Mae Canolfan Goffa Brynteg yn ganolbwynt cymunedol, a leolir 3 milltir o ganol tref Wrecsam.  

Mae ystod o weithgareddau yn cael eu cynnal yn y ganolfan, gan gynnwys clybiau a digwyddiadau hyfforddiant.  

Mae’r adeilad cyfan yn cynnwys mynediad i gadair olwyn. Mae Wi-fi am ddim ar gael ar draws yr adeilad ac mae yna offer TG ar gael i’w ddefnyddio mewn cyfarfodydd.  

Mae yna faes parcio am ddim ar gael yn y ganolfan a gellir cyrraedd yno ar gludiant cyhoeddus hefyd.  

Mae’r ganolfan hefyd yn cynnwys Llyfrgell Brynteg (gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ac oriau agor ar dudalen gwefan ‘eich llyfrgell leol’). 

Llogi ystafell allan

Dylech wirio amodau llogi cyn gwneud archeb. I wneud archeb, anfonwch e-bost at bryntegmemorialcentre@wrexham.gov.uk i wirio argaeledd a gofyn am ffurflen archeb. 

Blaendaliadau

Mae blaen-dal na chaiff ei ad-dalu o 25% o’r ffi llogi yn ofynnol adeg llogi (nid yw hyn yn berthnasol i archebion bloc rheolaidd).

Gostyngiadau / ffioedd gostyngol (archebion mewnol ac elusen)

Rydym yn cynnig:

  • Gostyngiad o hyd at 25% ar gyfer archebion mewnol. 
  • Gostyngiad tâl llogi ystafell o 25% ar gyfer digwyddiadau / sefydliadau elusennol ar gyfer codi arian lleol.

Taliadau cyffredinol

Taliadau cyffredinol
Cyfleusterau Ffi
Defnydd o gerddoriaeth fyw neu wedi’i recordio ym mhob ystafell (fesul sesiwn)£2.50
Defnydd o gyfleusterau coginio fesul sesiwn (os ydynt ar gael)£12
Ffi ychwanegol am fethu gadael ar amser a gytunwyd i bob ystafell (fesul pob awr neu ran ohoni)£62

Amseroedd sesiwn llogi 

Gellir llogi ar gyfer sesiynau bore, prynhawn neu fin nos (mae archebion sesiwn ar gyfer 3 awr o hyd, gyda sesiynau min nos yn gorffen erbyn 10pm fan bellaf). 

Manylion ystafell a ffioedd 

Mae amryw o ystafelloedd y gellir eu llogi, gyda maint yr ystafell yn amrywio o 15 unigolyn fesul ystafell i 120 o bobl fesul ystafell. Mae’r union le yn dibynnu ar y math o weithgaredd yr ydych yn bwriadu ei gynnal a’r gwaith gosod rydych ei angen ar gyfer y byrddau a’r cadeiriau.  

Gallwn ddarparu lluniaeth am gost o £1 y pen.

Un ystafell gyfarfod - ar gyfer hyd at 15 o bobl

Cost fesul sesiwn 3 awr: £27.50 

Gliniadur, taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Ystafell TG - ar gyfer hyd at 30 o bobl

Pris fesul sesiwn: £44

Argraffydd a 10 gliniadur ar gael i’r cyhoedd yn cael eu darparu (mae’r cyfrifiaduron yn cynnwys mynediad am ddim i’r rhyngrwyd, yn ogystal ag Office a meddalwedd cyflwyniad).  

Mae offer TG hybrid ar gael yn yr ystafell, gan gynnwys sgrîn ar wal wedi’i chysylltu gyda gliniaduron. 

Ystafell gyfarfod ddwbl - ar gyfer hyd at 40 o bobl

Cost fesul sesiwn 3 awr: £44 

Taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Neuadd – ar gyfer hyd at 120 o bobl

Cost fesul sesiwn 3 awr: £62 

Gliniadur, taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Talu am archebu ystafell 

Unwaith y bydd eich archeb wedi’i gadarnhau, gallwch dalu amdano ar-lein. 

Talwch rŵan 

Unedau busnes

Mae gennym 4 uned fusnes annibynnol i’w llogi fesul mis, ar gyfraddau rhesymol iawn. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth gan gynnwys argaeledd. 

Cyfeiriad

Canolfan Goffa Brynteg
Ffordd y Chwarel,  
Brynteg, 
Wrecsam,
LL11 6AB

Canolfan Goffa Brynteg

E-bost: bryntegmemorialcentre@wrexham.gov.uk 
Ffôn: 01978 722944