Mae rhai o’n hysgolion Wrecsam yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir neu’n ysgolion sefydledig, ac mae’n bosib y bydd ganddynt bolisïau derbyn mwy penodol a ffurflenni cais ychwanegol y bydd yn rhaid i chi eu llenwi er mwyn gwneud cais.

Beth yw ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir?

Ysgolion sydd (weithiau drwy drydydd parti h.y. yr hyrwyddwr) yn dal eu heiddo eu hunain, yn cyflogi staff ac yn ymdrin â’r trefniadau derbyn.

Beth yw ysgolion sefydledig?

Ysgolion y mae naill ai’r corff llywodraethu neu sefydliad elusennol yn berchen arnynt. Y corff llywodraethu sy’n nodi’r meini prawf mynediad a chyfyngedig yw rheolaeth yr awdurdod lleol.

Polisïau derbyn a ffurflenni cais

Ffurflen wybodaeth atodol ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru

Ysgolion cynradd

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Maelor, Llannerch Banna

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff

Caiff polisïau’r holl ysgolion eu cynnwys yn y canllaw i rieni.