Os ydych yn uchelgeisiol ac yn flaengar, efallai mai Cyngor Wrecsam yw’r lle delfrydol i chi. Fel cyngor sy'n perfformio ar lefel uchel ac un o gyflogwyr mwyaf yr ardal, rydym yn anelu at arloesi a rhagori ym mhopeth a wnawn.

Mae gennym weithlu o ryw 5,500 mewn amrywiaeth eang o swyddi. Rydym yn dibynnu ar ein gweithwyr i ddarparu gwasanaethau o safon uchel, ac yn gyfnewid am hynny yn cynnig cyfleoedd gyrfa gwerth chweil. 

Buddion Gweithwyr

Dyma rai o’r manteision o weithio i’r Cyngor...

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn rhan werthfawr o’r pecyn cyflog a thaliadau ar gyfer ein gweithwyr. 

Os gewch chi eich cyflogi am dri mis neu fwy, byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn awtomatig. Gallwch hefyd roi hwb i’ch buddiannau ymddeol drwy dalu cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol.

Gweithio’n hyblyg 

Rydym yn deall fod dal y ddysgl yn wastad rhwng y gwaith a’r cartref yn medru bod yn anodd, a bod yn well gan rai pobl weithio ar sail oriau a phatrymau gwahanol.

Rydym yn anelu at gynnig oriau hyblyg, gyda’r posibilrwydd o drefniadau rhannu swyddi, gweithio yn ystod y tymor neu oriau gwaith cywasgedig ac mae gan rai swyddi drefniadau gweithio ystwyth.

Polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd

Gallwn helpu gweithwyr gydag ymrwymiadau gofalu a materion teuluol drwy ddarparu gwyliau i ofalu am ddibynyddion ac absenoldeb tosturiol. 

Gwyliau 

Mae pawb yn cael o leiaf 23 diwrnod o wyliau blynyddol, ac wedi ichi fod yn gweithio i’r Cyngor am gyfnod bydd yn cynyddu hyd uchafswm o 31 diwrnod. Gallwch hefyd gymryd ‘diwrnodau fflecsi’ drwy weithio oriau ychwanegol er mwyn cronni amser i’w gymryd i ffwrdd o’r gwaith.

Rydym hefyd yn cynnig gwyliau ychwanegol ar gyfer cyfnodau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth, ynghyd â buddion eraill.

Aelodaeth o undeb llafur

Mae gennym gytundebau â’r undebau llafur cenedlaethol cydnabyddedig fel y gallant gynrychioli eu haelodau. 

Iechyd a Lles

Cewch fynediad at ystod hyblyg o fuddion sy’n cefnogi eich iechyd a lles.  Mae’r rhain yn cynnwys cymorth gan Wasanaeth Iechyd Galwedigaethol: ‘Care First’ ein rhaglen cymorth i weithwyr ac, yn dibynnu ar hyd gwasanaeth, tâl salwch.

Hefyd ar gael i chi mae gostyngiadau manwerthu a hamdden, offer i gefnogi cyflwr ariannol a chynllun beicio i’r gwaith drwy gynnig Gwobrau Cyngor Wrecsam.    

Aelodaeth hamdden  

Gallwch gael gostyngiad wrth ymaelodi â rhai o’n campfeydd a chanolfannau hamdden lleol.

Dysgu, Hyfforddi a Datblygu

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu, hyfforddi a datblygu fel bod gennych yr hyder, sgiliau a’r wybodaeth i weithio’n effeithiol a chyrraedd eich llawn botensial.

 

Ein hathroniaeth yw cefnogi Wrecsam a galluogi pawb i gyflawni eu potensial, ffynnu a chyflawni lles o safon uchel. Mae hynny’n wir am ein gweithlu hefyd.

Os hoffech weithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag i weld a oes unrhyw swyddi addas i chi.
 

Chwilio am swyddi

Hysbysebu