Faint fydd rhaid i mi ei dalu?

Mae’n dibynnu ar fand eich eiddo, sy’n cael ei benderfynu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n prisio pob eiddo domestig yng Nghymru a Lloegr ac yn gosod eiddo mewn un o naw band. Mae’r VOA yn asiantaeth annibynnol ac nid yw’n rhan o’r Cyngor.

Mae’r VOA wedi cyfrifo gwerth eich band ar sail prisiau eiddo ar 1af Ebrill 2003. Gelwir hwn yn ‘ddyddiad prisio’. Mae’r dyddiad gosod yn sicrhau bod pob eiddo yn cael ei asesu ar amser penodol, gan sicrhau system decach i bawb.

Mae’r VOA yn cymryd i ystyriaeth maint, oedran, cymeriad a lleoliad eich eiddo a data gwerthiant o amgylch y dyddiad prisio i benderfynu ar y band cywir. Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1af Ebrill 2003, bydd y VOA yn gosod eich eiddo mewn band yn seiliedig ar beth fyddai ei werth ar y dyddiad hwnnw yn defnyddio data gwerthiant cymharol.

Mae gan bob band eiddo ystod o werthoedd ac mae’r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn dibynnu ar y band y mae’ch eiddo wedi’i osod ynddo. Mae’r bandiau hyn yn amrywio o ‘A i I’ - ‘A’ yw’r gost isaf ac ‘I’ yw’r gost uchaf. Dangosir y bandiau eiddo a gwerthoedd ar gyfer Cymru yn y tabl isod.

Sut caiff fy eiddo ei brisio?
Band Ystod o werthoedd
A O dan £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 a throsodd

Os ydych yn teimlo fod eich eiddo yn y band anghywir, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut y cafodd eich eiddo ei brisio, ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol).

Bandiau Treth y Cyngor 2023/2024

Ar beth mae fy arian yn cael ei wario?
2022/2023 Gwariant Crynswth £ Gwasanaeth 2023/2024 Gwariant Crynswth £
51,373,462 Amgylcheddol a Thechnegol 55,144,769
58,659,706 Tai a’r Economi 56,668,188
103,135,832 Gwasanaethau Cymdeithasol 120,385,049
143,030,421 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (gan gynnwys ysgolion) 155,217,033
26,181,896 Gwasanaethau Corfforaethol Canolog ac eraill 19,414,714
382,381,317 Cyfanswm yr holl wasanaethau 406,829,753
259,650 Cymorth Diamod 159,650
382,640,967 Cyfanswm Cyllid y Cyngor 409,989,403
57,051,000 Cyfrif Refeniw Tai 60,457,000
439,691,967 Cyfanswm Gwariant Crynswth 467,446,403
O le mae’r arian yn dod?
2022/2023 Incwm £ O ble daw’r arian 2023/2024 Incwm £
101,966,627 Ffioedd, taliadau a grantiau 104,088,216
57,051,000 Renti Tai 60,457,000
207,059,829 Cyllid Llywodraeth Cymru 224,621,164
366,077,456 Cyfanswm Incwm 389,166,380
73,614,511 Yr hyn sydd ar ôl i’w dalu gan y Dreth Gyngor 78,280,023
1116,862 Llai’r swm a godir o dreuliau arbennig 146,254
73,497,649 Swm a godir gan y Dreth Gyngor gyffredinol 78,133,789
53,665 Rhennir â: Sail Trethi (cyfwerth â Band D) 53,836
1,369.56 Tâl cyffredinol ym Mand D 1,451.33