Bob blwyddyn rydym ni (Cyngor Wrecsam) yn cynnal y canfasiad blynyddol, eleni bydd yn dechrau ar 16 Awst ac yn para tan 30 Tachwedd. 

Beth yw'r canfasio blynyddol?

Mae’r canfasio blynyddol yn ymgyrch cofrestru pleidleisiwr sy’n rhaid ei gynnal yn ôl y gyfraith. Mae’n cael ei wneud fel y gall y gofrestr etholiadol ar gyfer Wrecsam gael ei gwirio a’i diweddaru (i sicrhau y gall unrhyw breswylydd sy’n gymwys i bleidleisio wneud hynny).

Rydym yn cysylltu â phob aelwyd yn Wrecsam, yn gofyn i chi wirio bod y manylion sydd gennym ar gyfer yr eiddo ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Yna byddwn yn cyhoeddi cofrestr etholiadol newydd ar 1 Rhagfyr, 2022.

Newidiadau yn y drefn ganfasio flynyddol a phwy all gofrestru i bleidleisio

Rydym yn awr yn cymharu manylion etholwyr sydd ar ein cofrestr â’r data sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae hynny’n ein helpu i ddod o hyd i gyfeiriadau lle mae pobl wedi symud i fyw a phenderfynu pa ohebiaeth i anfon i’r eiddo dan sylw.

Yr oedd pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed yn cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd a gynhaliwyd ym mis Mai 2021, ac yn Etholiadau Llywodraeth Leol fis Mai diwethaf. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni bellach gofrestru pobl ifanc 14 ac 15 oed. Os oes gennych chi rywun sy’n byw yn eich eiddo sy’n 14 oed neu’n hŷn, mae hi bellach yn bosib eu hychwanegu i’r gofrestr etholiadol fel pan fyddant yn 16 oed bydd posib iddynt bleidleisio yn yr etholiadau hyn.

Yr oedd pob gwladolyn tramor (sy’n byw’n gyfreithlon yng Nghymru) hefyd yn gallu pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd a’r Etholiadau Llywodraeth Leol diwethaf. Yn y gorffennol dim ond dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig, o’r Gymanwlad neu’r UE sydd wedi cael pleidleisio. Mae hyn yn golygu os ydych o wlad arall ar wahân i’r rhain y gallwch bellach bleidleisio yn yr etholiadau hyn.

Sut y byddwn yn cysylltu â chi?

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, cysylltir â phob aelwyd yn Wrecsam.  Gall hyn fod drwy anfon ffurflen canfasiad, llythyr neu drwy gysylltu ag unigolion drwy e-bost, tecstio neu alwad ffôn.

Os na fyddwn yn derbyn ymateb pan fyddwn ni angen un yn gyfreithiol, mae’n rhaid i ni geisio cysylltu unwaith eto. Gall hynny fod drwy ddull gwahanol i’r dull cyntaf.

Yr hyn sy’n rhaid i mi ei wneud ar ôl derbyn cyfathrebiad gennych chi?

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y cyfathrebiad a anfonwyd gennym atoch yn ofalus (yn llythyr, ffurflen neu e-bost). Nid oes angen ymateb i bob llythyr canfasiad eleni.

Rydych angen dilyn y cyfarwyddiadau i wneud yn siŵr fod pawb sy’n byw yn eich eiddo (sy’n gymwys i bleidleisio) wedi cofrestru. Os oes gwybodaeth ar goll yna rhaid i chi gysylltu â ni i roi gwybod i ni. Os oes unrhyw bobl ifanc 14 i 17 oed neu ddinasyddion tramor eraill yn yr eiddo sydd heb eu rhestru, mae angen i ni gael eu manylion nhw hefyd. Byddem yn gwerthfawrogi ymateb sydyn fel nad oes angen anfon nodyn atgoffa atoch.

Beth os na fyddaf yn ymateb?

Os na fyddwch yn ymateb i’r cyfathrebiad neu’r nodyn atgoffa pan ofynnir i chi wneud hynny, o bosib byddwn yn eich ffonio o’n swyddfa neu bydd canfasiwr (swyddog o’r Cyngor) yn ymweld â’ch eiddo i gadarnhau hynny gyda chi yn bersonol.

Sut ydw i’n cadarnhau neu’n diweddaru’r wybodaeth sydd gennych ar gyfer yr eiddo?

Dilynwch y cyfarwyddiadau wedi’u darparu yn y cyfathrebiad. Os oes angen ymateb bydd hynny wedi’i nodi yn y cyfathrebiad. Os yn bosibl, defnyddiwch un o’r gwasanaethau isod gan ei fod yn ein helpu i arbed arian.

Ar-lein - i gadarnhau, ychwanegu, dileu neu ddiwygio manylion

Mewngofnodwch* i’r wefan ymateb aelwyd.

Gwasanaeth Ffôn Awtomataidd Rhadffôn – gellir ond ei ddefnyddio i gadarnhau bod manylion yn gywir

Ffoniwch 0800 197 9871*.

Neges Destun - i gadarnhau bod manylion yn gywir yn unig

Anfonwch neges NOCHANGE gyda’ch cod diogelwch* i ddilyn at 80212 (os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio dylech gynnwys rheswm ar ôl eich cod diogelwch h.y. eiddo yn wag, busnes, ail gartref, dim, arall).

* Bydd angen i chi gynnwys y cod diogelwch (2 ran) yn eich cyfathrebiad.

Beth sy’n digwydd unwaith y byddaf wedi ymateb?

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth mi wnawn ni ei wirio yn erbyn y gofrestr etholwyr. Os oes yna unrhyw ychwanegiadau, gwybodaeth i’w ddileu neu ddiwygio bydd yn cael ei ddiweddaru ar y gofrestr etholiadol.

Os byddwch yn dweud wrthym fod rhywun wedi symud o'r cyfeiriad, byddwn yn anfon llythyr at yr unigolyn hynny er mwyn i ni gael cadarnhad eu bod wedi symud. Mae’n ofynnol arnom fod gennym ddau ddarn o dystiolaeth i dynnu rhywun oddi ar y gofrestr etholiadol.

Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru

Os ydych wedi ychwanegu rhywun i’r eiddo yna mi fyddwn ni’n anfon ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru yn y post neu dros e-bost iddyn nhw yn gofyn iddyn nhw ddarparu mwy o wybodaeth fel dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Rydym angen y wybodaeth hon er mwyn cadarnhau eu hunaniaeth.

Os ydych wedi cael eich ychwanegu i eiddo rydym angen ymateb i’r ffurflen hon er mwyn cwblhau eich cofrestriad etholiadol. Ni fyddwch yn cael eich ychwanegu i’r gofrestr etholiadol nes ein bod wedi derbyn y wybodaeth hon. Gallwch gwneud hyn hefyd trwy gofrestru i bleidleisio ar lein.

Byddwch angen eich rhif yswiriant gwladol a’ch dyddiad geni i gwblhau’r broses. Y rheswm dros hynny yw cadarnhau eich hunaniaeth yn erbyn cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae yna hefyd adran i’w chwblhau am unrhyw gyfeiriad blaenorol.

Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud am gofrestru etholiadol?

Mae’r adroddiad canlynol a gynhyrchwyd ar gyfer Tŷ'r Cyffredin yn crynhoi’r hyn mae’r gyfraith yn ei ddweud am eich cyfrifoldebau i ymateb i’r ffurflenni cofrestru a anfonwyd atoch chi.