Meithrin Cronfa o Dalent ein Hunain

Er mwyn sicrhau bod gennym ni gronfa fedrus o ymgeiswyr ar gyfer ein swyddi yn y dyfodol yn ein gwasanaethau, yr ydym ni wedi ailsefydlu Cynllun Prentisiaethau/ Gweithwyr dan Hyfforddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i Feithrin Cronfa o Dalent ein Hunain yn y sefydliad. Rydym ni wedi datblygu'r cynlluniau prentisiaeth hyn ledled y Cyngor i gyflwyno ystod o gyfleoedd a phrofiadau gwaith i gefnogi amrywiaeth o wahanol gymwysterau a chefndiroedd yn eich llwybr gyrfa yr ydych chi’n ei ffafrio. 

Byddwn ni’n cynnig cyfleoedd profiad gwaith gwerthfawr a chymorth i ddatblygu eich sgiliau, arbenigedd a’ch gwybodaeth a’r bwriad yw cael gwaith parhaol yng Nghyngor Wrecsam yn y pen draw.    

Beth yw'r buddion?

Bydd pob Prentis/ Gweithiwr dan Hyfforddiant yn manteisio ar amrywiaeth o fuddion yn cynnwys:

 • Dewis i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Gweithio’n hyblyg a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith 
 • Hawl i wyliau blynyddol hael 
 • Amrywiaeth o fentrau ar gyfer Iechyd a Lles  
 • Cynllun Gwobrau’r Cyngor sy’n cynnig llawer o ostyngiadau a chynigion yn eich hoff siopau 
 • Gostyngiad ar aelodaeth mewn canolfannau hamdden
 • Dysgu, hyfforddiant a datblygu
 • Amrywiaeth o sgiliau gydol oes i’ch galluogi chi i gael gwaith yn y dyfodol 

Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol - Cynllun 2 flynedd

Bydd y prentis corfforaethol yn cael ei gefnogi gan Goleg Cambria a Datblygu’r Gweithlu i gwblhau cymhwyster NVQ dysgu ar sail gwaith ynghyd â chyfle i symud ymlaen i’r lefel uwch.  

Er mwyn sicrhau bod y prentis yn cael y datblygiad a’r profiad gorau, bydd yr unigolyn yn symud o gwmpas amrywiaeth o feysydd gwasanaeth dros gyfnod o 2 flynedd. Bydd y gwasanaeth yn nodi rheolwr / mentor i gefnogi’r lleoliad am y cyfnod cyfan yn eu maes gwasanaeth.  Bydd hyn yn sicrhau cefnogaeth o ran lles a chefnogaeth o ran y swydd ei hun i sicrhau bod y prentis yn gallu gwneud ei waith hyd eithaf ei allu a’i fod yn cael cymaint o brofiad â phosibl dan Gynllun Prentisiaeth Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bydd Prentis yn:

 • Ennill cyflog - £10,186
 • Treulio amser gyda staff profiadol
 • Gweithio tuag at gymhwyster yn gysylltiedig â swydd (NVQ mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid, Gweinyddu Busnes neu TGCh). 
 • Cael gwyliau â thâl a chael yr un buddion â gweithwyr eraill
 • Gweithio am tua 37 awr yr wythnos

Pwy all wneud cais ar gyfer y Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol?

 • Os ydych chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Os na fyddwch chi mewn addysg llawn amser ym mis Medi 2023
 • Os ydych chi’n bwriadu trosglwyddo o fod yn fyfyriwr i unigolyn ym myd gwaith  
 • Os ydych chi’n ddi-waith ac yn dymuno rhoi cynnig ar rywbeth newydd
 • Os oes gennych chi’r ymagwedd, y gwerthoedd a’r ymddygiadau cywir tuag at waith – Ymddiriedaeth, Parch, Uniondeb, Hyblygrwydd, Arloesedd ac Ymrwymiad
 • 5 TGAU Gradd C neu uwch (neu gyfwerth) yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith a Mathemateg

Ble fyddan nhw’n gweithio?

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych chi’n ei ffafrio, mae nifer o leoliadau ar gael yn y gwasanaethau canlynol:

 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid a Cyfreithiol            
 • Economi a Chynllunio
 • Tai
 • Gofal Cymdeithasol
 • Gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar ac Addysg
 • Cyllid a TGCh
 • AD a DS, Perfformiad a Gwelliant 

Cynllun Prentis Crefft Tai - Cynllun 4 blynedd

Mae ein rhaglen pedair blynedd yn uno dysgu ac ennill cyflog. Byddwch chi nid yn unig yn gweithio tuag at gymhwyster Crefft a gydnabyddir yn genedlaethol, ond hefyd yn ennill cyflog, yn datblygu sgiliau newydd ac yn cael gwybodaeth a phrofiad gwerthfawr. Bydd y rhaglen hon yn dechrau eich gyrfa ac yn eich galluogi chi i osod y sylfeini ar gyfer cael gwaith gyda Chyngor Wrecsam yn y dyfodol drwy’r cyfleoedd hyfforddiant gwych, y llwybrau gyrfa amrywiol a’r cyfleoedd gwaith y mae’r rhaglen yn eu cynnig. 
 
