Gwneud cais ar-lein

Dechreuwch rŵan

Mae Grant Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel. 

Bydd y Grant Ysgol Hanfodol ar gyfer Medi 2024 i Orffennaf 2025 ar agor o 1 Gorffennaf, 2024 tan Mai 31, 2025.

Cyflwynwch un cais yn unig, os oes angen, gallwch ychwanegu nifer o blant i’r un cais (mae'n bosibl y bydd cyflwyniadau niferus yn oedi prosesu eich grant).

Swm grant

Mae’r grant wedi’i gynyddu fel bod plant sy’n dechrau ym mlwyddyn 7 yn cael £200 a phlant ym mhob blwyddyn ysgol arall, o’r dosbarth derbyn i flwyddyn 11, yn cael £125.

Cymhwyster

Mae unrhyw blentyn sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sy’n mynychu’r ysgol yn Wrecsam, ac sydd yn y grwpiau blwyddyn canlynol yn gymwys i gael y grant:

 • Yn cychwyn yn y dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
 • Yn cychwyn blynyddoedd ysgol 1 i 11
 • Mewn ysgol arbennig, adnodd anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion ac yn 4 i 15 oed 

Mae pob plentyn sy’n derbyn gofal yn gymwys hefyd, waeth beth yw eu statws o ran prydau ysgol am ddim.

 • Ni fydd plant sy’n cael prydau ysgol am ddim oherwydd trefniadau amddiffyn wrth bontio yn gymwys.
 • Ni fydd plant sydd yn y dosbarth derbyn ym mis Medi, ac sydd ond yn derbyn prydau trwy’r cynnig cynhwysol, yn gymwys. 

Os oes mwy na 12 mis wedi pasio ers i chi gael eich asesu am brydau ysgol am ddim (neu os yw eich amgylchiadau wedi newid), bydd angen i chi ailymgeisio am brydau ysgol am ddim yn gyntaf.

Pan fyddwch chi wedi cael cadarnhad eich bod yn gymwys, gallwch wneud cais am y grant hwn.

Ar gyfer beth gellir defnyddio’r grant?

Gallwch ddefnyddio’r grant i dalu costau:

 • gwisg ysgol
 • dillad chwaraeon ysgol
 • gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach, er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiau
 • offer, fel bag ysgol a deunydd ysgrifennu
 • offer ysgol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau, fel dylunio a thechnoleg
 • offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dillad sy’n dal dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored
 • gliniadur neu ddyfais tabled

Sut fydda i’n cael yr arian?

Telir y grant drwy drosglwyddiad BACS yn syth i’ch cyfrif banc.

Mwy o gwestiynau

Anfonwch e-bost i uniformgrant@wrexham.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am y grant.