Mae’r llwybr 6.5 milltir yn dechrau ym yr Gorsaf Rheilffordd (cyfeirnod grid SJ 285 378) yn mae’n cysylltu’r Waun gyda Chastell y Waun, Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a’r Afon Ceiriog.

Mae’r daith yn mynd â chi mae sawl ardal o brydferthwch naturiol yn gwneud y daith yn un gwerth chweil unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Sylwch y gallai’r llwybr fod yn lleidiog mewn mannau a dylech wisgo esgidiau addas. Mae yna gamfeydd, llethrau serth a ffyrdd prysur i ymdopi â nhw hefyd. Nid yw’r daith yn addas i gadeiriau olwyn, coetsys babanod na phlant bach.

Parcio

Mae ychydig o le parcio ar y stryd ger yr Gorsaf Rheilffordd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gwasanaethau bysiau rheolaidd yr daith yn dechrau. Ffoniwch traveline cymru am 0800 464 0000, ar text 84268, neu gweler www.cymraeg.traveline.cymru/ (dolen gyswllt allanol).

Map

Mae Map Explorer 255 & 256 yr Arolwg Ordnans yn cwmpasu’r ardal.

Anfonwch eich lluniau atom!

Anfonwch eich hoff luniau digidol o’r daith gerdded hon atom trwy’r e-bost.  Bydd detholiad o’r goreuon yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio’r dudalen am y daith gerdded hon.  Bydd eich enw’n ymddangos o dan y llun.  Byddwn yn ystyried pob math o luniau – pobl, adeiladau, tirluniau, bywyd gwyllt – cyn belled a’ch bod wedi’u tynnu wrth ddilyn y daith gerdded hon.  Sicrhewch eich bod yn nodi pa daith gerdded y tynnwyd y lluniau arni.  Gweler yr ymwadiad.  Anfonwch eich lluniau at rightsofway@wrexham.gov.uk.

Ymwadiad

Wrth gyfrannu at ein tudalennau gwe am ein Parciau, Parciau Gwledig, Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Theithiau Cerdded byddwch yn cytuno i roi trwydded di-freindal, di-gyfyngedig i ni, i'n galluogi i gyhoeddi a defnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd a thrwy unrhyw gyfrwng o'n dewis.

Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, y byddwch yn parhau i fod yn berchen ar hawlfraint popeth a gyfrannwch at dudalennau'r we. Golyga hyn bod rhwydd hynt i chi gymryd yr hyn yr ydych wedi'i lunio a'i ailgyhoeddi rhywle arall. Cofiwch, os derbynnir eich delwedd, y byddwn yn cyhoeddi eich enw gyda'r llun ar wefan www.wrecsam.gov.uk. Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam warantu y cyhoeddir pob llun ac rydym yn cadw'r hawl i olygu'ch sylwadau.

Anfon ebost atom am y daith gerdded hon

Ebost: rightsofway@wrexham.gov.uk.