Faint fydd rhaid i mi ei dalu?

Mae’n dibynnu ar fand eich eiddo, sy’n cael ei benderfynu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n prisio pob eiddo domestig yng Nghymru a Lloegr ac yn gosod eiddo mewn un o naw band. Mae’r VOA yn asiantaeth annibynnol ac nid yw’n rhan o’r Cyngor.

Mae’r VOA wedi cyfrifo gwerth eich band ar sail prisiau eiddo ar 1af Ebrill 2003. Gelwir hwn yn ‘ddyddiad prisio’. Mae’r dyddiad gosod yn sicrhau bod pob eiddo yn cael ei asesu ar amser penodol, gan sicrhau system decach i bawb.

Mae’r VOA yn cymryd i ystyriaeth maint, oedran, cymeriad a lleoliad eich eiddo a data gwerthiant o amgylch y dyddiad prisio i benderfynu ar y band cywir. Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1af Ebrill 2003, bydd y VOA yn gosod eich eiddo mewn band yn seiliedig ar beth fyddai ei werth ar y dyddiad hwnnw yn defnyddio data gwerthiant cymharol.

Mae gan bob band eiddo ystod o werthoedd ac mae’r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn dibynnu ar y band y mae’ch eiddo wedi’i osod ynddo. Mae’r bandiau hyn yn amrywio o ‘A i I’ - ‘A’ yw’r gost isaf ac ‘I’ yw’r gost uchaf. Dangosir y bandiau eiddo a gwerthoedd ar gyfer Cymru yn y tabl isod.

Sut caiff fy eiddo ei brisio?
Band Ystod o werthoedd
A O dan £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 a throsodd

Os ydych yn teimlo fod eich eiddo yn y band anghywir, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut y cafodd eich eiddo ei brisio, ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol).

Bandiau Treth y Cyngor 2022/2023

Ar beth mae fy arian yn cael ei wario?
2021/2022 Gwariant Crynswth £ Gwasanaeth 2022/2023 Gwariant Crynswth £
49,639,392 Amgylcheddol a Thechnegol 51,373,462
55,641,145 Tai a’r Economi 58,659,706
91,422,985 Gwasanaethau Cymdeithasol 103,135,832
133,780,373 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (gan gynnwys ysgolion) 143,030,421
28,830,920 Gwasanaethau Corfforaethol Canolog ac eraill 26,181,896
359,314,815 Cyfanswm yr holl wasanaethau 382,381,317
259,650 Cymorth Diamod 259,650
359,574,465 Cyfanswm Cyllid y Cyngor 382,640,967
55,401,000 Cyfrif Refeniw Tai 57,051,000
414,975,465 Cyfanswm Gwariant Crynswth 439,691,967
O le mae’r arian yn dod?
2021/2022 Incwm £ O ble daw’r arian 2022/2023 Incwm £
100,082,831 Ffioedd, taliadau a grantiau 101,966,627
55,401,000 Renti Tai 57,051,000
188,856,177 Cyllid Llywodraeth Cymru 207,059,829
344,340,008 Cyfanswm Incwm 366,077,456
70,635,457 Yr hyn sydd ar ôl i’w dalu gan y Dreth Gyngor 73,614,511
116,384 Llai’r swm a godir o dreuliau arbennig 116,862
70,519,073 Swm a godir gan y Dreth Gyngor gyffredinol 73,497,649
53,553 Rhennir â: Sail Trethi (cyfwerth â Band D) 53,665
1,316.81 Tâl cyffredinol ym Mand D 1,369.56