Mae Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton yn ganolfan brysur, llwyddiannus, bywiog, gydag adnoddau da. Gyda llawer o sesiynau gweithgareddau i bob oedran mewn cerddoriaeth, chwaraeon, ffitrwydd, addysg, adloniant, hamdden, y celfyddydau, hyfforddiant, a digwyddiadau - mae rhywbeth i bawb.

Mae’r Ganolfan, sydd wedi ei gweddnewid a’i hymestyn yn ddiweddar gan ddefnyddio buddsoddiad o dros £800,000 gan Gyngor Wrecsam a Chyngor Cymuned Acton, wedi ei lleoli ar safle’r ganolfan gymuned flaenorol ar Ffordd Owrtyn.

Mae'r Cyfleuster cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac mae pwyllgor rheoli gwirfoddol sy'n gweithio i ddatblygu digwyddiadau a gweithgareddau ymhellach. Os oes gennych rywfaint o amser rhydd ac yn meddwl am adeiladu ar eich sgiliau a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned, dewch i gymryd rhan. Mae'r pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter yn y ganolfan.

Cyfleusterau sydd ar gael

Mae cynllun amlbwrpas yr adeilad wedi ei anelu at ddiwallu anghenion amrywiol y gymuned ac i wneud y gorau o’r gofod presennol er budd grwpiau a sefydliadau presennol a newydd.

Mae gan yr adeilad amryw o ystafelloedd y gallwch chi eu llogi, gyda maint yr ystafell yn dibynnu ar y gweithgaredd, o ystafell i 4 person i ystafell efo lle i 180 o bobl. Mae ein hystafelloedd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac mae dolen glyw ar gael yn rhad ac am ddim ar gais. Rydym hefyd yn cynnig WiFi am ddim drwy'r adeilad, mae gennym ystod o gyfarpar TGCh i'w ddefnyddio i gynnal cyfarfodydd, cynnal cyflwyniadau a digwyddiadau neu bartïon. Mae cadeiriau (y gellir eu stacio) a byrddau plygu.

Cysylltwch â'r ganolfan ar 01978 359795 neu ActonCommunityResource@wrexham.gov.uk  am ragor o wybodaeth.

Ystafelloedd

Ystafelloedd – mae capasiti yn dibynnu ar y math o weithgaredd yr ydych yn bwriadu ei gynnal a chyfluniad byrddau a seddi gofynnol. Rydym bob amser yn hapus i hwyluso ymweliadau safle a mynd â phobl o amgylch yr adeilad - cysylltwch â ni i drefnu.

Ystafell Gyfweliad - defnydd ar gyfer hyd at 4 o bobl;

gyda desg, cadair gweithredwr a 3 cadair pellach.

Ystafell Gyfarfod - defnydd ar gyfer hyd at 20 o bobl;

gyda 2 fwrdd cyfarfod mawr gydag 16 o Gadeiriau. Bwrdd gwyn sefydlog.

Gliniadur, taflunydd data, sgrin taflunydd a siartiau troi ar gael ar gais.

Ystafell Hyfforddiant - defnydd ar gyfer hyd at 30 o bobl;

gydag 1 bwrdd ystafell fwrdd (7 darn) gyda hyd at 22 o gadeiriau. Bwrdd gwyn sefydlog.

Gliniadur, taflunydd data, sgrin a siartiau troi ar gael ar gais.

Hanner Neuadd (x2) ar gyfer hyd at 60 o bobl

Gliniadur, taflunydd data, sgrin a siartiau troi ar gael ar gais.

Llwyfannu gyfer darlithoedd / digwyddiadau ar gael ar gais.

Cyfleusterau TG

Mae gan y Ganolfan 14 o liniaduron at ddefnydd y cyhoedd, argraffydd laser, mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, sganiwr, meddalwedd Office a chyflwyno.

Prif neuadd

Neuadd fawr, fodern gyda lle ar gyfer hyd at 180 o bobl (eistedd mewn arddull theatr). Llwyfannau cludadwy ar gael ar gyfer darlithoedd a digwyddiadau.

Mae’r llawr yn bren lled hyblyg ac yn addas ar gyfer gweithgareddau hamdden, ffitrwydd a chwaraeon ysgafn.

Gyda gliniadur, taflunydd data a sgrîn sefydlog, system sain.

Siartiau troi ar gael ar gais.

Gellir rhannu’r neuadd yn ddau fan cyfarfod ar wahân.

Cyfleusterau Crèche

Meithrinfa hunangynhwysol, gyda’r offer lawn sydd ar brydles i AVOW Little Sunflowers (dolen gyswllt allanol) Acton.

Ar gael fel man llogi ychwanegol gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Cegin

Cegin fawr gyda chyfleusterau arlwyo domestig gyda byrddau arddull caffi a mannau eistedd meddal. I'w rhannu gyda holl ddefnyddwyr yr adeilad ar unrhyw adeg benodol.

Mannau cymunedol

Gall ystafelloedd cyfarfod a mannau digwyddiadau cymunedol gael eu llogi gan grwpiau elusennol a gwirfoddol ar gyfraddau gostyngol. Maent yn addas ar gyfer ystod o weithgareddau a digwyddiadau codi arian, o bartïon a sesiynau bingo i ddosbarthiadau a chyfarfodydd, neu fel canolfan ar gyfer cynnal prosiect cymunedol.

Partïon Pen-blwydd

Gellir archebu partïon pen-blwydd ar gyfer rhai dan 16 oed yn y prif neuadd, gyda’r lle yn amodol ar argaeledd.

Gellir archebu partïon pen-blwydd ar gyfer oedolion dros 18 oed yn y brif neuadd, gyda’r lle yn amodol ar argaeledd. Nid oes gan yr adeilad unrhyw drwydded alcohol a chyfrifoldeb y llogwr yw cael unrhyw drwydded digwyddiad dros dro yn ôl yr angen.

Nid ydym yn gallu darparu ar gyfer partïon pen-blwydd 16eg neu 18fed oherwydd cyfyngiadau mewn cyfraith trwyddedu.