Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut rydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth

Datganiad Preifatrwydd Ar Lein

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd pan fyddwch chi’n defnyddio gwasanaethau'r cyngor. Mae'r datganiad hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a'r modd rydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Er mwyn darparu’r ystod lawn o wasanaethau i chi, weithiau bydd angen i ni gasglu gwybodaeth amdanoch chi.

Rydym yn trin unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch chi’n ei ddarparu i ni (data y mae modd eich adnabod) neu rydym ni’n ei gasglu gennych chi, yn unol â darpariaethau'r ddeddfwriaeth bresennol ar ddiogelu data. Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych chi ac i roi gwybod i chi ynghylch yr hyn y bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. Rydym wedi mabwysiadu polisïau diogelwch gwybodaeth i ddiogelu eich gwybodaeth ac i atal mynediad heb awdurdod iddo.

Mae ein gwefannau yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau eraill (preifat a gwirfoddol). Dylai fod gan wefannau trydydd parti eu datganiad a chanllawiau preifatrwydd eu hunain ynghylch  defnyddio 'cwcis'. Dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i safle arall, a  dylech ddarllen datÍganiad preifatrwydd y safleoedd hynny sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu amdanoch chi

Pan fyddwch chi’n ymweld â’n cynnwys neu wasanaethau ar-lein, neu’n cofrestru ar eu cyfer, megis tanysgrifio i restr bostio neu newyddlen, neu’n cyflwyno ffurflen, neu’n creu cyfrif gan ddefnyddio system gofrestru ar-lein - efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi i’n galluogi ni i ddarparu’r gwasanaeth rydych wedi’i ofyn amdano. Gall hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i’r canlynol: eich enw, cyfeiriad post, ffôn neu rif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni, yn dibynnu ar y gwasanaeth yr ydych yn gofyn amdano.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gan ddefnyddio system trydydd parti neu gyfryngau cymdeithasol efallai y byddwn yn casglu enw’r defnyddiwr a phroffil gwybodaeth ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r cyfrif a ddefnyddir i gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ac yn casglu cyfeiriadau IP gan ymwelwyr â'n gwefannau.

Cam-drin Parthau Wrecsam

Cyngor Wrecsam yw’r cofrestrydd ar gyfer nifer o barthau. Parthau a Reolir gan Wrecsam:

Defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â ni am unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig ag enw parth sydd gennych, dylech ddisgwyl derbyn ymateb o fewn y diwrnod, a dim mwy na 5 diwrnod.

webmaster@wrexham.gov.uk

Defnyddio gwybodaeth amdanoch chi

Rydym yn defnyddio gwybodaeth at y dibenion cyffredinol canlynol:

Hysbysiad prosesu teg

Nid ydym yn rhentu, gwerthu, nac yn rhannu gwybodaeth bersonol gydag unigolion neu gwmnïau trydydd-parti, ac eithrio i ddarparu cynnyrch neu wasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd, neu fel sy'n ofynnol o dan y gyfraith.

nig adeg y caiff gwybodaeth bersonol ei ddatgelu fydd at ddibenion hysbysu:

Mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir gennym. Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll

Cynnwys sarhaus neu amhriodol

Os fyddwch chi’n postio neu’n anfon cynnwys tramgwyddus, amhriodol neu annymunol atom ni neu fel arall yn cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad aflonyddgar ar unrhyw un o'n gwasanaethau, gan gynnwys sianeli cyfryngau cymdeithasol, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i atal ymddygiad o'r fath.

Lle rydym yn credu'n rhesymol eich bod yn, neu y gallech dorri unrhyw gyfraith genedlaethol neu ryngwladol, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i hysbysu trydydd parti perthnasol megis darparwyr sianel cyfryngau cymdeithasol neu asiantaethau gorfodi'r gyfraith ynglŷn â’r cynnwys a’ch ymddygiad.

Pa mor hir yr ydym yn cadw gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am gyhyd ag y mae ei angen ar gyfer y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, ac yn ei ddileu pan fydd y diben hwnnw wedi cael ei ddiwallu. Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio hyd nes na fyddwch yn dymuno parhau i dderbyn y gwasanaeth mwyach.