Cewch eich cyflwyno i’ch crefft ddewisol a’ch paru â gweithiwr crefft profiadol er mwyn datblygu eich gwybodaeth dechnegol a’ch sgiliau ymarferol. Rydym ni’n cynnal cynllun prentisiaeth ar gyfer crefftau yn cynnwys plastro, saernïaeth, plymio a gwaith trydanol.

Bydd Prentis yn: 

 • Treulio amser gyda staff profiadol
 • Gweithio tuag at gymhwyster yn gysylltiedig â swydd a dod yn weithiwr crefft cymwysedig
 • Cael gwyliau â thâl a chael yr un buddion â gweithwyr eraill
 • Gweithio am o leiaf 30 awr yr wythnos
 • Meithrin sgiliau ymarferol i’ch helpu chi i gael gwaith yn y dyfodol
 • Ennill y cyflog canlynol sy’n seiliedig ar unigolyn 16 oed sy’n dod yn brentis ym mis Medi 2023 ac sydd wedyn yn cael codiad cyflog arall ym mlwyddyn 3 a 4
Cyflog
  Trydanwr Plymiwr Saer Plastrwr Paentiwr
Blwyddyn 1 £12,109 £11,763 £11,356 £11,356 £11,356
Blwyddyn 2 £14,888 £14,447 £13,927 £13,927 £13,927
Blwyddyn 3 £18,592 £18,592 £17,356 £17,356 £17,356
Blwyddyn 4 £19,518 £19,518 £18,214 £18,214 £18,214

Pwy all fod yn Brentis?

 • Os ydych chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Os na fyddwch chi mewn addysg llawn amser ym mis Medi 2023
 • Os ydych chi’n bwriadu trosglwyddo o fod yn fyfyriwr i unigolyn ym myd gwaith
 • Os ydych chi’n ddi-waith
 • Os ydych chi’n dymuno newid gyrfa
 • Os oes gennych chi’r ymagwedd, y gwerthoedd a’r ymddygiadau cywir tuag at waith – Ymddiriedaeth, Parch, Uniondeb, Hyblygrwydd, Arloesedd ac Ymrwymiad

Meini Prawf Cymhwyso:

Trydanwr / Plymwr dan Brentisiaeth  - 3 x A-C TGAU yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg os yw’n iaith gyntaf, Mathemateg a TGAU technegol er enghraifft Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Thechnoleg

Plastrwr / Saer / Paentiwr dan Brentisiaeth  - 3 x A-C TGAU yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg os yw’n iaith gyntaf, Mathemateg a TGAU technegol er enghraifft Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Thechnoleg

Cynllun gwaith Amgylcheddol dan Hyfforddiant - Cynllun 2 flynedd

Bydd gwaith Amgylcheddol dan Hyfforddiant yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith gwerthfawr a bydd yn cefnogi’r gweithwyr dan hyfforddiant i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, a’r bwriad yw eu bod nhw’n cael gwaith parhaol yng Nghyngor Wrecsam yn y pen draw.  Mae’r gwaith dan hyfforddiant yn gynllun 2 flynedd sy’n cyfuno gwaith mewn swyddfa a gwaith ar y safle, gan roi sgiliau a phrofiad i’r gweithwyr yn ogystal â magu eu hyder.

Bydd gweithiwr dan hyfforddiant yn: 

 • Ennill cyflog: Blwyddyn 1 - G02, £20,258; Blwyddyn 2 - G03, £20,441
 • Treulio amser gyda staff profiadol a meithrin sgiliau ymarferol yn gyflym
 • Cael gwyliau â thâl a chael yr un buddion â gweithwyr eraill
 • Gweithio am 37 awr yr wythnos
 • Meithrin sgiliau o amrywiaeth o leoliadau ledled Gwasanaethau Amgylchedd a Thechnegol

Pwy all fod yn Weithiwr dan Hyfforddiant?

 • Os ydych chi’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn
 • Os na fyddwch chi mewn addysg llawn amser ym mis Medi 2023
 • Os ydych chi’n bwriadu trosglwyddo o fod yn fyfyriwr i unigolyn ym myd gwaith  
 • Os ydych chi’n ddi-waith
 • Os ydych chi’n dymuno newid gyrfa
 • Os oes gennych chi’r ymagwedd, y gwerthoedd a’r ymddygiadau cywir tuag at waith – Ymddiriedaeth, Parch, Uniondeb, Hyblygrwydd, Arloesedd ac Ymrwymiad
 • Os yw’n well gennych chi ddysgu drwy brofiad gwaith

Blwyddyn 1 - Bydd y Gweithiwr dan Hyfforddiant ar 4 lleoliad

 • Gwastraff ac ailgylchu
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Cefnogaeth i Fusnesau
 • Prosiectau

Blwyddyn 2 - Bydd y Gweithiwr dan Hyfforddiant yn cael ei roi ar 4 lleoliad o’i ddewis o’r meysydd canlynol

 • Gwastraff ac Ailgylchu  
 • Strategaeth Gwastraff
 • Contractau a Pheirianneg
 • Cludiant                
 • Cynnal a Chadw Priffyrdd
 • Gorfodi
 • Tîm Lleihau Carbon 
 • Cefnogaeth i Fusnesau
 • Rheoli Fflyd
 • Prosiectau 
 • Amlosgfa a Mynwentydd
 • Gwaith Stryd
 • Tîm Mannau Agored 
 • Goleuadau Stryd