Oherwydd y galw am y gwasanaeth, dim ond ar gyfer genedigaethau, priodasau neu farwolaethau sydd wedi digwydd ac wedi’u cofrestru yn ystod y 6 mis diwethaf y mae copïau o dystysgrifau ar gael. Bydd angen i unrhyw geisiadau sydd y tu hwnt i’r cyfnod o 6 mis gael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Gallwch archebu copi o dystysgrif geni, priodas neu farwolaeth gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. 

Ar-lein: GOV.UK: Archebwch dystysgrif geni, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil (dolen gyswllt allanol)

Dros y ffôn: 0300 123 1837

Costau tystysgrifau/taliad

Mae tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil yn costio £12.50 yr un.

Bydd tystysgrifau a archebir yn cael eu postio i’r cyfeiriad ar y ffurflen gais, 10 diwrnod gwaith ar ôl archebu.

Ffioedd gwasanaethau ychwanegol

GwasanaethFfi
Pob tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg cofrestru£12.50
Ystyriaeth gan gofrestrydd arolygol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain£55
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Cyffredinol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain£83
Llythyr a ddarperir gan y Cofrestrydd Cyffredinol i gadarnhau, ar sail y wybodaeth a ddarperir, nad oes cofnod o briodas neu bartneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr wedi’i ganfod o fewn cyfnod chwilio 10 mlynedd (er enghraifft: os oes ei angen wrth briodi neu ffurfio partneriaeth sifil y tu allan i Gymru neu Loegr)£55 (am bob chwiliad 10 mlynedd)

Ffioedd am gywiriadau i gofrestriad dechreuol

GwasanaethFfi
Enw cyntaf wedi’i ychwanegu o fewn 12 mis o gofrestru genedigaeth£44
Ystyriaeth gan gofrestrydd / cofrestrydd arolygol o gais am gywiriad £83
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o gais am gywiriad£99

Dulliau talu

Gallwch ffonio 01978 298997 i dalu gyda cherdyn debyd/credyd.

Nid ydym yn argymell i chi anfon unrhyw fanylion ariannol neu bersonol dros e-bost.

Dyfarniad ysgariad

Gallwch gael copi o’ch papurau ysgariad gan y llys lle proseswyd yr ysgariad.

Os cyflawnwyd eich ysgariad yn Wrecsam gallwch wneud cais am gopi o’r archddyfarniad absoliwt gan:

Llys Sirol Wrecsam
Llys yr Ynadon
Wrecsam
LL12 7BP
Rhif Ffôn: 01978 317400

Cofnodion Ysgariad Cenedlaethol
First Avenue
42-49 High Holborn
Llundain 
WC1V 6NP
Rhif Ffôn: 020 7947 6051

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o ran gwneud cais am gopïau o'r tystysgrifau, gallwch gysylltu â'n swyddfa gofrestru drwy anfon e-bost at registration@wrexham.gov.uk neu drwy ffonio 01978 298997.