Mae eitemau swmpus yn golygu eitemau sy’n rhy fawr neu’n rhy drwm i’w cymryd i ffwrdd yn eich casgliad sbwriel arferol (fel dodrefn, nwyddau gwyn ac offer gardd).

Gallwch archebu casgliad gwaredu eitemau swmpus o’r cartref ar-lein a byddwn yn casglu’r eitemau gennych. Gellir casglu hyd at wyth eitem am isafswm ffi (mae ffi uwch am fwy nag wyth eitem). 

Mae Casgliadau Eitemau Swmpus wedi dod i ben am y tro yn sgil coronafeirws. Byddwn yn parhau i adolygu’r penderfyniad hwn a diweddaru’r dudalen hon yn y man. 

Eitemau y gellir eu cynnwys mewn casgliadau eitemau swmpus o’r cartref

Eitemau y gallwn eu cymryd...

 • Dodrefn (yn cynnwys byrddau, cadeiriau, switiau, gwelyau, matresi, cypyrddau, desgiau, silffoedd llyfrau, cypyrddau dillad)
 • Nwyddau gwyn (yn cynnwys oergelloedd, rhewgelloedd, poptai, peiriannau sychu dillad, microdonnau)
 • Cyfarpar garddio (yn cynnwys peiriannau torri gwair bach, offer garddio, byrddau a chadeiriau gardd, barbeciws, beics)
 • Carped (darnau bychain o garped ac isgarped - toriadau neu garpedi maint un ystafell yn unig)
 • Offer trydanol ac electronig (yn cynnwys cyfrifiaduron, setiau teledu)

Os yw eich casgliad yn cynnwys eitemau trydanol rhaid i chi nodi hyn wrth archebu. 

Eitemau na allwn eu cymryd...

 • Gwastraff gardd (gan gynnwys gwair / toriadau gwrychoedd, coed) 
 • Pren (gan gynnwys siediau, ffensys, byrddau sgyrtin, pendrawstiau, ffyn crafanc, dodrefn wedi torri, cytiau cŵn)
 • Metel (gan gynnwys bariau haearn, haearn rhychog, drysau garej, giatiau) 
 • Deunyddiau DIY (gan gynnwys brics, blociau, concrid, pibellau, landeri, plastrfwrdd, paent) 
 • Gosodiadau (gan gynnwys llefydd tân, ceginau, dodrefn ystafell ymolchi, drysau, gwresogyddion, gwresogyddion storio, silindrau / tanciau dŵr, systemau gwresogi, ffyn canllaw grisiau, ffenestri, drysau llithro, tanau gyda gwydr ar eu blaen) 
 • Amrywiol (yn cynnwys asbestos, gwagu cartrefi, gwelyau haul, tanciau olew, silindrau nwy, rhannau o geir, storfeydd glo concrid, pianos) 
 • Bagiau (yn cynnwys gwastraff cartref, gwastraff gardd) 

Dim ond casgliad ymyl palmant y mae’r Cyngor yn ei gynnig o ran gwastraff gardd/organig yn y bin gwyrdd, nid ydym yn cynnig unrhyw wasanaethau casglu pellach ar gyfer gwastraff gwyrdd, pridd neu rwbel. Os oes gennych wastraff gardd nad yw’n ffitio yn eich bin gwyrdd gallwch fynd ag ef i un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff cartref

Lle ddylwn i adael fy eitemau? 

Gadewch yr eitemau sydd i’w casglu y tu allan i’ch eiddo (mewn man lle byddwn yn gallu eu cyrraedd, fel yr ardd ffrynt neu’r ardd gefn).

Pa mor fuan fydd fy eitemau’n cael eu casglu?

Ar ôl archebu casgliad swmpus byddant yn cael eu gwneud fel arfer ar ddiwrnod eich casgliad nesaf - cyn belled ag y rhoddir rhybudd o ddau ddiwrnod gwaith.

Rhaid i eitemau fod yn barod i’w casglu erbyn 7.30 am.

Pan fyddwch yn gadael eitemau allan, sicrhewch eu bod:

 • Yn sych ac wedi eu gorchuddio – yn enwedig dodrefn 
 • Mewn lle y gallwn eu casglu 
 • Yn amlwg 
 • Dim ond eitemau sydd wedi eu harchebu i’w casglu – ni fydd eitemau eraill yn cael eu casglu 

Os yw unrhyw eitem yn fudr iawn ni fydd yn cael ei gasglu. 

Os na fydd yr amodau hyn yn cael eu bodloni, ni fydd casgliad, a gellir rhoi ad-daliad (bydd ffi llawn am gasgliad rhannol).

Opsiynau amgen ar gyfer gwaredu eitemau swmpus o’r cartref 

Gallwch fynd ag eitemau sy’n rhy fawr neu sy’n rhy drwm i’ch bin arferol i’ch canolfan ailgylchu gwastraff cartref lleol. 

Mae nifer o lefydd hefyd lle gallwch gyfrannu dodrefn yn Wrecsam.