Mae’r tîm Gwasanaethau Cefnogi Llywodraethwyr yn cynnwys:

 • y Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr sy’n cefnogi llywodraethwyr ac ysgolion gyda chyngor a chyfarwyddyd ar bob agwedd o lywodraethu mewn ysgolion 
 • Swyddogion Cynghori Llywodraethwyr sy’n gweithio gydag ysgolion sy’n tanysgrifio i’r gwasanaeth clercio  

Yn eu rôl fel clercod eu cyrff llywodraethu, mae’r tîm yn trefnu ac yn mynychu cyfarfodydd ac yn cadw cofnod o’r rhain. Maent hefyd yn cynghori ar faterion polisi a threfniadol, goruchwylio telerau swydd a phenodiadau, yn ogystal â bod yn bwynt cyswllt i lywodraethwyr. Gall y tîm hefyd gynghori ysgolion sydd heb danysgrifio i’r gwasanaeth clercio a derbyn archebion ar gyfer cyrsiau hyfforddiant.  

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan y tîm Cefnogi Llywodraethwyr? 

I gefnogi’r llywodraethwyr yn eu rôl, mae’r tîm Cefnogi Llywodraethwyr yn cynnig:

Hyfforddiant a datblygiad llywodraethwyr

Mae hyn yn cynnwys:

 • cynllunio rhaglen eang o hyfforddiant blynyddol; a ddarperir i lywodraethwyr a chlercod
 • cyfrannu at y gynhadledd llywodraethwyr rhanbarthol
 • trefnu a gwaith clercio Cymdeithas Cadeirydd Llywodraethwyr Wrecsam 
 • sesiynau briffio llywodraethwyr a benodwyd gan yr awdurdod lleol sy'n derbyn

Cyngor ac arweiniad 

Mae hyn yn cynnwys:

 • darparu cyngor a chefnogaeth perthnasol ar holl faterion llywodraethu’r ysgol yn ystod oriau’r swyddfa
 • cefnogaeth i weithredu rheoliadau llywodraethu ysgol gan Lywodraeth Cymru
 • cynghori ar gymhwyster unigolion i wasanaethu ar gyrff llywodraethu ac ethol/penodi i’r amrywiol gategorïau llywodraethwr 
 • cynghori llywodraethwyr ar newidiadau mewn deddfwriaeth, materion polisi, gweithdrefnau a phwyntiau o ddiddordeb 
 • diweddaru cyrff llywodraethu ar fentrau lleol a chenedlaethol presennol 
 • annog hunanwerthuso llywodraethwyr
 • cynghori ar bwyllgorau / gweithdrefnau cwynion statudol

Dyletswyddau a gweinyddu ffurfiol

Mae hyn yn cynnwys:

 • cadw cronfa ddata llywodraethwyr i bob ysgol 
 • gweinyddu penodiad llywodraethwyr awdurdod lleol
 • gwneud trefniadau a sicrhau bod cyrff llywodraethu yn cael eu sefydlu ac yn gweithredu yn unol â gofynion deddfwriaeth
 • cefnogi cyrff llywodraethu sy’n wynebu ad-drefnu ysgolion
 • cefnogi cyrff llywodraethu dros dro / sefydlu ffederasiynau
 • trefnu i ddrafftio, llofnodi a chynnal offeryn llywodraethu’r corff llywodraethu
 • cynnal ymchwil / adroddiadau i’r adran addysg
 • cyfrannu at offeryn rhanbarthol hunanadolygiad ysgol

Mae’r tîm Cefnogi Llywodraethwyr yn anelu i ddarparu gwasanaeth clercio cynghorol o ansawdd uchel, drwy gytundeb lefel gwasanaeth clercio. Maent yn rhoi cyngor ymatebol, gwasanaeth cefnogi a datblygu, sy’n cydymffurfio â gofynion statudol ac yn helpu llywodraethwyr i gyflawni eu rôl i herio ysgolion a chodi safonau.    

Mae’r gwasanaeth hefyd yn anelu i rannu blaenoriaethau lleol a chenedlaethol, datblygu gweithio mewn partneriaeth a rhannu arfer orau. Mae’r tîm cefnogi llywodraethwyr yn gwneud hyn drwy gynrychiolaeth genedlaethol, rhanbarthol a lleol. 

I gysylltu â’r tîm Cefnogi Llywodraethwyr anfonwch e-bost at governorsupport@wrexham.gov.uk.