Mae’r gwasanaeth Teleofal yn darparu cyswllt ffôn rhwng eich cartref a’r Ganolfan Ymateb Teleofal bob awr o’r dydd, bob dydd o’r flwyddyn.

Darperir y gwasanaeth ar y cyd â Delta Wellbeing a gallwch gysylltu â Delta Wellbeing trwy ffonio 01978 292075.

Beth yw’r gwasanaeth Teleofal?

Teleofal yw gwasanaeth a ddarperir i'ch cadw’n ddiogel yn y cartref a gall anfon rhybudd allan i alw am help mewn argyfwng.

Gall teleofal eich helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref, trwy roi tawelwch meddwl i chi y bydd rhywun yn cael rhybudd awtomatig os bydd angen cymorth arnoch mewn sefyllfa argyfyngus.

Mae ystod o synwyryddion Teleofal yn cael eu gosod yn eich cartref i ddarparu dull cynnil o reoli peryglon i’ch iechyd a’ch diogelwch.

Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio?

Mae’r gwasanaeth Teleofal yn darparu cyswllt ffôn rhwng eich cartref a’r Ganolfan Ymateb Teleofal bob awr o’r dydd, bob dydd o’r flwyddyn trwy'r uned larwm cartref.

Gallwch siarad â gweithredwr hyfforddedig yn y Ganolfan Ymateb trwy wasgu’r crogdlws a ddarperir neu os bydd synhwyrydd Teleofal yn gweithredu'n awtomatig caiff neges ei hanfon at y Ganolfan Ymateb.

Bydd y gweithredwr wedyn yn cymryd y camau priodol sef naill ai cynnig cyngor sylfaenol neu gysylltu ag aelod o’r teulu neu’r gwasanaethau brys neu drefnu bod y Gwasanaeth Ymateb Symudol Teleofal yn ymweld â chi.

Y Pecyn Teleofal Sylfaenol

Ar gael i unrhyw un sy’n teimlo’n agored i niwed ac sydd am wybod y bydd rhywun ar gael i gysylltu â nhw bob amser os oes angen help arnyn nhw. Caiff yr offer canlynol eu gosod yn ddiofyn, a gall yr offer dewisol ychwanegol gael eu gosod yn dibynnu ar eich anghenion.

Uned larwm cartref

Cysylltu’ch cartref â’r ganolfan ymateb teleofal trwy’ch llinell ffôn.

Image
""

Crogdlws personol

Gellir galw am help o unrhyw le yn eich cartref.

Image
""

Synwyryddion mwg

Larwm sy’n ffonio'r ganolfan ymateb leol ar unwaith.

Image
""

Monitor gwres eithafol

Mae hwn yn monitro tymereddau eithriadol o uchel neu gynnydd cyflym  
mewn tymheredd.

Image
""

Sêff allweddi

I ganiatáu mynediad mewn argyfwng.

Image
""

Botwm galwr ffug (dewisol)

I alw am help os oes rhywun dieithr yn ceisio dod i mewn i’ch cartref.

Image
""

Monitor anweithgarwch (dewisol)

Anfon rhybudd os nad oes unrhyw symudiad wedi digwydd yn y tŷ erbyn rhyw amser penodol.

Image
""

 

Pecyn Teleofal Uwch

Gellir darparu’r pecyn hwn os ydych wedi cael eich asesu fel rhywun sydd angen cefnogaeth ychwanegol gan weithiwr proffesiynol iechyd neu ofal cymdeithasol (e.e. gweithiwr cymdeithasol, therapydd galwedigaethol neu nyrs).

Am fwy o wybodaeth am asesiad o’ch anghenion gallwch gysylltu â’r Tîm Ymateb Dechreuol neu trwy ffonio 01978 292066.

Darperir synwyryddion ychwanegol yn y cartref yn seiliedig ar eich anghenion unigol. Gall y Pecyn Uwch eich helpu os ydych yn cael codwm, os oes gennych epilepsi neu os oes gennych broblemau â’ch cof er enghraifft.

Faint mae’r gwasanaeth yn ei gostio?

Cost y gwasanaeth Teleofal yw £3.76 yr wythnos.

Sut ydw i’n gwneud cais am y gwasanaeth?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael Pecyn Teleofal Sylfaenol gallwch gysylltu â Delta Wellbeing ar 01978 292075, neu ffoniwch 01978 292066 a gofynnwch i gael siarad â’r Tîm Ymateb Dechreuol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y Pecyn Teleofal Uwch bydd angen i chi ffonio 01978 292066 a gofynnwch am y Tîm Ymateb Dechreuol.