‘Cronfa Cymru Actif’ Chwaraeon Cymru

Mae dau fath o grantiau ar gael.

1. Diogelu

I helpu i amddiffyn clybiau a sefydliadau, neu grwpiau cymunedol sydd mewn perygl ariannol o ganlyniad i bandemig Covid-19.

Mae grantiau prosiect o £300-£5000 ar gael ar gyfer cymorth mewn argyfwng, ar gyfer pethau megis:

 • Rhent
 • Costau cyfleustodau
 • Yswiriant
 • Costau llogi cyfleusterau neu gyfarpar (lle mae cost benodedig)
 • Gweithgareddau neu gostau nad oes modd i ffynonellau cyllid y Llywodraeth dalu amdanynt

2. Cynnydd

I helpu gyda datblygu chwaraeon a gweithgareddau i’r cam nesaf a chefnogi cynaliadwyedd tymor hir.
Bwriad y grant yw helpu clybiau a sefydliadau cymunedol:

 • Mynd i’r afael ag annhegwch.
 • Creu datrysiadau hirdymor er mwyn bod yn fwy cynaliadwy.
 • Defnyddio dulliau gweithredu arloesol.

Gall y grant Cynnydd ariannu eitemau sy’n hanfodol ar gyfer dychwelyd  chwarae hefyd.

Mae grantiau o £300 - £50,000* ar gael, a bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut bydd y cyllid yn datblygu eu chwaraeon neu weithgaredd, ac effeithio ar un o’r egwyddorion hyn o leiaf.

Bydd ceisiadau’n cael eu cefnogi os ydynt yn gallu dangos ffordd newydd o weithio i ddarparu eu chwaraeon.

Gall hyn gynnwys arloesedd o ran sut maent yn cael eu darparu, ymateb i heriau tymor canolig a hirdymor Covid-19, neu’r mathau o weithgareddau sy’n cael eu darparu.

Beth ellir ei ariannu?

Bydd angen i geisiadau gyd-fynd ag un o’r tri blaenoriaeth, o leiaf:

 • Mynd i’r afael ag annhegwch
 • Cynaliadwyedd tymor hir
 • Arloesi

Mae’r pethau y gellir eu hariannu’n cynnwys:

 • Gwneud gwelliannau neu addasiadau i gyfleusterau fel bod mwy o gyfleoedd i bobl chwarae neu hyfforddi.
 • Cyfleusterau newydd i alluogi cynnal rhagor o chwaraeon neu weithgareddau.
 • Defnyddio technoleg i ymgysylltu gyda chyfranogwyr fwy, megis darparu sesiynau ar-lein, neu ddefnyddio adnoddau ar-lein i helpu gyda chynhyrchu incwm.
 • Addysg hyfforddwr Lefel 1 lle bo tystiolaeth o’r galw.
 • Uwchsgilio gwirfoddolwyr pan mae gan y clwb fylchau o ran sgiliau neu brofiad.
 • Cyfarpar sy’n galluogi i fwy o bobl gymryd rhan.
 • Ffyrdd gwahanol ac arloesol y gellir darparu gweithgareddau.
 • Dulliau sy’n targedu grwpiau penodol nad ydynt yn cael eu tangynrychioli.

Beth na ellir ei ariannu?

Dylai ceisiadau sydd angen y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol ddod gan y rhydd-ddaliad ei hun, neu’r lesddaliad â’r caniatâd angenrheidiol.

Mae’r pethau na ellir eu hariannu’n cynnwys:

 • Cyllid ôl-weithredol.
 • Eitemau personol e.e. cit chwarae, poteli dŵr, esgidiau, cyfarpar diogelu.
 • Dyfeisiau electronig personol (bydd dyfeisiau electronig yn cael eu hystyried yn unig pan fo tystiolaeth glir o sut y byddant yn rhan o ddatrysiad arloesol ar gyfer clwb neu weithgaredd).
 • Ceisiadau sy’n berthnasol i feini prawf Corff Llywodraethu Cenedlaethol e.e. eisteddfeydd, twll ymochel, rhwystrau.
 • Swyddi â chyflog.
 • Ffioedd ymgysylltiol.
 • Ceisiadau gan glybiau sy’n gysylltiedig â sefydliadau addysgol.

Bydd ffioedd proffesiynol yn unig sy’n berthnasol i oblygiadau statudol (ceisiadau cynllunio, rheoliadau adeiladu, ffioedd cyfreithiol) yn cael eu hystyried.

Crowdfunder - lle ar gyfer chwaraeon

Mae crowdfunder yn ffordd o godi pres ar gyfer achosion a syniadau da, gan helpu eich clwb neu brosiect i gysylltu gyda’ch cymuned.

Beth ellir ei ariannu?

Mae Chwaraeon Cymru wedi mynd i bartneriaeth gyda Crowdfunder i gefnogi clybiau a gweithgareddau cymunedol i godi pres ar gyfer gwneud gwelliannau i gyfleusterau.

Mae’r cynllun ar gyfer clybiau a grwpiau cymunedol nid er elw sy’n bwriadu codi pres ar gyfer gwelliannau ‘oddi ar y cae’. Er enghraifft: 

 • Ystafelloedd Newid 
 • Adnewyddu adeilad y clwb
 • Gwell cyfleusterau cegin i greu mwy incwm
 • Rheseli beiciau a storfa
 • Lifft a rampiau ar gyfer mynediad anabl gwell
 • Paneli solar
 • Generaduron
 • Boeler
 • Ffensys newydd

Sut mae Crowdfunder yn gweithio?

Mae clybiau a sefydliadau’n sefydlu tudalen ar wefan Crowdfunder, sy’n gofyn i bobl roi pres i’r achos neu syniad. 
Byddai’r syniadau o fudd i’r gymuned leol drwy wella cyfleusterau.

Bydd eich prosiect Crowdfunder yn cael ei asesu gan Chwaraeon Cymru, a all benderfynu pa lefel o arian cyfatebol byddwch yn gymwys ar ei gyfer, yn seiliedig ar wybodaeth gennych.

Os yw’r dudalen Crowdfunder wedi bodloni meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn cynnig arian cyfatebol o rhwng 30% a 50% o’r cyfanswm, hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.

Mae’r ganran y bydd Chwaraeon Cymru yn ei chynnig fel arian cyfatebol (30% - 50%) yn seiliedig ar botensial prosiect i fynd i’r afael ag annhegwch.