Os ydych wedi cofrestru i gael cyfrif ar ein gwefannau, mae gennych y dewis o ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg. Bydd hyn yn dileu eich gwybodaeth yn barhaol ac ni fyddwch yn gallu adennill data. Nodwch y gall rhywfaint o’r wybodaeth aros yn ein logiau am gyfnod o amser ar ôl i chi ddileu eich cyfrif.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

d i’w gilydd, gellir diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn, felly efallai y byddwch yn dymuno ei wirio bob tro y byddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i ni.

Os nad ydych chi’n cytuno â'r newidiadau hyn, peidiwch â pharhau i gyflwyno gwybodaeth bersonol i ni.

Canfod pa wybodaeth bersonol sydd gennym, a chysylltu â ni ynglŷn â materion preifatrwydd gwefan

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cyngor Wrecsam yn ei gadw amdanoch chi ac i gywiro unrhyw wallau. Rydym yn codi £10 i brosesu'r ceisiadau hyn ac mae angen i chi gadarnhau pwy ydych chi. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ffurflen efallai y byddwch yn dymuno ei chwblhau er mwyn gwneud cais am eich data personol. Gellir cael gafael ar y ffurflen hon yn:

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom ni.

Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid (Rhyddid Gwybodaeth)
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY
E-bost: foi@wrexham.gov.uk

Gallwch hefyd ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod i godi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’r polisi preifatrwydd hwn neu ein defnydd o ddata personol.

Defnydd cwcis (cookies)

Cwci yw neges fechan a roddir ar eich porwr gwe gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae'r porwr yn cadw'r neges mewn ffeil testun, ac yna caiff y neges ei hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen o'r gweinyddwr. Maent yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth ddienw gyfanredol ar sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i'n helpu i wybod beth sydd o ddiddordeb iddynt ac sy’n ddefnyddiol iddynt ar ein gwefan. Caiff cwcis eu defnyddio hefyd i alluogi defnyddwyr ein gwefan i addasu a newid gosodiad y wefan - ond ar gyfrifiadur yr unigolyn yn unig y caiff y cwcis hynny eu storio. Nid ydym yn cadw gwybodaeth bersonol, fel cyfeiriadau e-bost neu fanylion eraill mewn cwci.

Sut mae Cwcis yn Gweithio

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chwcis, ewch i BBC Webwise reference (dolen allanol), neu mae gwefannau'r llywodraeth yn defnyddio cwcis (dolen allanol).

Y cwcis rydym ni’n eu defnyddio

Mae'r tabl islaw yn esbonio pa cwcis rydym ni'n eu defnyddio, a pham.

Cwcis sy'n galluogi gwefan Cyngor Wrecsam i weithio

Mae'r cwcis yma'n rheoli sut mae'r wefan yn gweithio, er enghraifft drwy gofio eich dewisiadau a'ch ffafriaethau, neu drwy sicrhau beth mae eich porwr yn medru ei wneud.

Cwci Enw Daw i ben Bwriad a Mwy o wybodaeth
ColdFusion CFID 30 mlynedd Mae'r rhain yn cael eu defnyddio ar raglenni sydd wedi eu seilio ar ColdFusion, er enghraifft Rheoli Plâu. Mae'n rhaid cael y cwcis yma i ddefnyddio'r gwasanaeth yma.
CFTOKEN 30 mlynedd
Gwefan Mapio ASPSESSIONID (XXXXXXX)   Mae'r cwci yma'n hanfodol ar gyfer y rhaglen ar-lein Mapio a'i theclynnau, er enghraifft "Ble mae...". Mae'n rhaid cael y cwci yma ar gyfer hyn. Mae'r cwci'n cael ei ddileu wrth gau'r porwr. Gwefan Microsoft (cyswllt allanol)
Cyfrifo budd-daliadau ar-lein ASPSESSIONID (XXXXXXXX)   Mae'r cwci yma'n hanfodol ar gyfer cyfrifo budd-daliadau ar-lein. Mae'n cael ei ddefnyddio gan bobl sy'n defnyddio'r ffurflen yn unig, ac yn cael ei ddileu wrth gau'r porwr.
Baner Cwcis __cfduid 1 flynedd Defnyddir y cwci hwn i guddio baner y cwci ar frig y wefan, pan fydd defnyddiwr wedi pwyso ar y botwm 'gwrthod'.
  cookie-agreed 4 mis Defnyddir y cwci hwn i guddio baner y cwci ar waelod y wefan.

Mae taliadau ar-lein yn cael eu derbyn ar ran Cyngor Wrecsam trwy'r AuthorityIcon WebPay system www.civicaepay.co.uk (cyswllt allanol) sy'n cael ei ddarparu gan Civica UK Ltd (cyswllt allanol). Mae cwcis yn hanfodol ar gyfer taliadau ar-lein i Gyngor Wrecsam, ond mae'n bosib, talu mewn ffyrdd eraill.

Cwcis sy’n Angenrheidiol i ddarparu’r gwasanaeth Fy Nghyfrif

Cwci Enw Daw i ben Bwriad a Mwy o wybodaeth
Firmstep APP_LANG 1 dydd Mae'r cwci hwn yn diffinio iaith y wybodaeth a ddangosir ar y dudalen.
Firmstep AWSELB Pan mae'r defnyddiwr yn gadael y porwr Mae'r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer ein ffurflenni ar-lein: AWSELB - "Amazon Web Services Elastic Load Balancer" - a ddefnyddir i gyfeirio'ch cais i'r gweinydd priodol.
Firmstep PHPSESSID Pan mae'r defnyddiwr yn gadael y porwr Mae'r cwci hwn yn angenrheidiol ar gyfer ymarferoldeb y safle. Mae'n storio dynodwr unigryw ar gyfer pob ymweliad i gadw cyflwr y sesiwn ar draws tudalennau lluosog. Caiff eu cadw yn y cof dros dro a chaiff ei ddileu pan gaiff y porwr gwe ei gau. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.
Firmstep SESSfsauthsession Pan mae'r defnyddiwr yn gadael y porwr Mae'r cwci hwn yn angenrheidiol ar gyfer ymarferoldeb y safle. Mae'n storio dynodwr unigryw a roddir i chi am hyd eich ymweliad i'r safle. Fe'i defnyddir i sicrhau mai chi a dim chi yn gweld y wybodaeth sy'n berthnasol i chi. Nid yw'n cynnwys gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, ond fe'i cysylltir dros dro â'ch cyfrif Ffurflenni pan fyddwch yn mewngofnodi (os ydych chi'n defnyddio un).

Cwcis ar gyfer mesur defnydd dadansoddwyr (analytics)

Mae'r rhestr hon yn cael ei diweddaru'n aml wrth i Gyngor Wrecsam gasglu mwy o wybodaeth oddi wrth gwmnïau ac adrannau llywodraeth mae'n dod i gysylltiad â nhw. Trwy ddysgu mwy am sut mae pobl yn defnyddio'r wefan mae Cyngor Wrecsam yn medru gwella'r ddarpariaeth. Mae hynny'n golygu bod y gwasanaeth rydych chi eisiau ar gael ar unwaith ar amser cyfleus i chi.

Cwci Enw Daw i ben Bwriad a Mwy o wybodaeth
Google Analytics _utma Dwy flynedd Mae'r cwcis yma'n ein galluogi i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n gwefan. Rydym ni'n defnyddio'r wybodaeth i baratoi adroddiadau ac i'n cynorthwyo i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu'r wybodaeth yn anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble maen nhw wedi cyrraedd y wefan a pha dudalennau maen nhw wedi ymweld â nhw.

Cwcis sy'n cael eu gosod gan Google Analytics (cyswllt allanol)
 
Golwg gyffredinol Google ar breifatrwydd (cyswllt allanol)
_utmb 30 munud
_utmc Pan mae'r defnyddiwr yn gadael y porwr
_utmz Chwe mis
__utmmobile Dwy flynedd
SiteImprove nmstat Dwy flynedd ac wyth mis ar ôl yr ymweliad olaf Mae'r cwci yma'n ein helpu i gofnodi defnydd ymwelwyr o'r wefan. Yna mae'r wybodaeth yn cael ei defnyddio i wella profiad yr ymwelydd wrth ddefnyddio'r wefan. Mae'n cael ei ddefnyddio i gasglu ystadegau ynglŷn â defnydd y wefan, er enghraifft dyddiad ymweliad diwethaf y defnyddiwr. Mae'r cwci SiteAnalyze yma'n cynnwys modd adnabod sydd wedi cael ei greu ar hap, sy'n cael ei ddefnyddio i adnabod y porwr pan mae ymwelydd yn darllen tudalen. Nid oes gan y cwci yma unrhyw wybodaeth bersonol o gwbl – mae'n cael ei ddefnyddio'n unig ar gyfer dadansoddi defnydd y rhyngrwyd.

Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio'n unig i ddilyn trywydd y tudalennau mae'r defnyddiwr yn ymweld â nhw yn ystod ei ymweliad. Mae'n medru cael ei ddefnyddio i ostwng nifer teithiau'r defnyddiwr, a'i alluogi i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gyflymach.

Cwcis sy'n cael eu gosod gan Site Improve (cyswllt allanol)

ASP.NET _SessionId

siteimproveses
  Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio'n unig i ddilyn trywydd y tudalennau mae'r defnyddiwr yn ymweld â nhw yn ystod ei ymweliad. Mae'n medru cael ei ddefnyddio i ostwng nifer teithiau'r defnyddiwr, a'i alluogi i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gyflymach.
.ASPXAUTH   Unig bwrpas y cwci yma yw galluogi Cyngor Wrecsam i ddangos gwybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â Defnydd ein Gwefan.
Agilisys Engage (Sgwrs Ar-lein) PHPSESSID Pan fydd y defnyddiwr yn ymadael â'r porwr Tocyn ffug-hap, a ddefnyddir ar gyfer rheoli sesiynau gweinydd
_lgn_cscv2 1 mlynedd A yw'r cwci a ddefnyddir i arbed eich penderfyniad i ganiatáu neu beidio â chaniatáu Cwcis.
LGNref 1 mlynedd Crëwyd y cwci hwn yn UNIG os yw'r cwci blaenorol "_lgn_cscv2" yn bodoli, sy'n golygu eich bod wedi rhoi caniatâd i ganiatáu cwcis. Proffil gweithredoedd heb ei adnabod yn bersonol wedi'i amgodio. Mae'r cwci hwn yn storio manylion eich taith drwy'r wefan, sawl gwaith rydych chi wedi defnyddio gwe-sgwrs, ac ati.

Cwcis hysbysebu gan gyrff eraill ar wrecsam.gov.uk

Cwci Enw Daw i ben Bwriad a Mwy o wybodaeth
Google Adsense .doubleclick.net _drt_ Dwy flynedd Mae Google yn defnyddio cwci’r ‘DoubleClick’ ar safleoedd AdSense, safleoedd partner a rhai gwasanaethau Google er mwyn dangos hysbysebion mwy perthnasol ledled y we, a chyfyngu ar sawl tro y byddwch yn gweld yr un hysbyseb. Pan fyddwch yn mynd i wefan, edrych ar hysbyseb, clicio ar hysbyseb a gefnogir gan wasanaethau hysbysebu Google, gall osod cwci ar eich porwr. Bydd y cwci hysbysebu hwn yn ymddangos yn eich porwr fel y daw o’r parth "doubleclick.net.

Mae hysbysebion yn ymddangos ar www.wrecsam.gov.uk/ swyddi a’r hafan .

Polisi Preifatrwydd Hysbysebu Google (cyswllt allanol)

id
http://ads. pubmatic .com COKENBLD Dwy flynedd

Rydym ni a’n cyflenwyr trydydd parti yn casglu Gwybodaeth Nad yw’n Bersonol am ryngweithiad ymwelwyr gyda gwefannau ar ein rhwydwaith, a chyda’r hysbysebion y byddwn yn eu gosod ar y rhwydwaith. Er enghraifft, defnyddiwn gwcis (gweler Cwcis isod am ragor o fanylion) i nodi diddordeb ymwelydd drwy gasglu data darllen ar y we. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth nad yw’n bersonol o’r hyn yr edrychwyd arno ar y we, a data cyfrifiadurol, ac yn cyfuno hyn â gwybodaeth a ddarperir gan gyrff eraill.

