywyd gorau posibl i bobl ifanc Wrecsam.

Straeon

“Dw i’n sengl”

Dwi’n ofalwr maeth sengl i Gyngor Wrecsam ac mae maethu’n rhoi llawer o foddhad i mi. Gall fod yn anodd ar fy mhen fy hun weithiau ond mae gen i system gefnogaeth dda (fy nheulu a ffrindiau). Mae gen i hefyd weithiwr cymdeithasol ar fy nghyfer i ac un i’r person ifanc sy’n byw gyda mi – maen nhw’n help mawr.

“Rydw i’n gweithio’n llawn amser”

Mae fy mhartner a minnau yn gweithio’n llawn amser ond mae maethu’n cyd-fynd â’m bywyd prysur. Rydw i’n rhoi lle i blant aros am gyfnodau byr ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau. Mae gennym ni ddau o blant sy’n dod i aros unwaith y mis ac rydym ni wedi meithrin perthynas wych gyda nhw, gan edrych ymlaen at benwythnosau llawn hwyl pan fyddan nhw gyda ni.

“Mae gen i blant fy hun”

Ddwy flynedd yn ôl, roedd gen i ddau blentyn fy hun. Ers i’n plentyn maeth ddod i fyw gyda ni, mae gennym ni rŵan dri o blant. Maen nhw’n rhan o’n teulu ni. Roedd cyfnod o arfer ar y cychwyn ond fe gawsom ni lawer o sgyrsiau gyda’n plant cyn i ni holi am fod yn ofalwyr maeth. Maen nhw’n trin ei gilydd fel brodyr a chwiorydd sy’n adnabod ei gilydd erioed.

“Dw i’n byw mewn llety rhent preifat”

Rydw i’n rhentu fy nghartref a ches i ddim trafferth dod yn ofalwr maeth. Does arnoch chi ond angen un ystafell sbâr ar gyfer plentyn. Mae angen math arbennig o berson i faethu. Mae arnoch chi angen bod yn amyneddgar, yn ofalgar, yn gefnogol ac yn berson hwyliog.

Yn y fideo canlynol, mae un o’n gofalwyr maeth yn disgrifio eu profiad gyda maethu a’r gefnogaeth maent wedi’i gael. 

Trawsgrifiad o brofiad gofalwr maeth

Dyma drawsgrifiad fideo o ofalwr maeth yng Nghyngor Wrecsam, yn disgrifio eu profiad o faethu a’r gefnogaeth maent wedi’i gael. Nid yw’r deunyddiau gweledol yn y fideo yn darparu rhagor o wybodaeth, felly nid oes angen disgrifiad gweledol.

 

Helo, Alison ydw i a dw i’n ofalwr maeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Dw i bron yn 52 mlwydd oed. Dw i’n sengl ac mae gen i dri o feibion - ac mae’r ieuengaf yn edrych ymlaen at fynd i’r brifysgol cyn bo hir. Roeddwn i’n teimlo bod gen i lawer ar ôl i’w roi a llawer o gariad i’w roi ac roedd arnaf eisiau gwneud iddo gyfrif, gwneud gwahaniaeth a chyfrannu at rywbeth. A dyna pam y gwnes i gysylltu â’r Cyngor i ddod yn ofalwr maeth.

O’r cyswllt cyntaf rydw i wedi cael cefnogaeth lawn gan y tîm maethu yn Wrecsam. Maen nhw’n bobl anhygoel, yn llawn profiad a does dim byd yn ormod iddyn nhw ei wneud. Does dim byd yn rhy wirion. Does dim tasg rhy fach. O’r broses recriwtio i’r broses ymgeisio, a hyd yn oed proses y panel, dydyn nhw ddim yn eich gadael ac rydych chi’n cael eich cefnogi ar bob cam.

Mae sawl math o faethu. Rydw i’n gweithio llawn amser ac felly yn cynnig seibiant a gofal maeth mewn argyfwng gan nad ydw i’n gallu maethu’n llawn amser. Mi ddechreuais feddwl fy mod i’n rhy hen ac nad ydi gwneud mân faethu yma ac acw yn ddigon, ond rhoddodd y tîm maethu dawelwch meddwl i mi. Mae angen mathau gwahanol o ofalwyr maeth. Felly os oes ar unrhyw un eisiau cymryd y cam yma a mynd ati i faethu, mae yna wastad blant mewn angen. Mae arnaf eisiau eich annog chi, beth bynnag eich amgylchiadau a’ch llwybr mewn bywyd, bod yna rywbeth y gallwch chi ei wneud.

