Bwriad y benthyciad hwn yw helpu dod ag eiddo gwag yn ôl i gael eu defnyddio fel eiddo preswyl.

Mae'r benthyciadau hyn wedi eu datblygu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ac yn cael eu hariannu drwy'r cynlluniau 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’ a 'Throi Tai'n Gartrefi’.

Cymhwysedd

Mae benthyciadau di-log o hyd at £25,000 ar gael i droi eiddo sydd wedi bod yn wag ers chwe mis neu fwy yn ôl yn gartrefi preswyl.

Efallai y bydd eiddo sydd wedi eu trawsnewid yn nifer o unedau hunangynhwysol yn gymwys i gael benthyciadau fesul uned (hyd at 10 uned yr ymgeisydd yng Nghanol Tref Wrecsam a chwe uned yr ymgeisydd mewn rhywle arall yn y Fwrdeistref Sirol).

Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, mae'n rhaid i’r eiddo gael ei rhentu neu ei werthu.

Sut mae’r benthyciad yn gweithio?

Mae’r benthyciad yn fenthyciad sicr gyda phridiant ar yr eiddo am hyd fywyd y benthyciad. Bydd pridiant cyntaf neu ail bridiant ei angen gyda chyfanswm y benthyciadau sydd ddim yn mynd dros 80% o’r benthyciad uchel (LTV). Fel arfer, bydd y pridiant yn cael ei osod ar yr eiddo sy’n cael ei adnewyddu, fodd bynnag, efallai y bydd y pridiant yn cael ei warantu yn erbyn eiddo arall.

Ffioedd

Mae benthyciadau yn destun ffi cais hyd at £595, a mae ffioedd Cofrestrfa Tir a Thŷ Cwmnïau yn berthnasol (nid oes llog pellach yn cael ei roi ar y benthyciad ei hun). Bydd cadarnhad o’r ffioedd yn cael eu darparu ar adeg y cais. Mae hyn yn cynnwys holl gostau’r Cyngor wrth ddarparu'r benthyciad, gan gynnwys y Ffioedd Cyfreithiol a Ffioedd Prisio (os oes angen). Nid oes unrhyw ffi am ad-dalu’r ffioedd yn gynnar.

Cymorth Ychwanegol

Os ydych eisiau dod o hyd i gontractwr i wneud y gwaith, yna gallwn eich helpu gyda'n cynllun Houseproud (mae ffi fechan am ddefnyddio’r cynllun hwn).

Pa mor fuan y mae'n rhaid ad-dalu’r benthyciad?

Mae’r benthyciad hwn yn ad-daladwy dros gyfnod hyd at bum mlynedd (neu pan fydd yr eiddo yn cael ei werthu o fewn y cyfnod hwn).

Sut allaf i wneud cais?

Gallwch wneud cais drwy anfon e-bost at loans@wrexham.gov.uk.