Talwch rŵan

 

Mae’r rhent yr ydych yn ei dalu yn ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth rheoli tai ac atgyweirio o ansawdd da i’n holl ddeiliaid contract.  

Mae’n amod yn eich contract tenantiaeth ac yn gyfrifoldeb arnoch i sicrhau eich bod yn talu eich rhent yn rheolaidd. Os na fyddwch yn gallu talu eich rhent ar unrhyw adeg dylech gysylltu â’ch swyddfa tai lleol gynted â phosibl.

Sut allaf dalu fy rhent?

Gallwch dalu eich rhent ar-lein yn ogystal â drwy... 

Derbyn Uniongyrchol

Gallwch dalu gyda debyd uniongyrchol misol – yn daladwy ar 1 neu 16 o bob mis (dyma'r ffordd hawsaf i chi ac i ni) neu drwy ddebyd uniongyrchol wythnosol. Gallwch gysylltu â’ch swyddfa tai lleol am fanylion a ffurflenni.  

Cerdyn llithro rhent

Gallwch hefyd ddefnyddio cerdyn llithro rhent a gyflenwyd gan wasanaethau tai i dalu mewn safleoedd PayPoint, Swyddfeydd Post a swyddfeydd tai.

Ni fydd taliadau a wnaed ar ôl dydd Iau yn cyrraedd eich cyfrif rhent nes yr wythnos ganlynol.  

Ffôn

Ffoniwch 0300 333 6500 a defnyddiwch y cyfarwyddiadau awtomatig i dalu gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd. Mae hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Yn bersonol

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd yn eich swyddfa tai leolneu gyda chymorth digidol yn Galw Wrecsam, yn Llyfrgell Wrecsam (LL11 1AU).

Ni fydd taliadau a wneir yn y lleoliadau hyn yn cyrraedd eich cyfrif rhent tan y diwrnod canlynol.

Os ydych yn cael trafferth/angen help cymorth i dalu eich rhent

Cyngor a gwybodaeth

Mae gennym Swyddog Cynhwysiant Ariannol ym mhob swyddfa tai leol sy’n gweithio gyda deiliaid contract i’w helpu nhw i uchafu eu hincwm.

Gallan nhw roi cyngor ynglŷn â chyllidebu, eich helpu chi i wneud cais am fudd-daliadau y gallech chi fod yn gymwys ar eu cyfer, a’ch cyfeirio chi at asiantaethau eraill a all eich helpu chi. Gallant hefyd eich cynorthwyo chi i wneud cais am grantiau i’ch helpu i gael nwyddau megis peiriant golchi, oergell, popty ac ati.

Gallwch chi hefyd gysylltu â’r asiantaethau cyngor canlynol:

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar ystod o bynciau ar ein tudalennau cymorth gyda chostau byw.

Taliad Tai Credyd Cynhwysol

Efallai y gallwch hawlio Credyd Cynhwysol (dolen gyswllt allanol) i’ch helpu chi i dalu eich rhent.

Nid yw Credyd Cynhwysol yn cynnwys taliadau dŵr, gwresogi, yswiriant na chostau rhentu garej, ond bydd yn talu rhai ffioedd gwasanaeth penodol. Os yw unrhyw rai o’r ffioedd hyn wedi eu cynnwys yn eich rhent, yna mae’n rhaid i chi eu talu nhw eich hun.

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys gallwch ddarganfod sut i wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol ar-lein (dolen gyswllt allanol).

Gall newidiadau yn eich amgylchiadau personol effeithio ar faint o rent ydych yn ei dalu. Dylech adael i ni wybod am unrhyw newidiadau ar unwaith i osgoi ychwanegu unrhyw ôl-ffioedd.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol eich cyfrifoldeb chi yw diweddaru eich dyddlyfr.

Eich cyfrifoldeb chi hefyd yw sicrhau bod eich hawliad yn cael ei adnewyddu’n gyflym os bydd angen. 

Cymorth arall gyda chostau tai

Os ydych yn hawlio’r taliad tai Credyd Cynhwysol ac nad yw’n talu eich rhent i gyd efallai y gallwch hefyd hawlio Taliad Disgresiwn at Gostau Tai.

Gallwch hefyd fynd i’n tudalennau help gyda chostau byw am gyngor am gostau byw, yn cynnwys unrhyw gymorth y gallwch ei gael gyda biliau’r cartref.

Beth ddylwn i ei wneud os na allaf dalu fy rhent?

Rydym yn deall y gall pobl wynebu ôl-ddyledion rhent (pan fyddwn mewn dyled o ran rhent) am bob math o resymau.

