Mae ceisiadau am gopïau o dystysgrifau genedigaethau, marwolaethau a phriodasau wedi eu gohirio ar hyn o bryd.

Bydd arnoch angen cwblhau ffurflen gais er mwyn gwneud cais am gopi o dystysgrif geni, priodas neu farwolaeth, ni ellir archebu tystysgrifau ar-lein. 

Ar gyfer pob copi o dystysgrif byddwch angen rhoi gwybod i ni am y canlynol wrth i chi gwblhau'r ffurflen gais briodol:

  • Enw’r person (ac enw eu partner yn achos priodas)
  • Dyddiad y digwyddiad
  • Man geni neu farwolaeth
  • Enw’r eglwys ar gyfer priodas

Bydd tystysgrifau geni, marwolaeth a phriodas a archebir gan Wasanaeth Cofrestru Wrecsam ar gael i’w casglu ar ôl 10 diwrnod gwaith (pythefnos). Bydd unrhyw dystysgrif sydd i’w phostio yn cael ei phostio ar y degfed diwrnod gwaith. Nid yw hyn yn effeithio ar y gwasanaeth blaenoriaethol. 

Mae’r holl dystysgrifau yn cael eu postio drwy’r post ail ddosbarth. Dylid rhoi gwybod am unrhyw dystysgrif sy’n mynd ar goll wrth gael ei chludo i Wasanaeth Cofrestru Wrecsam, fodd bynnag codir tâl o £11 am dystysgrifau newydd, ni ddarperir hawlildiad.

Cyflwyno eich ffurflen gais

Gallwch anfon y cais drwy’r post i’n swyddfa gofrestru (bydd rhaid i chi dalu’r costau perthnasol drwy gysylltu â 01978 298997 cyn y gellir prosesu'r cais). Gwerthfawrogir petaech yn cynnwys amlen gyda chyfeiriad dychwelyd a stamp.

Costau tystysgrifau/taliad

Mae tystysgrifau geni, marwolaeth, priodas a phartneriaeth sifil yn costio £11 yr un.

Bydd tystysgrifau a archebir yn cael eu postio i’r cyfeiriad ar y ffurflen gais, 10 diwrnod gwaith ar ôl archebu.

Os ydych angen y dystysgrif yn gynt, mae gennym wasanaeth blaenoriaeth ar gael am £35 gan gynnwys tystysgrif. Ar gyfer y gwasanaeth blaenoriaeth, os gwneir yr archeb ar ôl 12pm yna bydd yr archeb yn barod i’w gasglu y bore wedyn (bydd archebion a wneir cyn 12pm yn barod ar gyfer ei gasglu yr un diwrnod am 4pm). Os oes angen postio’r archeb, caiff ei anfon ar y diwrnod ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno.

Ffioedd gwasanaethau ychwanegol

Gwasanaeth Ffi
Pob tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg cofrestru £11
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain £50
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Cyffredinol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain £75
Llythyr a ddarperir gan y Cofrestrydd Cyffredinol i gadarnhau, ar sail y wybodaeth a ddarperir, nad oes cofnod o briodas neu bartneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr wedi’i ganfod o fewn cyfnod chwilio 10 mlynedd (er enghraifft: os oes ei angen wrth briodi neu ffurfio partneriaeth sifil y tu allan i Gymru neu Loegr) £50 (am bob chwiliad 10 mlynedd)

Ffioedd am gywiriadau i Gofrestriad Dechreuol

Gwasanaeth Ffi
Enw cyntaf wedi’i ychwanegu o fewn 12 mis o gofrestru genedigaeth £40
Ystyriaeth gan Gofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol o gais am gywiriad  £75
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o gais am gywiriad £90

Dulliau talu

Gallwch ffonio 01978 298997 i dalu gyda cherdyn debyd/credyd.

Nid ydym yn argymell i chi anfon unrhyw fanylion ariannol neu bersonol dros e-bost.

Dyfarniad ysgariad

Gallwch gael copi o’ch papurau ysgariad gan y llys lle proseswyd yr ysgariad.

Os cyflawnwyd eich ysgariad yn Wrecsam gallwch wneud cais am gopi o’r Archddyfarniad Absoliwt gan:

Llys Sirol Wrecsam
Llys yr Ynadon
WRECSAM
LL12 7BP
Rhif Ffôn: 01978 317400

Cofnodion Ysgariad Cenedlaethol
First Avenue
42-49 High Holborn
LLUNDAIN
WC1V 6NP
Rhif Ffôn: 020 7947 6051

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o ran gwneud cais am gopïau o'r tystysgrifau, gallwch gysylltu â'n swyddfa gofrestru drwy anfon e-bost at registration@wrexham.gov.uk neu drwy ffonio 01978 298997.