Rhaid i chi roi gwybod am unrhyw namau neu ddifrod ar unwaith i atal difrod mwy difrifol rhag digwydd. Gallwch wneud hyn yn unrhyw un o’r dulliau canlynol...

 • Ar lein neu ein ffurflen rhoi gwybod ar-lein
 • Drwy anfon e-bost i housingrepairs@wrexham.gov.uk
 • Drwy ffonio eich swyddfa dai leol (gallwch hefyd roi gwybod pan fod angen gwaith trwsio wyneb yn wyneb yn ein swyddfeydd tai)
 • Drwy ffonio 01978 298993 
 • Ysgrifennwch at y Pennaeth Gwasanaeth – Tai, Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU
 • Drwy roi gwybod i’r warden – os ydych yn byw mewn llety gwarchod

Rhoi gwybod fod angen gwaith trwsio brys tu allan i oriau gwaith 

Gallwch ffonio 01978 298993 (gellir defnyddio’r rhif hwn i roi gwybod am unrhyw waith trwsio sydd angen ar frys pan fod eich swyddfa dai leol ar gau). Caiff pob galwad eu recordio.

Mae’r gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith yn gweithredu o 5.30pm ymlaen.

Cyn i chi ffonio’r gwasanaeth trwsio brys i drwsio’r gwres, gwnewch yn siŵr fod y nwy a’r trydan ymlaen. Gallech orfod talu os bydd contractwr yn cael ei alw ac nad oes nwy yn y mesurydd, na chyflenwad trydan.

Pan rydych yn rhoi gwybod fod angen gwaith trwsio, rhowch y wybodaeth a ganlyn i ni...

 • eich enw a'ch cyfeiriad
 • eich rhif ffôn
 • yr ystafell ac/neu safle’r hyn sydd angen ei drwsio
 • disgrifiad o’r nam/diffyg
 • dyddiadau ac amseroedd y cawn fynediad arnynt

System apwyntiadau

Mae’r gwasanaeth trwsio yn cynnig system benodi ar gyfer trwsio arferol nad ydynt yn achosion brys y rhoddir mynediad iddynt. Gallai hyn fod i gyflawni’r gwaith trwsio neu er mwyn i arolygydd ymweld, lle bo angen.

Fel arfer, gallwn gynnig apwyntiadau at gyfer y bore, pnawn, drwy’r dydd neu i osgoi’r cyfnod gollwng a chodi plant o'r ysgol. Efallai y byddwn yn cynnig apwyntiadau drwy'r dydd ar gyfer rhywfaint o waith mawr, yn sgil natur y gwaith.