1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r Amgylchedd a Thechnegol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Contractau a Pheirianneg
 • Strydwedd
 • Priffyrdd ac ITU
 • Parciau, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus
 • Gwasanaeth Amlosgfa a Mynwentydd

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Manylion Cyswllt
 • Cymwysterau
 • Cyfeiriadau e-bost
 • Rhifau ffôn
 • Perthynas Agosaf
 • Delweddau llun
 • Manylion Trwydded Yrru
 • Ffilm fideo a sain
 • Rhifau Cofrestru’r Cerbyd

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Cynghorau
 • Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Gweinidogion Cymru/Arolygiaeth Gynllunio
 • Yr Heddlu
 • Gwasanaethau Iechyd Caer
 • Llywodraeth Cymru
 • Gweithredwyr Bws/Coets/Tacsi Lleol
 • Gwasanaeth Asesu Gallu a Gyrru Gogledd Cymru
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Darparwyr Trydydd Parti
 • Gwasanaeth Llys
 • Cyfreithwyr
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Darparwyr Cyfleustodau (gan gynnwys Dwr Cymru Welsh Water, Hafren Dyfrdwy)
 • Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd
 • Trefnwyr Angladdau

Pwrpas prosesu

 • Darparu gwasanaethau masnachol ac anfasnachol
 • Rheoli eiddo a chyfleusterau CBSW
 • Dyletswydd Statudol
 • Cefnogi a rheoli gwirfoddolwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio neu gymryd rhan yn ein gwasanaethau
 • Cefnogi staff gyda phroblemau iechyd
 • Gwasanaethau Trwyddedu a Rheoleiddio
 • Gorfodi