Gwneud Cais am Ofal Plant (drwy Gyngor Sir y Fflint)

Ymgeisiwch rŵan

 

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Sir y Fflint i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn Wrecsam.

Gallwch ddarllen am y cynnig isod, ond bydd arnoch angen gwneud cais ar wefan Sir y Fflint (dolen gyswllt allanol) gallwch hefyd weld ar y wefan beth ydych chi’n gymwys i’w gael.

Os oes arnoch angen unrhyw gyngor neu help wrth gwblhau’ch cais, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cynnig gofal plant, mae croeso ichi e-bostio fis@wrexham.gov.uk, neu alw draw i Galw Wrecsam (10:30am - 2:30pm).

Cysylltwch â Sir y Fflint os ydych chi’n cael unrhyw drafferth gyda’r cais ar-lein, i holi a dderbyniwyd eich cais, neu i gael gwybod erbyn pryd y caiff eich cais ei brosesu. Gwnewch hyn drwy e-bostio childcareofferapplications@flintshire.gov.uk, neu ffonio 01352 703930.

 

Beth yw'r cynnig?

Os ydych chi’n rhiant sy’n gweithio, yn byw yn Wrecsam ac yn bodloni’r meini prawf cymhwyso, gallwch wneud cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru i blant tair a phedair blwydd oed.

Mae’r cynnig ar gael i blant o ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed nes mis Medi ar ôl iddynt droi’n bedair oed.

Mae’n golygu y gallwch gael hyd at 30 awr o ofal plant bob wythnos wedi’i gyfuno ag addysg gynnar neu feithrinfa cyfnod sylfaen, oll wedi’i ariannu gan y Llywodraeth.

I fanteisio ar y cynnig bydd arnoch angen gwneud cais ar wahân am addysg gynnar neu feithrinfa cyfnod sylfaen, yn ogystal â gwneud cais am ofal plant drwy Sir y Fflint.

Sut darperir y cynnig?

Mae’r Cynnig yn cynnwys gofal plant wedi’i gyfuno ag addysg ar gyfer plant tair a phedair blwydd oed (Addysg Gynnar wedi’i Hariannu a Meithrinfeydd Cyfnod Sylfaen). At ei gilydd mae’r lwfansau’n talu am hyd at 30 awr yr wythnos. 

Cynllun Dysg y gellir ei hawlio    

Lwfans Gofal Plant

Addysg Gynnar wedi'i Hariannu 10 awr yr wythnos 20 awr yr wythnos
Meithrinfa Cyfnod Sylfaen 12.5 awr yr wythnos 17.5 awr yr wythnos

 

Mae Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gael yn nhymhorau’r gwanwyn a’r haf i blant sy’n cael eu pen-blwydd yn dair oed rhwng 1 Medi a dechrau tymor yr haf.

Mae darpariaeth feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael gydol y tri thymor ar gyfer plant sy’n cael eu pen-blwydd yn dair oed ar 31 Awst neu cyn hynny. 

Er bod y cynnig gofal plant ar gael am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn, caiff 39 o’r rheiny eu trin fel adeg tymor. Ymdrinnir â’r naw wythnos arall fel rhai y tu allan i’r tymor, neu ‘wythnosau gwyliau’. Mae nifer yr wythnosau gwyliau y gall pob plentyn ei gael yn dibynnu ar ba bryd yn ystod y flwyddyn academaidd y dechreuodd y plentyn elwa ar y Cynnig. Yn ystod yr wythnosau gwyliau hyn ni fydd plant ond yn derbyn 30 awr o ofal plant bob wythnos.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, mae croeso ichi gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ar fis@wrexham.gov.uk