Fel y dywedais, mae’r tîm bob tro yno i’ch cefnogi ac maen nhw’n gyfeillgar iawn gyda rhywun bob amser ar gael ben arall i’r ffôn neu’r e-bost i’ch helpu chi os oes arnoch chi angen cefnogaeth neu gymorth. Rydych chi hefyd yn cael hyfforddiant yn rhad ac am ddim. Ac mae’r hyfforddiant hwnnw wedi bod yn wych. Mae’r adnoddau maen nhw’n eu defnyddio yn ardderchog. Yn fwy na dim, cefais gyfle i wneud ffrindiau yn yr hyfforddiant maethu. Mae’n braf cael ffrindiau sy’n maethu ac rydw i’n dal yn cysylltu ac yn sgwrsio efo nhw’n rheolaidd - rydym ni hyd yn oed wedi gwneud ychydig o hyfforddiant ar-lein yn ystod y cyfnod clo. Mae’n wahanol, ond mae’n wych, mae’n hylaw ac yna rydych chi’n trafod bob dim gyda’ch gweithiwr cymdeithasol goruchwylio ar y diwedd. Mae’r gweithiwr cymdeithasol goruchwylio yn weithiwr cymdeithasol i chi ar ôl i chi gael eich cymeradwyo. Maen nhw’n werth y byd ac wastad yno; mae’n braf cael pwynt cyswllt cyntaf pan fyddwch chi angen cymorth ar unwaith, ac maen nhw wastad yn cysylltu’n ôl cyn gynted â phosibl.

Mae’r hyfforddiant yn dda iawn hefyd. Mi wnes i ei fwynhau; doeddwn i ddim yn teimlo ei fod yn ormod i mi. Mae yna hyfforddiant gorfodol a hyfforddiant dewisol, ond mae yna bethau eraill y gallwch chi eu gwneud i barhau i ddatblygu’ch sgiliau maethu. Maen nhw hefyd yn anfon newyddlenni rheolaidd, fel eich bod chi’n derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ac yn gallu manteisio ar unrhyw gyfle newydd. Mae rhwydweithio yn rhan allweddol o faethu hefyd, hyd yn oed yn ystod y cyfnod clo. Rydym ni wedi llwyddo i ddod at ein gilydd a chael amser paned rhith, sydd wedi bod yn beth da iawn. Dw i wedi mwynhau'r sgyrsiau wythnosol yma, yn enwedig pan oedd gwahanol weithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth yn sgwrsio ac yn rhannu yr hyn maent wedi’i ddysgu a’u hawgrymiadau. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac rydw i’n edrych ymlaen at fwynhau rhagor o’r rhain.

Ac os oes gennych chi ‘chydig o ddiddordeb mewn maethu... codwch y ffôn neu anfonwch neges at y tîm maethu. Fyddwch chi ddim yn difaru a does gennych chi ddim i’w golli. Yn wir, fe allwch chi fod ar eich hennill gan fod maethu yn brofiad gwobrwyol iawn. Dydi maethu ddim bob tro yn hawdd, ond mae’r cyfnodau anodd yn rhai byr iawn a dydych chi ddim ar eich pen eich hun - rydych chi’n cael eich cefnogi 100%. Ond mae gwneud gwahaniaeth i fywyd person ifanc, am ychydig ddyddiau, am wythnos neu am gyfnod hirach yn wobrwyol iawn. Mi fyddwch chi bob tro yn gwneud gwahaniaeth, er na fyddwch chi o hyd yn ei weld.

Felly hoffaf eich annog chi heddiw i wneud gwahaniaeth i'ch bywyd - rydw i'n edrych ymlaen at eich gweld chi yn y Rhwydwaith Maethu. Hwyl am y tro.

Buddion bod yn ofalwr maeth ar gyfer Cyngor Wrecsam 

Cymorth parhaus

Unwaith rydych chi’n dod yn ofalwr maeth rydych chi’n derbyn arweiniad a chyngor gan eich gweithiwr cymdeithasol dynodedig.

Byddwch hefyd yn gallu derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am faethu yn Wrecsam drwy...

  • Boreau coffi misol - lle fedrwch chi gwrdd â gofalwyr maeth eraill
  • Newyddlenni misol - bydd y rhain yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau, dathliadau a chyfleoedd
  • Pari Nadolig - cyfle i ddathlu’r Nadolig gyda gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc eraill
  • Nosweithiau gwobrwy - mae’r rhain wedi’u sefydlu i ddathlu llwyddiannau gofalwyr maeth a phobl ifanc

Tâl

Byddwch yn derbyn lwfans i gwrdd â'r costau ynghlwm wrth fagu plentyn (gan gynnwys dillad, bwyd a chludiant).

