Yn rhan o’n hymdrechion i gefnogi trigolion drwy’r argyfwng costau byw, rydym ni’n sefydlu ‘lleoedd cynnes’ cymunedol – mannau cynnes sy’n bodoli eisoes lle mae croeso i bobl ddod iddynt.

Rydym ni’n cychwyn gyda’n llyfrgelloedd ein hunain lle gall unrhyw un sydd eisiau ddod i mewn a chael cynhesrwydd yn ogystal â chefnogaeth a chyngor.

Llyfrgelloedd sy’n cymryd rhan

 • Llyfrgell Brynteg 
 • Llyfrgell Cefn Mawr 
 • Llyfrgell y Waun 
 • Llyfrgell Coedpoeth
 • Llyfrgell Gwersyllt
 • Llyfrgell Llai 
 • Llyfrgell Owrtyn 
 • Llyfrgell Rhos  
 • Llyfrgell Rhiwabon 
 • Llyfrgell Wrecsam 

Gallwch ddod o hyd i’r amseroedd agor a’r cyfeiriadau ar y dudalen ‘eich llyfrgell leol’

Lleoedd Cynnes Eraill

 • Canolfan Glyd Bethel, Rhodfa Kenyon, Garden Village, LL11 2SP (Dydd Mercher 10am-1pm).
 • Clwb Bwyd Caia, Eglwys Sant Marc, Parc Caia, LL13 9LA (Dydd Mawrth 11am-2m).
 • Canolfan Gymdeithasol, Glyn Ceiriog, LL20 7HE (Dydd Mercher 1pm-4pm).
 • Cornel Glyd Cymuned Dolywern, Neuadd Goffa Oliver Jones, Dyffryn Ceiriog, LL20 7BA (Dydd Mawrth a Dydd Gwener 9.30am-3pm).
 • Gardd Furiog Fictoraidd Erlas, Ffordd Bryn Estyn, Rhosnesni, LL13 9TY (Dydd Llun - Dydd Gwener 10am-3pm).
 • Canolfan Cefnogaeth Gymunedol Gwersyllt, Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Gwersyllt, LL11 1ED (Dydd Mawrth a Dydd Iau 9am-1pm, Dydd Mercher 10am-2pm).
 • Adeilad yr Hwb, Parc Caia, LL13 8TH (Dydd Mercher).
 • Canolfan Glyd Tŷ Agored, Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Acton LL12 7LB (Dydd Gwener 10am-4pm).
 • Canolfan Hamdden Plas Madog, Plas Madog, LL14 3HL (Dydd Gwener 9am-12pm).
 • Eglwys y Santes Fair, Rhiwabon, LL14 6TA (Dydd Mawrth 12pm-4pm).
 • Canolfan Glyd, Canolfan Fenter Brymbo, LL11 5BT (Dydd Mercher 10am-5pm).
 • Croeso Cynnes yn Ymddiriedolaeth Gresffordd, LL12 8PS (Dydd Iau 9.30am-12.30pm).
 • Croeso Cynnes ar Ddyddiau Llun yn Xplore!, Stryt Caer, Wrecsam LL13 8AE (Dydd Llun 9.30am-2.30pm).
 • Yr Hwb Lles (Llun-Iau 9am-4pm, Gwener 9am-2pm).

Gallwch ddod o hyd i leoedd cynnes eraill yn eich cymuned ar wefan warm welcome (dolen gyswllt allanol).  

Neu os ydych yn sefydliad sydd â lle cynnes, fe allwch gofrestru eich lle gyda warm welcome (dolen gyswllt allanol)

Grantiau Lleoedd Cynnes

Mae’r broses ymgeisio bellach ar gau.

Cyngor a Chefnogaeth

Cyngor am incwm a chyllid

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich biliau, efallai fod gennych hawl i help a chyngor ariannol.

Os ydych chi’n denant i’r Cyngor, gallwch hefyd gael cymorth, cyngor ac arweiniad drwy’r Swyddogion Cynhwysiant Ariannol sydd yn swyddfa eich ystâd dai leol.

Cyngor ar arbed ynni yn y cartref

Dyma ambell beth hawdd y gallwch eu gwneud i arbed ynni yn y cartref:

 • Newid bylbiau golau traddodiadol am fylbiau LED sy’n defnyddio llai o ynni
 • Atal drafft rhag dod i mewn i’r tŷ, defnyddio tiwbiau sbwng ar ffenestri a brws drafft ar eich twll llythyrau
 • Llenwi eich peiriant golchi bob tro rydych yn ei ddefnyddio, fel eich bod yn golchi lai o weithiau
 • Berwi hynny o ddŵr rydych ei angen yn unig
 • Diffodd unrhyw declynnau yn y wal
 • Addasu thermostatau ar eich gwresogyddion (os oes gennych chi rai)
 • Rhoi deunydd ynysu am eich silindr dŵr poeth
 • Gwirio pwysedd eich boeler (dolen gyswllt allanol)

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig cyngor am ffyrdd o leihau eich defnydd o ynni ac arbed arian.

Cyngor ar arbed ynni i fusnesau

Gallech leihau costau ynni eich busnes drwy:

 • Gynnal eich archwiliad eich hun o ynni
 • Newid cyflenwr ynni, neu newid i dariff newydd
 • Diffodd unrhyw declynnau yn y wal
 • Annog pobl rydych chi’n gweithio gyda nhw i arbed ynni

Os yw’r arian gennych chi, gallai’r camau hyn eich helpu i arbed arian yn y tymor hir:

 • Newid bylbiau traddodiadol am rai LED
 • Cael cyfarpar effeithlon o ran ynni i’r swyddfa
 • Cael thermostat mae modd ei osod ar raglen
 • Sicrhau bod digon o ddeunydd ynysu yn eich gweithle
 • Cael meddalwedd rheoli ynni, sy’n rhoi gwybod i chi os ydych yn defnyddio gormod o ynni

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig cyngor am ffyrdd o leihau defnydd o ynni ac arbed arian.

Cyngor/awgrymiadau eraill

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig cyngor am arbed arian drwy leihau eich effaith ar yr amgylchedd.