Gwneud cais am Addysg Gynnar wedi’i Hariannu

Ymgeisiwch rŵan

 

Mae gan bob plentyn yn Wrecsam hawl i 10 awr o Addysg Gynnar yr wythnos, yn dechrau yn y tymor sy’n dilyn eu pen-blwydd yn dair oed, fel rhan o’r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn 3 oed cyn y tymor y maent i fod i ddechrau, ac maent rhaid iddynt fod yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Dim ond yn nhymhorau'r gwanwyn a'r haf yn mae Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gael (gall dyddiadau tymhorau amrywio mewn gwahanol leoliadau).

Beth yw'r cynnig?

Gallwch gael hyd at 30 awr yr wythnos o gyfuniad o Addysg Gynnar wedi'i Hariannu neu ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r elfen Addysg Gynnar wedi’i Hariannu yn cyfrif am 10 awr o'r cynnig 30 awr.

Nid yw cael lle mewn lleoliad addysg gynnar wedi'i hariannu yn sicrhau lle i chi’n awtomatig mewn dosbarth meithrin mewn ysgol yn Wrecsam. Mae’n rhaid i chi wneud cais ar wahân am le mewn dosbarth meithrin.

Pryd a sut y gallai wneud cais am Addysg Gynnar wedi'i Hariannu?

Ar gyfer plant sydd wedi cael eu pen-blwydd yn dair oed cyn dechrau tymor y gwanwyn, bydd lle wedi'i ariannu ar gael ar gyfer tymor y gwanwyn a thymor yr haf. Ar gyfer plant sy'n cael eu pen-blwydd yn ystod tymor y gwanwyn, bydd lle wedi'i ariannu ar gael ar gyfer tymor yr haf

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael addysg gynnar yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf gallwch wneud cais o’r Medi 1, 2021 ymlaen ac mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais erbyn Hydref 22, 2021 i gael lle i'ch plentyn nhymor y gwanwyn (Ionawr) 2022.

Os yw eich plentyn chi yn gymwys ar gyfer tymor yr haf yn unig, gallwch wneud cais o Hydref 25, 2021 ymlaen a bydd rhaid i chi fod wedi gwneud cais erbyn Rhagfyr 17, 2021 i gael cynnig lle ar gyfer tymor yr haf (Ebrill) 2022.

Gallwch wneud cais ar lein ar gyfer Addysg Gynnar wedi’i Hariannu.

Fel arall, mae ceisiadau bapur ar gael drwy anfon ebost i admissions@wrexham.gov.uk.

Rhowch y dechrau gorau i’ch plentyn

Rydym wedi ymrwymo i roi’r dechrau gorau posib mewn addysg i’n plant ieuengaf, drwy brofiadau dysgu o ansawdd uchel. Bydd plant sy’n cael Addysg Gynnar yn dysgu drwy chwarae yn unol â chwricwlwm y cyfnod sylfaen.

Mae ymchwil yn Wrecsam wedi profi bod plant sy’n cael Addysg Gynnar wedi’i hariannu yn dair oed yn mynd ymlaen i gael canlyniadau uwch ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac ar ddiwedd blwyddyn 6 na’r rhai sydd ddim yn derbyn y cynnig.

Mae manteision Addysg Gynnar wedi’i Hariannu i’ch plentyn yn cynnwys...

 • dysgu sgiliau newydd
 • magu hyder
 • canfod a datrys problemau
 • profi a defnyddio technoleg
 • datblygu annibyniaeth
 • datblygu creadigrwydd a dychymyg
 • dysgu siarad Cymraeg
 • gwneud ffrindiau
 • cael llawer o hwyl dan do ac yn yr awyr agored

Sut mae'n gweithio

Gall eich plentyn gael lle mewn lleoliad wedi’i ariannu ar gyfer naill ai:

 • 5 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, sy'n para 2 awr
 • 4 sesiwn yr wythnos, un y diwrnod, sy'n para dwy awr a hanner.

Bydd hyn yn dibynnu ar beth mae’r lleoliad cymeradwy rydych wedi’i ddewis yn ei ddarparu.

Mae lleoliad cymeradwy’n cael ei ariannu i ddarparu addysg cyfnod sylfaen ar gyfer plant 3 oed a gall fod yn un o’r canlynol:  

Lleoliad dynodedig sy’n:

 • Gylch chwarae
 • Meithrinfa ddydd breifat 
 • Dosbarth meithrin neu uned blynyddoedd cynnar mewn ysgol leol.

Addysg Gynnar a Ariennir

Gallwch wneud cais am le wedi’i ariannu mewn UN lleoliad yn unig. Caiff yr arian ei dalu’n uniongyrchol i’r lleoliad.

Rhaid i leoliadau sy'n cael arian:

 • Fod â staff â chymwysterau priodol
 • Cael arolygiad gan ESTYN ac Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Darparu'r sesiynau a nodir
 • Derbyn hyfforddiant yn rheolaidd 

Lleoliadau Cymeradwy yn Wrecsam

Rhestr gyfredol o leoliadau Wrecsam sydd wedi’u cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar wedi’i hariannu
Cyfrwng Cymraeg Cyfrwng Saesneg
Cylch Meithrin Bro Alun Rhostyllen ABC
Ysgol Gynradd Llanarmon DC Cylch Chwarae Acorns
Cylch Meithrin Min y Ddol Amlapio Parc Acton
Cylch Meithrin Summerhill Cylch Chwarae Gofal Plant Bangor-Is-y-Coed
Cylch Meithrin Hill Street yn Plas Coch Ysgol Black Lane
Cylch Meithrin Maes y Gornel Ysgol Borderbrook
Ysgol Bodhyfryd Addysg Gynnar Parc Borras
Ysgol Cynddelw Cylch Chwarae Bradley
Ysgol Bryn Tabor Ysgol Brynteg 
Cylch Borras Ysgol Bwlchgwyn
  Meithrinfa Ddydd Caego a Berse
  Cylch Chwarae Cefn Mawr
  Meithrinfa Cherry Hill
  Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Pentre, y Waun
  Cylch Chwarae'r Waun
  Dragons Day Care Tanyfron
  Ysgol Eyton
  Ysgol Gynradd Froncysyllte
  Cylch Chwarae Garden Village
  Ysgol y Garth
  Cylch Chwarae  Ducks & Ducklings, Gresffordd
  Addysg Gynnar Gwenfro
  Cylch Chwarae Happy Days Coedpoeth
  Addysg Gynnar Heulfan 
  Cylch Chwarae Dan 5 Holt
  Meithrinfa Ddydd Homestead
  Kiddies World Acrefair
  Meithrinfa Little Scholars
  Little Sunflowers
  Victoria Gems, Jewels and Treasures
  Cylch chwarae Merffordd
  Ysgol Minera
  Meithrinfa Mother Goose
  Canolfan Chwarae Owrtyn
  Addysg Gynnar Penycae
  Meithrinfa Peter Pan
  Meithrinfa ddydd Playland
  Meithrinfa Ddydd Redbrook
  Meithrinfa Rossett House
  Meithrinfa Ddydd Sparkles
  Ysgol Gatholig y Santes Anne
  Ysgol Sant Chad Hanmer
  Addysg Gynnar St Giles
  Meithrinfa Cyn-ysgol y Santes Fair, Wrecsam
  Ysgol y Santes Fair Brymbo
  Ysgol Sant Paul
  Cylch Chwarae Treasure Chest, Llai 
  Ysgol Cae’r Gwenyn
  Ysgol Maes y Mynydd
  Ysgol Yr Hafod Johnstown