Data cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol allweddol am Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’i 49 o adrannau etholiadol/wardiau.

Trosolwg o Fwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae oddeutu 136,000 o bobl yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae hyn yn cynnwys tref Wrecsam, rhai ardaloedd gwledig a chymunedau llai eraill. Yn rhai o’r ardaloedd hyn, mae’r Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn bwysig iawn i bobl.

Mae dros chwarter ohonom yn y grŵp oedran 45 i 64, ac mae’r data diweddaraf yn nodi bod ychydig mwy o ferched na dynion yn gyffredinol. 

Mae gan ein bwrdeistref sirol 70 ysgol ac mae dros draean o’r gyflogaeth yn ein sir yn y sector cyhoeddus (er enghraifft i lywodraeth leol, ysgolion, ysbytai neu feddygfeydd). Mae gweithgynhyrchu hefyd yn bwysig, mae 20% o swyddi yn ein sir yn y categori hwn ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw un o’r rhai mwyaf yn Ewrop.   

StatsCymru yw catalog ar-lein Llywodraeth Cymru o ddata ystadegol manwl i Gymru. Mae’r data poblogaeth diweddaraf i ardal  awdurdod lleol Wrecsam yn cael ei ddarparu drwy amcangyfrifon poblogaeth StatsCymru (dolen gyswllt allanol).

Data’r Cyfrifiad

Gellir canfod canlyniadau cychwynnol Cyfrifiad 2021 drwy Swyddfa’r Ystadegau Gwladol: Cyfrifiad (dolen gyswllt allanol).

Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod lawn o ddata o ystadegau allweddol Cyfrifiad 2011 ar gyfer Wrecsam ar wefan Nomis (gwasanaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Proffiliau wardiau

Crynodeb o broffiliau o ddata Cyfrifiad 2011 ar gyfer pob ward ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r wybodaeth hon yn seiliedig ar ffiniau wardiau cyn etholiadau lleol 2022.  Nid yw data Cyfrifiad 2021 ar gyfer y ffiniau wardiau newydd ar gael eto.

Ystadegau eraill

Asesiad Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

Mae gofyn i ni (Cyngor Wrecsam) weithredu ar y cyd drwy fwrdd gwasanaethau cyhoeddus Wrecsam (dolen gyswllt allanol) i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrannu at gyflawni’r nodau lles, fel y nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae asesiad lles yn cael ei baratoi bob pum mlynedd fel rhan o gyflawni’r ddyletswydd hon.

Beth yw asesiad lles?

Mae asesiadau lles yn cofnodi cyflwr lles yr ardal. Gall ein hasesiadau lles ddefnyddio data ac ystadegau’r cyfrifiad; gwaith academaidd; ac ymchwil ansoddol a thystiolaeth. Fe’i cynhyrchir mewn ymgynghoriad â chymunedau a grwpiau lleol. 

Dylai ein hasesiad hefyd nodi’r tueddiadau a ddisgwylir yn y dyfodol a chyfeirio at ddangosyddion lles cenedlaethol.

Asesiad diweddaraf

Dyma’r ail asesiad lles sydd wedi ei lunio gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam. Gwnaed y cyntaf yn 2017. 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam wedi adlewyrchu ar: 

  • o ble rydym wedi dod - gan ddysgu o’n hasesiad lles 2017 a’n cynllun lles a beth yr ydym yn ei wneud. 
  • ble rydym yn awr – beth yr ydym yn ei wybod am sut mae pethau’n edrych a theimlo’n awr. 
  • beth sydd i ddod - beth yw tueddiadau a dynameg y dyfodol sy’n debygol o effeithio ar Fwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Yn seiliedig ar yr asesiad bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn datblygu cynllun i wella lles yn ein hardal.

Yn dilyn cynhyrchu ein asesiad lles, mae ein cynllun lles yn edrych ar les lleol ac yn gosod amcanion mewn ymgynghoriad â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i wneud y mwyaf o les lleol.

Mae ein cynllun lles presennol ar gyfer 2018-2023.

Adroddir ar gynnydd yn flynyddol (cyhoeddir yr adroddiad blynyddol hwn ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam hefyd).

Cyhoeddir cynllun lles nesaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ym mis Mai 2023.

Darganfod mwy o ystadegau

Cysylltu â ni

Ebost statistics@wrexham.gov.uk