Mae gofalwyr maeth hefyd yn cael cynnig y buddion ariannol canlynol:

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Rydym ni’n cynnig gostyngiad o 75% oddi ar Dreth y Cyngor i ofalwyr maeth cymeradwy sydd wedi cynnig lleoliadau i blant o fewn y flwyddyn dreth flaenorol (cafodd y cynllun ei gyflwyno fis Ebrill 2020).

Bydd pob gofalwr maeth sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael bil diwygiedig, a'r gostyngiad o 75% wedi’i roi.

Ar gyfer gofalwyr maeth sy’n byw y tu allan i’r fwrdeistref, bydd arnyn nhw angen cyflwyno copi o’u hysbysiad Treth y Cyngor. Bydd y gostyngiad o 75% wedyn yn cael ei roi a byddan nhw’n derbyn taliad ar gyfer y swm.

Mae’r cynnig yn berthnasol i ofalwyr maeth generig a pherthnasau (personau cysylltiedig) sydd wedi’u cymeradwyo drwy Gyngor Wrecsam.

Cerdyn gostyngiad

Bydd pob gofalwr maeth yn derbyn cerdyn Max sy’n darparu mynediad i ostyngiadau ar nifer fawr o weithgareddau ar draws y DU (sy’n rhan o’r cynllun).

Taliad sgiliau

Fe allwch chi hefyd dderbyn ‘taliad sgiliau’ drwy gwblhau hyfforddiant ychwanegol ac ennill cymwysterau.

Hyfforddiant

Hyfforddiant cyn cymeradwyo (Hyfforddiant Sgiliau Maethu)

Dyma gwrs tridiau cyn i chi ddod yn ofalwr maeth. Bydd y cwrs yn eich helpu chi i ddeall beth i'w ddisgwyl o'r broses faethu a phenderfynu ai maethu ydi'r dewis cywir i chi.

Hyfforddiant ar ôl cymeradwyo

Byddwch yn derbyn hyfforddiant blynyddol fel diogelu a chymorth cyntaf pediatreg, yn ogystal â hyfforddiant ychwanegol i’ch helpu chi ddeall anghenion penodol y plant sy’n aros efo chi.
 

Cyflogwr cyfeillgar i faethu

Rydym ni (Cyngor Wrecsam) bellach yn gyflogwr cyfeillgar i faethu. Mae hyn yn golygu bod ein gweithwyr sy’n maethu yn Wrecsam yn cael 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol i fynd i gyfarfodydd, hyfforddiant ac i gefnogi plant.

Beth ydi’r amserlenni nodweddiadol ar gyfer y broses i ddod yn ofalwr maeth?

Y broses faethu

Sylwch, oherwydd y sefyllfa gyda Covid-19, mae ein swyddogion recriwtio ar hyn o bryd yn cysylltu drwy fideoalwad yn hytrach nag ymweliad cychwynnol.

Y broses faethu
Amserlen Cam Beth mae hyn yn ei olygu i chi Beth mae’r gwasanaeth maethu yn ei wneud
Diwrnod 1 Ymholiad Galwad, e-bost, ymholiad ar-lein neu noson agored Anfon gwybodaeth a phecyn ymgeisio
Diwrnod 2 Galwad ffôn / ymweliad cychwynnol Sgwrsio am faethu, gofyn cwestiynau a thrafod y disgwyliadau ac ati Swyddog recriwtio i ymweld i egluro popeth am faethu
O fewn y mis cyntaf Ffurflen gais Llenwi ffurflen gais Prosesu’r cais a’i roi ar ein systemau mewnol
O fewn y mis cyntaf Cwblhau’r gwiriadau perthnasol Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chymryd o’r ffurflen gais Trefnu’r gwiriadau e.e. y gwasanaeth prawf, iechyd meddwl, geirdaon
O fewn y mis cyntaf Cais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Llenwi’r ffurflenni Gwirio’r dogfennau
O fewn 5 mis (gall fod yn gynt) Hyfforddiant Sgiliau Maethu Mynychu’r hyfforddiant a dysgu am yr hyn sydd i’w ddisgwyl wrth faethu Darparu hyfforddiant, rydym ni’n cynnal y rhain bob ychydig fisoedd
O fewn 5 mis (gall fod yn gynt) Asesiad ffurflen F Asesiad manwl i edrych ar eich addasrwydd i fod yn ofalwr maeth Gweithiwr cymdeithasol yn cynnal yr asesiad
6 mis Panel Mynychu panel i gael eich cymeradwyo yn ofalwr maeth Eich cymeradwyo fel gofalwr maeth ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ar ôl 6 mis Cefnogaeth barhaus Mynychu hyfforddiant a grwpiau cefnogi Darparu cefnogaeth ac arweiniad

 

Cysylltwch â’n tîm maethu

E-bost: fostering@wrexham.gov.uk

Rhif ffôn: 01978 295316

Lawrlwytho: