1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Amgylchedd a Thechnegol.

Mae hyn yn cynnwys:

Gweithrediadau:

 • Rheoli a Strategaeth Fflyd
 • Gwasanaethau Cynnal Fflyd
 • Gwasanaethau Casglu Sbwriel a Deunydd Ailgylchu
 • Gwasanaethau Cynnal Priffyrdd
 • Gwasanaethau Glanhau Strydoedd
 • Gwasanaeth Cynnal a Chadw Tiroedd
 • Gwasanaethau Cefnffordd
 • Rheoli a Chydymffurfio Gweithredol Depo Ailgylchu
 • Gwasanaeth Parciau Gwledig a Cheidwaid
 • Draenio Cynaliadwy a Rheoli Llifogydd
 • Adeileddau yn ymwneud â Phriffyrdd a Chludiant
 • Gwasanaethau Peirianneg
 • Cynnal a Chadw y Gaeaf
 • Goleuadau Stryd

Strategaeth:

 • Cydlynu Teithwyr a Chludiant Cyhoeddus
 • Gwasanaethau Cludiant Ysgolion a Gofal Cymdeithasol
 • Cynllunio Cludiant Strategol
 • Diogelwch ar y Ffyrdd a Rheoli Traffig
 • Strategaeth Rheoli Gwastraff (gan gynnwys CAP)
 • Rheoli Datblygu yn ymwneud â Chludiant
 • Rheoli a Strategaeth Man Agored
 • Rhandiroedd
 • Gwasanaethau Meysydd Chwarae
 • Coedyddiaeth
 • Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Cydlynu Gwaith Stryd
 • Gwasanaethau Mynwentydd ac Amlosgfeydd
 • Strategaeth Gorfodi
 • Gwasanaethau Gorfodi (Parcio ac Amgylcheddol)
 • Trwyddedu Tacsis a Gyrwyr

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad Geni 
 • Gwybodaeth Iechyd  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Manylion cyswllt
 • Cymwysterau
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Rhifau ffôn
 • Perthynas Agosaf 
 • Delweddau llun
 • Manylion Trwydded Yrru
 • Ffilm fideo a sain
 • Rhifau Cofrestru’r Cerbyd

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cynghorau
 • Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Gweinidogion Cymru/Arolygiaeth Gynllunio
 • Yr Heddlu
 • Gwasanaethau Iechyd Caer 
 • Llywodraeth Cymru
 • Gweithredwyr Bws/Coets/Tacsi Lleol
 • Gwasanaeth Asesu Gallu a Gyrru Gogledd Cymru
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Darparwyr Trydydd Parti
 • Gwasanaeth Llys 
 • Cyfreithwyr 
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Darparwyr cyfleustodau (gan gynnwys Dŵr Cymru, Hafren Dyfrdwy)
 • Glandŵr Cymru
 • Trefnwyr Angladdau

Pwrpas prosesu

 • Darparu gwasanaethau masnachol ac anfasnachol 
 • Rheoli eiddo a chyfleusterau CBSW
 • Dyletswydd Statudol
 • Cefnogi a rheoli gwirfoddolwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio neu gymryd rhan yn ein gwasanaethau
 • Cefnogi staff gyda phroblemau iechyd
 • Gwasanaethau Trwyddedu a Rheoleiddio
 • Gorfodi