Mae modd i chi adnewyddu neu wneud cais ar gyfer bathodyn glas ar-lein o hyd drwy’r ddolen ar waelod y dudalen hon. 

Darllenwch y wybodaeth isod cyn cyflwyno eich cais, bydd hyn yn helpu i gyflymu’r broses.

Ceisiadau newydd ac ail-geisiadau: ceisiadau awtomatig

Mae ceisiadau awtomatig wedi parhau i gael eu prosesu ar ôl derbyn cymhwysedd, mae’r meini prawf awtomatig ar gyfer pobl sydd:

 • Yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl (symudedd cyfradd uwch)
 • Yn derbyn Taliad Annibyniaeth Personol, y gofynion yw 8 pwynt neu fwy o dan y categori symud o gwmpas neu 12 pwynt o dan y categori cynllunio a dilyn siwrnai. 
 • Yn derbyn atodiad symudedd Pensiynwyr Rhyfel
 • Yn derbyn taliadau Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog

Sicrhewch eich bod yn darparu llythyr cymhwyso diweddar ac os ydych yn derbyn Taliadau Annibyniaeth Personol rydym yn gofyn am y llythyr llawn sy’n cynnwys y pwyntiau a ddyfarnwyd i chi.

Ceisiadau newydd ac ail-geisiadau: ceisiadau nad ydynt yn awtomatig

Oherwydd y pandemig presennol ac yn unol â chyngor y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, rydym wedi gohirio asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau Bathodyn Glas  nad ydynt yn awtomatig. Unwaith y byddwn yn derbyn eich cais, a gellir cynnal lefel addas o asesiad, byddwn yn cysylltu gyda chi ar gyfer asesiad dros y ffôn.

Ar ôl i’ch cais gael ei gyflwyno, bydd yn cael ei arbed ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol rydych wedi eu darparu.

Er mwyn helpu i gyflymu'r broses, atodwch gymaint o dystiolaeth i’r cais â phosib , megis:

 • Llun o gymhorthion cerdded rydych yn eu defnyddio i roi cymorth gyda’ch symudedd
 • Llun o unrhyw addasiadau sydd ar waith yn eich eiddo (er enghraifft, rheiliau cydio, rampiau, grisiau wedi’u codi)
 • Tystiolaeth o unrhyw feddyginiaeth ar bresgripsiwn at ddibenion symudedd (dylai fod y presgripsiwn mwyaf diweddar a dylai gynnwys anadlwyr, chwistrellau GTN a nebiwlyddion os yw’n berthnasol)
 • Tystiolaeth o unrhyw asesiad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Tystiolaeth o Lwfans Gweini 
 • Tystiolaeth o Lwfans Gofalwyr 
 • Tystiolaeth o wasanaeth danfon bwyd, gwasanaethau gofal neu wasanaethau cefnogaeth ychwanegol, gan gynnwys teulu 
 • Presgripsiwn ar gyfer defnyddio ocsigen neu brawf o’r nodyn danfon ar gyfer defnyddio ocsigen

Bathodynnau sydd wedi dod i ben 

Gall deiliaid bathodyn ddefnyddio eu bathodyn am fis ar ôl iddo ddod i ben ,  ni fydd camau gorfodi yn erbyn bathodynnau sydd wedi dod i ben ym meysydd parcio’r cyngor (fodd bynnag bydd hyn yn cael ei adolygu’n fisol).

Yn anffodus, mae’r ffordd y mae gweithredwyr meysydd parcio preifat yn dewis gweithredu yn ystod yr amseroedd hyn allan o'n rheolaeth. Felly, risg deiliaid y bathodyn glas fyddai parcio mewn maes parcio preifat gyda bathodyn sydd wedi dod i ben. 

Bydd yr ymlaciad o orfodaeth ym meysydd parcio'r Cyngor yn dod i ben ar 30 Medi 2020. Felly, byddai risg y deiliaid bathodyn glas eu hunain pe byddent yn dewis parcio gyda bathodyn sydd wedi dod i ben ar ôl y dyddiad hwn.