Rydym wrthi’n paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a fydd yn cymryd lle'r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig presennol. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn strategaeth datblygu a defnydd tir hirdymor, yn canolbwyntio ar gyflawni datblygu cynaliadwy a bydd yn:

 •  arwain datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a defnyddiau eraill
 • nodi polisïau a gaiff eu defnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio
 • diogelu ardaloedd o dir sydd angen eu gwarchod neu eu gwella

Ewch i Borthol Ymgynghoriadau’r CDLl i weld y wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 2013 – 2028.

Camau paratoi allweddol

Mae’r rhain yn amserlenni eang ac mae amseroedd dangosol wedi cael eu cynnwys ar gyfer yr ymgynghoriad.

Camau paratoi allweddol
Cyfnod Camau’r Cynllun Datblygu Lleol Camau AC / AAS Dyddiadau Dechrau/Cwblhau
A - Cyfnodau Pendant      
Cytundeb Cyflawni Diwygiedig
(Rheoliadau 9 a 10 o Reoliadau CDLl 2005)
 • Paratoi, diwygio (os yw’n briodol) a chytuno/ cymeradwyo
 • LlC yn cymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni
 
 • Ionawr 2013
Diwygiwyd Hyd 2014
Diwygiwyd Gorffennaf 2017
 • Rhagfyr 2014
Sylfaen Dystiolaeth
 •  Datblygu ac ystyried goblygiadau’r sylfaen dystiolaeth (yn cynnwys Galw am Safleoedd Ymgeisiol)
 • Safleoedd Amgen

 •  
 
 • Mawrth 2012 Parhaus
 • Tachwedd 2012 – Chwefror 2013
 • Chwefror 2016 - Ebrill 2016
Materion ac Opsiynau
Cyfranogiad Cyn-adneuo (Rheoliad 14)
 • Datblygu gweledigaeth ac amcanion strategol
 • Dynodi materion allweddol a thwf strategol amgen a dewisiadau gofodol
 • Gosod y cyd-destun a sefydlu’r waelodlin
 • Paratoi methodoleg, amcanion a dangosyddion
 • Penderfynu ar yr Adroddiad Cwmpasu
CWBLHAWYD
Ionawr – Mawrth 2015
(Ymgynghoriad Budd-ddeiliaid Allweddol Ionawr – Mawrth 2015)
Strategaeth a Ffefrir
Ymgynghoriad cyhoeddus cyn adneuo (chwe wythnos)
(Rheoliadau 15 a 16)
 • Gwerthuso dewisiadau gofodol strategol amgen
 • Dewis y strategaeth ofodol a ffefrir
 • Gwerthuso dewisiadau amgen strategol y Cynllun
 • Asesu effeithiau’r Cynllun
 • Asesu polisïau neu gynigion a allai gael effeithiau amgylcheddol sylweddol
CWBLHAWYD Mai - 2015 – Chwefror 2016 (10 mis)
(Ymgynghoriad Cyhoeddus Chwefror – Ebrill 2016)
Cynllun Datblygu Lleol Adneuol
(chwe wythnos) (Rheoliadau 17,18 ac 19)
 • Ymgynghoriad statudol ar y Cynllun llawn a dogfennau cysylltiedig i ganiatáu i sylwadau ffurfiol gael eu gwneud.
 • Paratoi a chyhoeddi
  yr Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Adroddiad Amgylcheddol)
Mai 2016 – Ebrill 2018) (Ymgynghoriad Cyhoeddus Ebrill – Mai 2018)
B. Cyfnodau Dangosol      
Cyflwyno’r CDLl i Gynulliad Cymru i’w Archwilio (Rheoliad 22)
 • Bydd y cyngor yn cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol a’r dogfennau ategol (gan gynnwys sylwadau) yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru.
 • Diwygio’r Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Adroddiad Amgylcheddol)
Tachwedd 2018
Archwiliad Annibynnol yng ngŵydd y Cyhoedd
(Rheoliad 23)
 • Bydd Arolygydd yn profi "cadernid" y Cynllun yn annibynnol
 • Paratoi a chyhoeddi datganiad o ba ystyriaeth a roddir i ddatblygu cynaliadwy yn y Cynllun
(yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Adroddiad yr Arolygydd
(Rheoliad 24)
 • Bydd Arolygydd yn Cyflwyno ei adroddiad i’r Cyngor a fydd yn rhwymol ar y cyngor.
  (yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Mabwysiadu
(Rheoliad 24 25)
 • Gwneud y CDLl yn weithredol fel y Cynllun Datblygu statudol ar gyfer ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
  Gwanwyn 2019
Monitro ac Adolygu Blynyddol
(Rheoliad 37)
 • Bydd y cyngor yn adolygu’r Cynllun ac yn cyflwyno adroddiadau monitro blynyddol i Lywodraeth Cymru.
 • Monitro effeithiau amgylcheddol sylweddol rhoi’r Cynllun ar waith.
Yn flynyddol

 

Gwybodaeth berthnasol