Polisi Preifatrwydd Hysbysebu ar y Rhwydwaith y Cyngor (cyswllt allanol)

Hysbysebu

Mae Rhwydwaith Hysbysebu'r Cyngor yn gyfrifol am gyflwyno hysbysebion ar wefan Cyngor Wrecsam. Cymerwch eiliad i ddarllen eu polisi preifatrwydd sy'n cynnwys gwybodaeth am cwcis a manylion ar sut i eithrio: can-digital.net/can-privacy-policy/

Gall trydydd parti, gan gynnwys Facebook, ddefnyddio cwcis, llwybrau gwe a thechnolegau storio eraill i gasglu neu dderbyn gwybodaeth oddi ar eich gwefannau ac mewn mannau eraill ar y Rhyngrwyd a defnyddio'r wybodaeth honno i ddarparu gwasanaethau mesur a thargedau hysbysebu.

Sut y gallwch chi reoli cwcis hysbysebu (eithrio)

Os nad ydych am i ni gasglu'ch data nad yw'n bersonol am unrhyw reswm, gallwch chi eithrio ar www.youronlinechoices.com. Os byddwch chi'n dewis eithrio, byddwch yn dal i weld hysbysebu ar y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae'n golygu na chaiff yr hysbysebu a welwch ar wefannau ei deilwra i'ch diddordebau neu'ch hoffterau tebygol ar y porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio ar hyn o bryd.

Os ydych chi'n ymweld â'r wefan hon o Ogledd America ac eisiau eithrio, awgrymwn eich bod yn ymweld â'r Cynghrair Hysbysebu Digidol ac yn dilyn y cyfarwyddiadau eithrio a ddarganfuwyd ar http://optout.aboutads.info.

Gallwch hefyd ddefnyddio Gosodiadau Google Ads https://adssettings.google.com/ i reoli'r hysbysebion Google rydych chi'n eu gweld a pheidio â dewis Ads. Hyd yn oed os byddwch yn gwrthod Peilysu Ads, efallai y byddwch yn dal i weld hysbysebion yn seiliedig ar ffactorau fel eich lleoliad cyffredinol sy'n deillio o'ch cyfeiriad IP, eich math o borwr, a'ch termau chwilio.

Dileu, neu wrthod, cwcis

Mae'r mwyafrif o borwyr wedi cael eu cyfarwyddo i dderbyn cwcis. Os nad ydych chi'n awyddus i dderbyn cwcis, mae'n bosib newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i'ch rhybuddio pan mae un yn cael ei anfon atoch er mwyn i chi ddewis i'w wrthod neu ei dderbyn.

Mae'r mwyafrif o borwyr yn galluogi rhywfaint o reolaeth o'r mwyafrif o gwcis trwy addasu gosodiadau eich porwr. Os nad ydych chi eisiau derbyn cwcis oddi wrth y wefan hon, ewch at osodiadau preifatrwydd eich porwr, dewiswch osodiadau cwcis, ac ychwanegwch ein safwe at y rhestr o wefannau nad ydych chi'n awyddus i dderbyn cwcis oddi wrthynt.

Er mwyn dysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa cwcis sydd wedi cael eu gosod, sut i'w rheoli a sut i'w dileu, ewch i www.allaboutcookies.org (cyswllt allanol), neu GOV.UK (cyswllt allanol).

Er mwyn peidio cael eich dilyn gan Google Analytics i bob gwefan rydych yn ymweld â nhw, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (cyswllt allanol).

Os ydych chi wedi dewis gwrthod cwcis, nodwch fod yna beryg na fydd rhai elfennau o nifer o wefannau yn gweithio.

Diwygiadau

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddiwygio'r termau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i arolygu'r termau, oherwydd maent yn eich rhwymo. Gall darpariaethau penodol yn y termau hyn cael eu disodli gan hysbysiadau neu dermau cyfreithiol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.