Mae tai Gofal Ychwanegol wedi eu dylunio i’ch helpu chi fyw’n annibynnol, gyda gwasanaeth gofal a chefnogaeth ar gael pe byddwch ei angen.

Bydd modd i chi fyw yn eich rhandy eich hun, a bod yn dawel eich meddwl o wybod bod cefnogaeth ar gael ar garreg eich drws. Mae yna hefyd gyfleusterau a rennir, yn ogystal ag ardaloedd lle fedrwch chi gwrdd â phreswylwyr eraill a chymdeithasu.

Mae yna ddau gynllun tai Gofal Ychwanegol yn Wrecsam...

Cynllun Gofal Ychwanegol Plas Telford

Mae gan Blas Telford, ger pentref Acrefair, 54 o randai un a dwy ystafell wely o safon uchel.

ClwydAlyn sy’n berchen ar yr adeilad ac yn darparu’r gwasanaethau rheoli ac arlwyo/glanhau ar y safle, ac rydym ni’n darparu gofal cartref a chefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai.

Darperir gofal cartref o fewn rhandy’r preswylwyr, fel rheol darperir cymorth gyda thasgau fel gwisgo, ymolchi a mynd i’r toiled. Darperir y cymorth yn ôl yr angen, i gwrdd ag anghenion gofal a chefnogaeth asesedig y preswylwyr.

Cymhwysedd

Os ydych chi’n 55 oed neu’n hŷn, yn byw yn Wrecsam (neu â chysylltiad agos gyda’r ardal leol), ac wedi derbyn asesiad sy’n nodi bod gennych chi ‘angen am gefnogaeth', yna fe allwch chi fod yn gymwys.

Gallwch wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein sydd i’w chael ar safle Plas Telford, lle cewch hefyd wybodaeth bellach am y cynllun.

Cynllun Gofal Ychwanegol Maes y Dderwen

Mae gan Faes y Dderwen, sydd ar Ffordd Grosvenor yn Wrecsam, 60 o randai un a dwy ystafell wely o safon uchel.

ClwydAlyn sy’n darparu’r gwasanaethau rheoli ac arlwyo/glanhau ar y safle, ac rydym ni’n gyfrifol am ddarparu gofal cartref o fewn y cynllun.

Darperir gofal cartref o fewn rhandy’r preswylwyr, fel rheol darperir cymorth gyda thasgau fel gwisgo, ymolchi a mynd i’r toiled. Darperir y cymorth yn ôl yr angen, i gwrdd ag anghenion gofal a chefnogaeth asesedig y preswylwyr. 

Er y derbynnir cyllid drwy'r Rhaglen Cefnogi Pobl, mae cefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai ar hyn o bryd yn cael ei ddarparu gan Wrexham Include, yn seiliedig ar anghenion asesedig y tenantiaid. 

Cymhwysedd

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn, yn byw yn Wrecsam (neu â chysylltiad agos gyda’r ardal leol), ac wedi derbyn asesiad sy’n nodi bod gennych chi ‘angen am gefnogaeth', yna fe allwch chi fod yn gymwys. 

Gallwch wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein sydd i’w chael ar safle Maes y Dderwen, lle  cewch hefyd wybodaeth bellach am y cynllun.