Meithrin Cronfa o Dalent ein Hunain

Mae ein cynllun prentis Meithrin Cronfa o Dalent ein Hunain wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod gennym gronfa o ymgeiswyr medrus yn gweithio ar draws ein gwasanaethau yn y blynyddoedd i ddod.

Rydym ni wedi datblygu'r cynlluniau prentisiaeth hyn ledled y Cyngor sy’n cefnogi cefndiroedd gwahanol ac yn darparu ystod o gyfleoedd a phrofiadau gwaith i gyflawni cymwysterau yn y maes gyrfa yr ydych chi’n ei ffafrio.

Gallwn gynnig profiad gwaith gwerthfawr a chymorth i ddatblygu eich sgiliau, arbenigedd a’ch gwybodaeth a’r bwriad yw cael gwaith parhaol gyda ni.

Buddion

Fel prentis neu weithiwr dan hyfforddiant, gallwch fwynhau ystod o fuddion, gan gynnwys:

 • Dewis i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Gweithio’n hyblyg a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith 
 • Hawl i wyliau blynyddol hael 
 • Amrywiaeth o fentrau ar gyfer iechyd a lles  
 • Cynllun gwobrwyo’r Cyngor sydd â nifer o ostyngiadau a chynigion
 • Gostyngiad ar aelodaeth mewn canolfannau hamdden
 • Dysgu, hyfforddiant a datblygu

Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol (2 flynedd)

Fel prentis corfforaethol byddwch yn cael eich cefnogi gan Goleg Cambria a’n tîm Datblygu’r Gweithlu i gwblhau cymhwyster NVQ dysgu ar sail gwaith ynghyd â chyfle i symud ymlaen i’r lefel uwch.  

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y profiad a datblygiad gorau bosibl, bydd eich lleoliad ar draws ystod o feysydd gwasanaeth dros gyfnod o ddwy flynedd. Byddwn yn canfod rheolwr/mentor i’ch arwain chi ar hyd eich lleoliad, gan sicrhau eich bod yn derbyn cefnogaeth lles a swydd er mwyn eich galluogi i berfformio hyd eithaf eich gallu ac ennill cymaint o brofiad â phosibl.

Fel prentis byddwch yn:

 • Ennill cyflog - £12,346.00
 • Treulio amser gyda staff profiadol
 • Gweithio tuag at gymhwyster yn gysylltiedig â swydd
 • Cael gwyliau â thâl a chael yr un buddion â gweithwyr eraill
 • Gweithio am tua 37 awr yr wythnos

Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol:

 • Os ydych chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Os na fyddwch chi mewn addysg llawn amser ym mis Medi nesaf
 • Os ydych chi’n bwriadu trosglwyddo o fod yn fyfyriwr i unigolyn ym myd gwaith  
 • Os ydych chi’n ddi-waith ac yn dymuno rhoi cynnig ar rywbeth newydd
 • Os oes gennych chi’r ymagwedd, y gwerthoedd a’r ymddygiadau cywir tuag at waith – ymddiriedaeth, parch, uniondeb, hyblygrwydd, arloesedd ac ymrwymiad
 • Os oes gennych o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch (neu gyfwerth) yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg

Ble fyddwch yn gweithio?

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych chi’n ei ffafrio, mae nifer o leoliadau ar gael yn y gwasanaethau canlynol:

 • Economi a Chynllunio
 • Tai
 • Addysg a’r Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar
 • Cyllid a TGCh

Cynllun gwaith Amgylcheddol dan Hyfforddiant (2 flynedd)

Mae ein cynllun 2 flynedd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith gwerthfawr ac yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich sgiliau a gwybodaeth, wrth weithio tuag at gyflawni cyflogaeth barhaol gyda ni. Mae ein rhaglen hyfforddeiaeth yn cyfuno gwaith swyddfa ac ar y safle, gan roi sgiliau a phrofiad i chi ac adeiladu eich hyder.

Fel gweithiwr dan hyfforddiant byddwch yn:

 • Ennill cyflog (Blwyddyn 1 - G02, £22,366, Blwyddyn 2 - G03, £22,737)
 • Treulio amser gyda staff profiadol a meithrin sgiliau ymarferol yn gyflym
 • Cael gwyliau â thâl a chael yr un buddion â gweithwyr eraill
 • Gweithio am 37 awr yr wythnos 
 • Meithrin sgiliau o amrywiaeth o leoliadau ledled ein Hadran Amgylchedd a Thechnegol

Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth Crefft Tai:

 • Os ydych chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Os na fyddwch chi mewn addysg llawn amser ym mis Medi nesaf
 • Os ydych chi’n bwriadu trosglwyddo o fod yn fyfyriwr i unigolyn ym myd gwaith  
 • Os ydych chi’n ddi-waith ac yn dymuno rhoi cynnig ar rywbeth newydd
 • Os oes gennych chi’r ymagwedd, y gwerthoedd a’r ymddygiadau cywir tuag at waith – ymddiriedaeth, parch, uniondeb, hyblygrwydd, arloesedd ac ymrwymiad
 • Os yw’n well gennych chi ddysgu drwy brofiad gwaith

Lleoliadau Blwyddyn 1

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch ar bedwar lleoliad. Bydd y rhain o fewn:

 • Gwastraff ac ailgylchu
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Cefnogaeth i Fusnesau
 • Prosiectau 

Lleoliadau Blwyddyn 2

Yn ystod yr ail flwyddyn byddwch yn cael eich rhoi ar bedwar lleoliad o’ch dewis o’r canlynol:

 • Gwastraff ac ailgylchu
 • Strategaeth Gwastraff
 • Contractau a Pheirianneg
 • Cludiant
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Gorfodi
 • Lleihau Carbon
 • Cefnogaeth i Fusnesau
 • Rheoli Fflyd
 • Prosiectau 
 • Yr Amlosgfa a Mynwentydd
 • Gwaith Stryd
 • Mannau Agored
 • Goleuadau Stryd