Cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

Mae eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru) os ydych chi neu eich plentyn yn derbyn y canlynol... 

  • Cymhorthdal Incwm (CI)*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (IBJSA)*
  • Cefnogir o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (IR)
  • Credyd Treth Plant - cyn belled nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith gyda chyfanswm incwm blynyddol o dan y terfyn a osodwyd gan CThEM
  • Elfen Warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith ‘rhedeg allan’ - y taliad a gaiff rhywun am bedair wythnos arall ar ôl rhoi'r gorau i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith.
  • Credyd Cynhwysol

Sut allaf i wneud cais?

Gallwch wneud cais drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Beth ydw i’n wneud os yw fy mudd-dal yn dod i ben?

Gadewch i ni wybod ar unwaith os bydd eich budd-daliadau yn dod i ben neu’n cael eu tynnu’n ôl drwy ffonio 01978 298991.  Os na fyddwch yn gadael i ni wybod, byddwch yn gorfod talu cost llawn unrhyw brydau ysgol eich plentyn/plant o’r dyddiad ddaeth eich budd-dal i ben.