Gwneud cais am Addysg Gynnar wedi’i Hariannu

Ymgeisiwch rŵan

 

Mae gan bob plentyn yn Wrecsam hawl i 10 awr o Addysg Gynnar yr wythnos, yn dechrau yn y tymor sy’n dilyn eu pen-blwydd yn dair oed, fel rhan o’r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn 3 oed cyn y tymor y maent i fod i ddechrau, ac maent rhaid iddynt fod yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Dim ond yn nhymhorau'r gwanwyn a'r haf yn mae Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gael (gall dyddiadau tymhorau amrywio mewn gwahanol leoliadau).

Beth yw'r cynnig?

Gallwch gael mynediad at hyd at 30 awr yr wythnos o Addysg Gynnar wedi’i Hariannu neu Feithrinfa yn ogystal â gofal plant sydd wedi ei ariannu gan y llywodraeth wedi cyfuno am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r elfen Addysg Gynnar wedi’i Hariannu hon yn ffurfio 10 awr o'r cynnig 30 awr.

Nid yw sicrhau lle Addysg Gynnar wedi’i Hariannu yn rhoi lle meithrin awtomatig i chi mewn ysgol yn Wrecsam. Rhaid i chi wneud cais am le meithrin ar wahân.

Pryd a sut y gallai wneud cais am Addysg Gynnar wedi'i Hariannu?

Ar gyfer plant sydd wedi cael eu pen-blwydd yn dair oed cyn dechrau tymor y gwanwyn, bydd lle wedi'i ariannu ar gael ar gyfer tymor y gwanwyn a thymor yr haf. Ar gyfer plant sy'n cael eu pen-blwydd yn ystod tymor y gwanwyn, bydd lle wedi'i ariannu ar gael ar gyfer tymor yr haf

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael addysg gynnar yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf gallwch wneud cais o’r Medi 1, 2022 ymlaen ac mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais erbyn Hydref 28, 2022 i gael lle i'ch plentyn nhymor y gwanwyn (Ionawr) 2023.

Os yw eich plentyn chi yn gymwys ar gyfer tymor yr haf yn unig, gallwch wneud cais o Hydref 31, 2022 ymlaen a bydd rhaid i chi fod wedi gwneud cais erbyn Rhagfyr 16, 2022 i gael cynnig lle ar gyfer tymor yr haf (Ebrill) 2023.

Gallwch wneud cais ar lein ar gyfer Addysg Gynnar wedi’i Hariannu.

Fel arall, mae ceisiadau bapur ar gael drwy anfon ebost i admissions@wrexham.gov.uk.

Rhowch y dechrau gorau i’ch plentyn

Yn Wrecsam rydym wedi ymrwymo i roi'r dechrau gorau posibl mewn addysg i'n plant ieuengaf. Mae Plant mewn Addysg Gynnar wedi’i Hariannu yn dysgu trwy chwarae – yn unol â’r Cwricwlwm ar gyfer Lleoliadau Meithrin wedi’i Hariannu yng Nghymru.

Mae ymchwil yn Wrecsam wedi profi bod plant tair oed mewn Addysg Gynnar wedi’i Hariannu yn mynd ymlaen i gyflawni canlyniadau uwch, ar ddiwedd blwyddyn chwech, na’r rhai nad ydynt yn manteisio ar y cynnig.

Mae manteision Addysg Gynnar wedi’i Hariannu i’ch plentyn yn cynnwys...

 • dysgu sgiliau newydd
 • magu hyder
 • darganfod a datrys problemau
 • archwilio a defnyddio technoleg
 • datblygu annibyniaeth
 • datblygu creadigrwydd a dychymyg
 • dysgu siarad Cymraeg
 • gwneud ffrindiau
 • cael llawer o hwyl dan do ac yn yr awyr agored

Sut mae'n gweithio

Gall eich plentyn gael lle mewn lleoliad wedi’i ariannu ar gyfer naill ai:

 • Pum sesiwn yr wythnos, un y dydd, dwy awr o hyd, neu
 • Pedair sesiwn yr wythnos, un y dydd, dwy awr a hanner o hyd.

