Data cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol allweddol am Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’i 47 o adrannau etholiadol/wardiau.

Trosolwg o Fwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae oddeutu 136,000 o bobl yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae hyn yn cynnwys tref Wrecsam, rhai ardaloedd gwledig a chymunedau llai eraill.  Yn rhai o’r ardaloedd hyn, mae’r Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn bwysig iawn i bobl.

Yr oedran cyfartalog i bobl sy’n byw yma yw 42 oed, ac mae dros chwarter ohonom yn y grŵp rhwng 45 a 64 oed.  Mae nifer y dynion ychydig yn uwch na nifer y merched yn gyffredinol. 

Mae 68 ysgol yn ein sir, ac mae dros draean y bobl sy’n byw yma yn gweithio yn y sector cyhoeddus (er enghraifft i lywodraeth leol, ysgolion, ysbytai neu feddygfeydd).  Mae gweithgynhyrchu hefyd yn bwysig, mae 20% o swyddi yn ein sir yn y categori hwn ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw un o’r rhai mwyaf yn Ewrop.   

StatsCymru yw catalog ar-lein Llywodraeth Cymru o ddata ystadegol manwl i Gymru. Mae’r data poblogaeth diweddaraf i ardal  awdurdod lleol Wrecsam yn cael ei ddarparu drwy amcangyfrifon poblogaeth StatsCymru (dolen gyswllt allanol).

Gallwch hefyd ddod o hyd i ystod lawn o ddata o ystadegau allweddol Cyfrifiad 2011 ar gyfer Wrecsam ar wefan Nomis (gwasanaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Ystadegau ar ein perfformiad fel cyngor

Cyhoeddir ein Mesuryddion Atebolrwydd Cyhoeddus yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru a gellir dod o hyd iddynt drwy’r wefan fynghyngorlleol (dolen gyswllt allanol).

Oherwydd effaith Covid-19, nid yw set ddata 2019/20 wedi ei chyhoeddi.

Proffiliau wardiau

Crynodeb o broffiliau o ddata Cyfrifiad 2011 ar gyfer pob ward ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Asesiad Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

Mae gofyn i ni (Cyngor Wrecsam) weithredu ar y cyd drwy fwrdd gwasanaethau cyhoeddus Wrecsam (dolen gyswllt allanol) i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrannu at gyflawni’r nodau lles, fel y nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae asesiad lles yn cael ei baratoi bob pum mlynedd fel rhan o gyflawni’r ddyletswydd hon.

Beth yw asesiad lles?

Mae asesiadau lles yn cofnodi cyflwr lles yr ardal. Gall ein hasesiadau lles ddefnyddio data ac ystadegau’r cyfrifiad; gwaith academaidd; ac ymchwil ansoddol a thystiolaeth. Fe’i cynhyrchir mewn ymgynghoriad â chymunedau a grwpiau lleol. 

Dylai ein hasesiad hefyd nodi’r tueddiadau a ddisgwylir yn y dyfodol a chyfeirio at ddangosyddion lles cenedlaethol.

Yn dilyn cynhyrchu ein asesiad lles, mae ein cynllun lles yn edrych ar les lleol ac yn gosod amcanion mewn ymgynghoriad â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i wneud y mwyaf o les lleol.

Adroddir ar gynnydd yn flynyddol (cyhoeddir yr adroddiad blynyddol hwn ar wefan Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam hefyd).

Cyhoeddir asesiad lles nesaf Wrecsam ym mis Mai 2022, a chyhoeddir cynllun lles nesaf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ym mis Mai 2023.

Darganfod mwy o ystadegau

Cysylltu â ni

Ebost statistics@wrexham.gov.uk