‘Cronfa Cymru Actif’ Chwaraeon Cymru

Mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesi yn y byd chwaraeon.

Bydd y Gronfa Cymru Actif yn cefnogi:

 • Prynu offer sy'n galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Uwchsgilio gwirfoddolwyr mewn meysydd lle nad oes gan eich clwb arbenigedd neu brofiad.
 • Datblygu prosiectau arloesol sy'n hyrwyddo gweithgarwch corfforol mewn ffyrdd newydd neu wahanol.
 • Defnyddio technoleg i gynnwys mwy o bobl mewn gweithgarwch corfforol.
 • Estyn allan at bobl sydd ar hyn o bryd yn cael eu tangynrychioli mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

I fod yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Actif, rhaid i'ch sefydliad fod fel a ganlyn:

 • Clwb chwaraeon neu sefydliad cymunedol nid-er-elw.
 • Cael ei gynnal yng Nghymru a bod ar gyfer pobl Cymru yn bennaf.
 • Mae’r cyllid yn gymwys ar gyfer prosiectau neu weithgareddau sydd heb ddechrau eto.
 • Defnyddio’r arian ar gyfer y gymuned gyfan, nid dim ond er budd ysgol benodol.
 • Bodloni gofynion y ffurflen Mynegi Diddordeb.
 • Hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesedd mewn prosiectau chwaraeon.
 • Dangos sut bydd y prosiect yn cynyddu mynediad i weithgarwch corfforol.

Crowdfunder - lle ar gyfer chwaraeon

Mae crowdfunder yn ffordd o godi pres ar gyfer achosion a syniadau da, gan helpu eich clwb neu brosiect i gysylltu gyda’ch cymuned.

Beth na ellir ei ariannu?

Dylai ceisiadau sydd angen y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol ddod gan y rhydd-ddaliad ei hun, neu’r lesddaliad â’r caniatâd angenrheidiol.

Mae’r pethau na ellir eu hariannu’n cynnwys:

 • Cyllid ôl-weithredol.
 • Eitemau personol e.e. cit chwarae, poteli dŵr, esgidiau, cyfarpar diogelu.
 • Dyfeisiau electronig personol (bydd dyfeisiau electronig yn cael eu hystyried yn unig pan fo tystiolaeth glir o sut y byddant yn rhan o ddatrysiad arloesol ar gyfer clwb neu weithgaredd).
 • Ceisiadau sy’n berthnasol i feini prawf Corff Llywodraethu Cenedlaethol e.e. eisteddfeydd, twll ymochel, rhwystrau.
 • Swyddi â chyflog.
 • Ffioedd ymgysylltiol.
 • Ceisiadau gan glybiau sy’n gysylltiedig â sefydliadau addysgol.

Bydd ffioedd proffesiynol yn unig sy’n berthnasol i oblygiadau statudol (ceisiadau cynllunio, rheoliadau adeiladu, ffioedd cyfreithiol) yn cael eu hystyried.

Sut mae Crowdfunder yn gweithio?

Mae clybiau a sefydliadau’n sefydlu tudalen ar wefan Crowdfunder, sy’n gofyn i bobl roi pres i’r achos neu syniad. 
Byddai’r syniadau o fudd i’r gymuned leol drwy wella cyfleusterau.

Bydd eich prosiect Crowdfunder yn cael ei asesu gan Chwaraeon Cymru, a all benderfynu pa lefel o arian cyfatebol byddwch yn gymwys ar ei gyfer, yn seiliedig ar wybodaeth gennych.

Os yw’r dudalen Crowdfunder wedi bodloni meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn cynnig arian cyfatebol o rhwng 30% a 50% o’r cyfanswm, hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.

Mae’r ganran y bydd Chwaraeon Cymru yn ei chynnig fel arian cyfatebol (30% - 50%) yn seiliedig ar botensial prosiect i fynd i’r afael ag annhegwch.