Dolenni allanol

Pan mae’r dywediad ‘dolen gyswllt allanol’ yn cael ei ddefnyddio ar y dudalen honno mae’n golygu pan fyddwch yn clicio ar y ddolen bydd yn agor tudalen ar wefan arall (nid gwefan y cyngor).

Gwasanaethau a grwpiau lleol/rhanbarthol

Sesiwn Galw Heibio Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn sy’n Niwrowahanol, bob dydd Mercher rhwng 10am a 12pm yn yr hwb Lles, lle gallwch sgwrsio, trafod achosion a darganfod lle i gael mwy o gyngor a chefnogaeth. 

Canolbwynt Cyfeillgarwch 

Crëwyd y Canolbwynt Cyfeillgarwch gan bobl ag anableddau i roi’r cyfle i bobl wneud ffrindiau ac i drefnu sesiynau i gwrdd i fyny. Maen nhw’n trefnu teithiau’r i’r sinema, bowlio, mynd allan am fwyd a chwrdd yn wythnosol i sgwrsio a chynllunio.

Tîm rheoli prosiect - cefnogaeth unigol

Mae’r tîm yn cynnig cefnogaeth ymarferol i unigolion niwroamrywiol ar lawer o bynciau, yn cynnwys:

  • Hyfforddiant ffrindiau/perthnasau
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Cymorth gyda chyllideb
  • Addysg ryw
  • Sgiliau Coginio
  • Sgiliau byw beunyddiol 

Am fwy o wybodaeth neu i wneud atgyfeiriad gallwch anfon e-bost at SCProjectManagementTeam@wrexham.gov.uk

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cefnogaeth yn rhanbarth Gogledd Cymru yn cynnwys Wrecsam. 

Maent yn cynnig:

  • Asesiadau o Anhwylder yn y Sbectrwm Awtistig (ASD) i oedolion (rheiny sy’n 18 oed neu hŷn) sy’n cwrdd â’r meini prawf i gael eu hasesu.
  • Gweithdai sy’n cefnogi unigolion awtistig i ddeall eu diagnosis yn well ac i egluro pa wasanaethau cymunedol sydd ar gael.

Mae gan bob sir yng Ngogledd Cymru weithiwr cyswllt sydd yn cynnal canolfannau cyngor / gwybodaeth reolaidd yn eu rhanbarth. Darganfod y dyddiadau a lleoliadau diweddaraf ar Dudalen Facebook Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cymru (dolen gyswllt allanol).

Mwy o gefnogaeth

Adnoddau darllen

Os ydych yn aelod o’n gwasanaeth llyfrgelloedd gallwch ofyn i staff mewn unrhyw lyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam i’ch helpu i ddarganfod llyfrau am niwroamrywiaeth.

Gallwch hefyd chwilio am lyfrau sydd ar gael yn llyfrgelloedd Wrecsam trwy’r catalog llyfrau ar-lein. Yn ogystal â llyfrau go iawn, mae hefyd yn dangos e-lyfrau a llyfrau llafar y gallwch eu benthyca trwy Borrowbox (dolen gyswllt allanol) y gallwch eu lawrlwytho ar ddyfeisiadau Apple, Android a Kindle.

Hyfforddiant/dysgu ar-lein

Arian (cymorth ariannol)

Cludiant