Faint fydd rhaid i mi ei dalu?

Mae’n dibynnu ar fand eich eiddo, sy’n cael ei benderfynu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n prisio pob eiddo domestig yng Nghymru a Lloegr ac yn gosod eiddo mewn un o naw band. Mae’r VOA yn asiantaeth annibynnol ac nid yw’n rhan o’r Cyngor.

Mae’r VOA wedi cyfrifo gwerth eich band ar sail prisiau eiddo ar 1af Ebrill 2003. Gelwir hwn yn ‘ddyddiad prisio’. Mae’r dyddiad gosod yn sicrhau bod pob eiddo yn cael ei asesu ar amser penodol, gan sicrhau system decach i bawb.

Mae’r VOA yn cymryd i ystyriaeth maint, oedran, cymeriad a lleoliad eich eiddo a data gwerthiant o amgylch y dyddiad prisio i benderfynu ar y band cywir. Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1af Ebrill 2003, bydd y VOA yn gosod eich eiddo mewn band yn seiliedig ar beth fyddai ei werth ar y dyddiad hwnnw yn defnyddio data gwerthiant cymharol.

Mae gan bob band eiddo ystod o werthoedd ac mae’r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn dibynnu ar y band y mae’ch eiddo wedi’i osod ynddo. Mae’r bandiau hyn yn amrywio o ‘A i I’ - ‘A’ yw’r gost isaf ac ‘I’ yw’r gost uchaf. Dangosir y bandiau eiddo a gwerthoedd ar gyfer Cymru yn y tabl isod.

Sut caiff fy eiddo ei brisio?
Band Ystod o werthoedd
A O dan £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 a throsodd

 

Os ydych yn teimlo fod eich eiddo yn y band anghywir, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut y cafodd eich eiddo ei brisio, ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol).

Bandiau Treth y Cyngor 2020/2021

Ar beth mae fy arian yn cael ei wario?
2019/20 Gwariant Crynswth £ Gwasanaeth 2020/21 Gwariant Crynswth £
46,847,216 Amgylcheddol a Thechnegol 49,052,534
59,032,642 Tai a’r Economi 51,728,427
80,073,248 Gwasanaethau Cymdeithasol 87,591,496
120,208,645 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (gan gynnwys ysgolion) 130,383,351
28,327,551 Gwasanaethau Corfforaethol Canolog ac eraill 27,594,347
334,489,302 Cyfanswm yr holl wasanaethau 346,350,155
259,650 Cymorth Diamod 259,650
334,748,952 Cyfanswm Cyllid y Cyngor 346,609,805
55,127,000 Cyfrif Refeniw Tai 55,035,000
389,875,952 Cyfanswm Gwariant Crynswth 401,644,805
O le mae’r arian yn dod?
2019/20 Incwm £ O ble daw’r arian 2020/21 Incwm £
97,895,661 Ffioedd, taliadau a grantiau 96,364,934
55,127,000 Rhenti Tai 55,035,000
175,251,933 Cyllid Llywodraeth Cymru 184,295,758
328,274,594 Cyfanswm Incwm 335,695,692
61,601,358 Yr hyn sydd ar ôl i’w dalu gan y Dreth Gyngor 65,949,113
119,254 Llai’r swm a godir o dreuliau arbennig 120,279
61,482,104 Swm a godir gan y Dreth Gyngor gyffredinol 65,828,834
53,421 Rhennir â: Sail Trethi (cyfwerth â Band D) 53,475
1,150.90 Tâl cyffredinol ym Mand D 1,231.02