Gwneud cais ar-lein 

Dechreuwch rŵan

Cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim

Mae eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru) os ydych chi neu eich plentyn yn derbyn y canlynol... 

  • Cymhorthdal Incwm (CI)*
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (IBJSA)*
  • Cefnogir o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (IR)
  • Credyd Treth Plant - cyn belled nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith gyda chyfanswm incwm blynyddol o dan y terfyn a osodwyd gan CThEM
  • Elfen Warantedig o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith ‘rhedeg allan’ - y taliad a gaiff rhywun am bedair wythnos arall ar ôl rhoi'r gorau i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith.
  • Credyd Cynhwysol - os ydych yn gweithio mae rhaid i chi ennill llai nag £7,400 y flwyddyn (£616.67 y mis) i fod yn gymwys am brydau ysgol am ddim

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Amddiffyniad wrth bonito

Os ydym wedi clyfarnu Prydau Ysgol Am Ddim, mae rhaid i ni adolygu cymhwysedd yn flynyddol.

Os ydym yn nodi bod eich amgylchiadau wedi newid ac nad yw eich plentyn bellach yn gymwys o dan y prif gynllun, byddant dal yn gymwys i gael prydau am ddim o dan y cynllun amddiffyniad wrth bonito.

Mae'r cynllun hwn yn golygu gallwch eith plentyn derbyn prydau am ddim o dan reol wrth bontio hyd at Ragfyr 31, 2023 neu tan ddiwedd cyfnod addysg bresennol.

Os ydych eich plentyn yn derbyn prydau am ddim o dan amddiffyniad wrth bontio, bydd hyn yn golygu ni fyddwn yn gymwys am bethau eraill fel y Grant Datblygu Disgyblion.

Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd

Fe fydd prydau ysgol am ddim yn cael eu cynnig i bob disgybl yn y Dosbarth Derbyn o 1 Medi 2022, yn rhan o gynllun Llywodraeth Cymru o’r enw Prydau Ysgol am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd. Fe fydd yn cael ei ymestyn i’r rhai ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o fis Ebrill 2023.

Os ydi’ch plentyn yn y dosbarth derbyn a’ch bod eisiau iddynt gael eu pryd am ddim yn yr ysgol, ewch i wefan ParentPay i archebu pryd am ddim i’ch plentyn.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gofrestru gyda ParentPay ar ein tudalen ‘Talu am brydau ysgol’.

Os ydych chi ar incwm isel neu’n derbyn budd-daliadau, mae hi’n bwysig eich bod yn gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim (uchod) ar gyfer eich plentyn er gwaethaf y ddarpariaeth i bob plentyn. Fe allai bod yn gymwys am Fudd-dal Prydau Ysgol am Ddim olygu bod rhagor o gymorth ariannol ar gael i chi (yn cynnwys Grant Datblygu Disgyblion, gwersi cerdd a thripiau ysgol) yn ogystal â chynyddu’r cyllid ar gyfer ysgol eich plentyn.