Os na fyddwch yn gallu gwneud eich taliadau rhent am unrhyw reswm, peidiwch ag anwybyddu’r broblem gan y bydd ond yn gwneud pethau’n waeth.

Dylech gysylltu â’ch swyddfa tai leol ar unwaith os byddwch yn cael problemau talu eich rhent ar unrhyw adeg fel y gallwn drafod hyn gyda chi.

Bydd swyddog tai yn trafod y sefyllfa mewn modd sensitif ac yn helpu i nodi’r rhesymau am beidio talu. Yna bydd disgwyl i chi drefnu i dalu’r ôl-ddyledion.

Beth bynnag yw eich rheswm dros beidio talu eich rhent, mae’n bwysig eich bod yn cadw at eich trefniadau ad-dalu. 

Mae eich cyfrif rhent yn cael ei fonitro’n wythnosol, ac os na fyddwch yn cadw at eich trefniadau i glirio’r ôl-ddyledion, bydd yn rhaid i’ch swyddog tai ystyried camau pellach.

Os nad ydych yn talu eich rhent

Byddwn ni’n:

 • ysgrifennu atoch chi a nodi’r hyn sydd angen i chi ei wneud
 • gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi i drafod eich ôl-ddyledion
 • ceisio dod i gytundeb boddhaol â chi i ad-dalu eich ôl-ddyledion a rhoi cyngor a chefnogaeth i chi ar gyllidebu. 
 • fel y dewis olaf un byddwn ni’n ystyried cymryd camau drwy’r llys, yn cynnwys eich troi allan er mwyn adennill unrhyw rent heb ei dalu. 

Cofiwch y gallai ôl-ddyledion rhent effeithio arnoch chi yn y ffyrdd canlynol:

 • gallech chi golli eich cartref
 • os byddwn ni’n cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn chi, byddwch chi’n gyfrifol am dalu costau’r gwrandawiad yn ogystal ag unrhyw ôl-ddyledion heb eu talu.
 • efallai na fydd arnom ddyletswydd gyfreithiol i’ch ail-gartrefu chi yn y dyfodol.
 • ni fyddwn yn caniatáu i chi rhentu garej  
 • bydd yn effeithio ar eich hanes talu rhent a pha mor debygol yr ydych chi o gael credyd, fel morgais, benthyciad gan y banc neu gerdyn credyd. 

Dyma pam y mae’n bwysig i chi gysylltu â’ch swyddog tai lleol ar unwaith os ydych wedi cael problemau erioed gyda thalu eich rhent, er mwyn i ni allu eich cynghori chi a cheisio gwneud trefniant i chi dalu.

Ynglŷn â’ch rhent

Sut rydym yn gosod eich rhent

Mae’r system yr ydym yn ei defnyddio ar gyfer gosod rhent yn seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru. 

Codir un lefel o rent ar gyfer gwahanol fathau o eiddo. Gelwir hyn yn ‘rhent targed’.  

Mae trefniadau pontio wedi’u sefydlu ar gyfer deiliaid contract cyfredol. Mae’r rhain yn caniatáu i renti symud yn raddol tuag at y rhent targed. Bydd hyn yn helpu i leihau’r effaith ariannol ar ddeiliaid contract. Mae hefyd yn golygu y gallwn barhau i gasglu digon o incwm rhent i barhau i drwsio a gwella eich tai. 

A fydd fy rhent yn newid os byddaf yn symud i eiddo arall?

Os byddwch chi’n symud i eiddo arall, byddwn ni’n gosod y rhent fel a ganlyn:

 • Os yw’r rhent yn is na’r rhent targed, bydd yn cael ei ailosod yn ôl y rhent targed newydd
 • Os yw’n uwch na’r rhent targed, ni fyddwn yn ei ostwng ond bydd yn aros yr un fath heb gynnydd hyd nes y bydd y rhent targed yn dal i fyny ag ef

Y Flwyddyn Rhent

Mae eich rhent fel arfer yn daladwy dros 48 wythnos gyda phob blwyddyn ariannol yn dechrau ym mis Ebrill. Mae 4 wythnos ym mhob blwyddyn lle nad ydym yn codi rhent ond yn parhau i gasglu dyledion rhent os yn berthnasol.  

Mae rhent fel arfer yn codi ddechrau mis Ebrill bob blwyddyn a byddwn yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o 2 fis i chi cyn cynyddu’r rhent.  Byddwn ni’n anfon datganiad o’ch cyfrif rhent atoch chi bob 3 mis, ond gallwch chi ofyn am gofnod cyfredol o’ch rhent unrhyw bryd.