Bydd hyn yn dibynnu ar yr hyn y mae'r lleoliad cymeradwy o'ch dewis yn ei ddarparu.

Ariennir lleoliad cymeradwy i ddarparu Addysg Gynnar i blant tair oed a gall fod yn un o’r canlynol:

Lleoliad dynodedig...

 • Cylch chwarae
 • Meithrinfa ddydd breifat
 • Dosbarth meithrin neu uned blynyddoedd cynnar mewn ysgol leol.

Ariannu Addysg Gynnar

Dim ond mewn un lleoliad y gallwch wneud cais am le wedi'i Hariannu. Telir cyllid yn uniongyrchol i'r lleoliad.

Lleoliadau sy'n derbyn cyllid...

 • Rhaid cael staff â chymwysterau priodol
 • Bydd yn cael ei arolygu gan ESTYN ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
 • Rhaid darparu'r sesiynau a nodir
 • Derbyn hyfforddiant rheolaidd

Lleoliadau Cymeradwy yn Wrecsam

Rhestr gyfredol o leoliadau Wrecsam sydd wedi’u cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar wedi’i hariannu
Cyfrwng Cymraeg Cyfrwng Saesneg
Cylch Meithrin Bro Alun Rhostyllen ABC
Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog Cylch Chwarae Acorns
Cylch Meithrin Min y Ddol Cylch Chwarae Gofal Plant Bangor-Is-y-Coed
Cylch Meithrin Summerhill Ysgol Black Lane
Cylch Meithrin Hill Street yn Plas Coch Ysgol Borderbrook
Cylch Meithrin Maes y Gornel Addysg Gynnar Parc Borras
Ysgol Bodhyfryd Cylch Chwarae Bradley
Ysgol Cynddelw Ysgol Brynteg
Cylch Llan y Pwll Ysgol Bwlchgwyn
Cylch Bryn Tabor Meithrinfa Ddydd Caego a Berse
  Cylch Chwarae Cefn Mawr
  Meithrinfa Cherry Hill
  Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Pentre, y Waun
  Cylch Chwarae'r Waun
  Dragons Day Care Tanyfron
  Ysgol Eyton
  Ysgol Gynradd Froncysyllte
  Ysgol y Garth
  Ysgol Gynradd yr Holl Saint Eglwys Cymru a Gynorthwyir
  Ysgol Gwenfro
  Cylch Chwarae Happy Days Coedpoeth
  Addysg Gynnar Heulfan
  Cylch Chwarae Dan 5 Holt
  Meithrinfa Ddydd Homestead
  Meithrinfa Kiddies World
  Meithrinfa Little Scholars
  Little Sunflowers
  Victoria Gems, Jewels and Treasures
  Cylch chwarae Merffordd
  Ysgol Minera
  Meithrinfa Mother Goose
  Canolfan Chwarae Owrtyn
  Addysg Gynnar Penycae
  Meithrinfa Peter Pan
  Meithrinfa Ddydd Playland
  Meithrinfa Ddydd Redbrook
  Meithrinfa Rise and Shine
  Meithrinfa Rossett House
  Meithrinfa Ddydd Sparkles
  Ysgol Gatholig y Santes Anne
  Ysgol Sant Chad Hanmer
  Addysg Gynnar St Giles
  Meithrinfa Cyn-ysgol y Santes Fair, Wrecsam
  Ysgol y Santes Fair Brymbo
  Ysgol Sant Paul
  Cylch Chwarae Treasure Chest, Llai 
  Ysgol Cae’r Gwenyn
  Ysgol Maes y Mynydd
  Ysgol Yr Hafod Johnstown
  Ysgol Wat’s Dyke