Ymgeisio am drwydded

I wneud cais am drwydded i yrru cerbyd hurio preifat neu gerbyd hacni bydd arnoch chi angen lawrlwytho a llenwi’r ffurflenni perthnasol, yna’u hanfon i un o’r cyfeiriadau canlynol:

Ceisiadau gyrrwr hurio preifat, gweithredwr hurio preifat a cherbyd hurio preifat

Gwnewch gais ar-lein ar gyfer trwydded cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat

Depo Trafnidiaeth 
Ffordd yr Abaty 
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Pob cais arall

Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR

Ffurflenni cais

Datganiad polisi: gwybodaeth datgeliad

Mae angen Gwiriadau Cofnod Troseddol ar gyfer ceisiadau trwyddedu gyrwyr hurio preifat a cherbyd hacni, gweithredwyr llogi preifat a gweithredwyr achub cerbydau.

Mae ein datganiad polisi yn egluro sut mae gwybodaeth datgeliad yn cael ei thrin, defnyddio, storio a’i gwaredu.

Cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn

Rhestr o'r cerbydau sydd ar gael a ddynodwyd at ddibenion adran 165 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Ffioedd Trwyddedu

Cerbydau

Math Ffi
Trwydded cerbyd hacni – (newydd ac adnewyddu) £185
Trwydded hurio preifat – (newydd ac adnewyddu) £205
Trwydded hurio preifat (hygyrch i gadeiriau olwyn) – (newydd ac adnewyddu) £185
Trwydded hurio preifat (cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn) asesiad addasrwydd £63
Apwyntiadau a gollwyd £25
Trosglwyddo perchnogaeth £40

Ac eithrio platiau, bracedi, platfformau ac arwyddion ffenestr. Gweler y prisiau ar gyfer y rhain isod.

Gyrwyr

Math Ffi
Cerbyd hacni - 3 blynedd newydd £314
Cerbyd hacni – adnewyddu am 3 blynedd  £275
Hurio preifat – 3 blynedd newydd  £319
Hurio preifat – adnewyddu am 3 blynedd  £280

Bydd ymgeiswyr yn talu Taxiplus yn uniongyrchol am wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r DVLA. Caiff y gost yma ei dynnu o’r ffi.

Gweithredwyr hurio preifat

Math Ffi
1 i 9 cerbyd am 5 mlynedd - newydd £550
10 cerbyd a mwy am 5 mlynedd - newydd £1,573
1 i 9 cerbyd am 5 mlynedd - adnewyddu £508
10 cerbyd a mwy am 5 mlynedd - adnewyddu £1,540
Trosglwyddo £31

Eitemau amrywiol

Math Ffi
Plât Cerbyd £9
Platfform £9
Braced - clir £10
Braced - du £13
Arwyddion ffenestri £7
Bathodynnau gyrwyr £4
Cerdyn adnabod gyrrwr £5
Bathodyn poced gyrrwr £1

Cerbyd hacni

Mae angen 1 plât, platfform a braced.

Hurio preifat

Mae angen 2 blât, platfformau, bracedi ac arwyddion ffenestr.

 

Gellir ailddefnyddio platfformau, bracedi ac arwyddion ffenestr pan fyddwch chi’n adnewyddu.

Cysylltwch â ni drwy 

Ebost: taxiadmin@wrexham.gov.uk