Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymwadiadau

Cyffredinol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon (http://www.wrecsam.gov.uk) yn ddiweddaredig a chywir ond ni all dderbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cadw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd. Os gwelwch rywbeth sy'n eich poeni, e-bostiwch: webmaster@wrexham.gov.uk

Hawlfraint

Hawlfraint © Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Diogelir y tudalennau hyn gan hawlfraint oni ddatganir i'r gwrthwyneb. Ni chaniateir atgynhyrchu'r deunydd hwn mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn gymwys i gynnwys y wefan hon. Mae'n bosibl bod hawliau eiddo deallusol mewn rhai o'r deunyddiau yn cael eu dal gan awduron unigol. Ni ellir defnyddio logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig. Dylid gwneud ceisiadau am ddefnyddio'r logo i Swyddfa'r Prif Weithredwr, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY.

Feirysau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwneud pob ymdrech i feirws-wirio gwybodaeth sydd ar gael i'w dadlwytho ar y wefan hon. Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd wrth ddadlwytho deunydd. Argymhellwn fod defnyddwyr yn ailwirio'r holl ddeunydd a ddadlwythir gyda'u meddalwedd gwirio feirysau eu hunain.

Gwefannau Trydydd Parti

Er eich cyfleuster chi, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddarparu cysylltiadau i wefannau eraill a weithredir gan gyrff eraill. Os defnyddiwch y gwefannau hyn, byddwch yn gadael y wefan hon. Os penderfynwch ymweld â gwefan gysylltiedig, rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun a'ch cyfrifoldeb chi yw cymryd yr holl fesurau posibl i ddiogelu yn erbyn feirysau neu elfennau dinistriol eraill.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwarantu nac yn gwneud sylwadau nac yn cefnogi unrhyw wefannau cysylltiedig na'r wybodaeth sy'n ymddangos arnynt na'r cynnyrch neu'r gwasanaethau a ddisgrifir arnynt. Nid yw cysylltiadau'n golygu bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi, yn aelod na'n gysylltiedig nac â'r awdurdod cyfreithiol i ddefnyddio unrhyw farc masnach, enw masnachol, logo neu symbol hawlfraint a arddangosir neu y gellir mynd atynt drwy'r cysylltiadau na bod gan unrhyw wefan gysylltiedig hawl i ddefnyddio unrhyw farc masnach, enw masnachol, logo neu symbol hawlfraint gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gwadiad E-bost

Mae'r neges e-bost hon, ac unrhyw ffeil sydd ynghlwm wrthi, yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu'r sefydliad y cyfeiriwyd hi ato. Os nad chi yw'r derbynnydd priodol ond eich bod wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, gwaherddir ei defnyddio,ei hanfon ymlaen, ei hargraffu a'i chopio a gofynnir i chi gysylltu a'r sawl a'i hanfonodd a dileu'r deunydd o bob cyfrifiadur os gwelwch yn dda.

Dealler nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhoi nac yn cymeradwyo barn, casgliadau a gwybodaeth arall sydd yn y neges hon nad yw'n ymwneud a'i fusnes swyddogol.

Mae'n bosibl y bydd gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyhoeddi manylion unrhyw negeseuon e-bost neu ohebiaeth a dderbynia, dan delerau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Ceidw'r Cyngor yr hawl i fonitro negeseuon e-bost a anfonir ac a dderbynnir.

Tra gwnawn bob ymdrech i gadw'n rhwydwaith yn rhydd o feirysau, dylech sicrhau bod y neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau'n rhydd o feirysau, gan nad oes modd i ni dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw feirws cyfrifiadurol a drosglwyddir ganddynt.

Edrychwch - Fedrwch chi dalu, cofnodi, gofyn, dweud eich barn a darganfod gwybodaeth ar y we ar www.wrecsam.gov.uk. Arbedwch bapur - meddyliwch cyn argraffu!