Rydym yn codi premiwm ychwanegol o 50% ar eiddo gwag hirdymor ac eiddo a ddosberthir yn ail gartrefi, er mwyn dod a thai gwag yn ôl i ddefnydd a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy. 

Eiddo gwag hirdymor yw:

Eiddo sydd yn wag a heb fawr ddim dodrefn ynddo am gyfnod parhaus o leiaf blwyddyn.

Ail gartref yw:

Annedd sydd ddim yn unig neu’n brif breswylfa i rywun ac sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol.

Eithriadau: 

Ar 1 Ebrill 2017 penderfynodd y  Cyngor godi premiwm o 50% ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi.

Mae nifer o eithriadau:

  • Anheddau sy’n cael eu marchnata i’w gwerthu (cyfyngiad amser o flwyddyn)
  • Anheddau sy’n cael eu marchnata i’w gosod (cyfyngiad amser o flwyddyn)
  • Rhandai (anecs) sy’n ffurfio rhan o, neu’n cael eu trin fel rhan o’r brif annedd 
  • Annedd a fyddai’n brif breswylfa rhywun pe na baent yn byw mewn llety o eiddo’r lluoedd arfog
  • Lleiniau carafanau/angorfeydd cychod sy’n cael eu defnyddio
  • Tai tymhorol nad oes gan bobl hawl i fyw ynddynt drwy gydol y flwyddyn
  • Anheddau cysylltiedig â swyddi .


Mewn rhai amgylchiadau eithriadol efallai na chodir premiwm arnoch.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf i fod yn gymwys ar gyfer yr eithriadau uchod, ar gael ar dudalennau premiymau Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru (dolen gyswllt allanol).