Mae systemau bwyta heb arian yn golygu y gellir talu am brydau ysgol i gyfrif unigol eich plentyn ymlaen llaw.  Mae hyn yn osgoi'r drafferth o orfod chwilio am newid bob diwrnod, mae llai o debygolrwydd y bydd arian yn cael ei golli ac mae mantolenni/disgrifiadau o’r bwydydd a brynir hefyd ar gael ar gais. 

Gwybodaeth gyffredinol am fwyta heb arian parod

A oes cyfyngiad ar faint y gellir ei wario ar y system ar unwaith?

Oes, sefydlir terfyn gwario o £5 y dydd i bob disgybl ac ni ellir gwneud pryniant mwy na’r terfyn hwn.  Fodd bynnag, mae croeso i chi wneud cais i newid y terfyn gwario dyddiol ar gyfer eich plentyn os ydych yn dymuno gwneud hynny. 

Sut mae peiriannau adbrisio yn gweithio?

Gellir eu defnyddio i wirio balansau cyfrifon disgyblion ac i ychwanegu at y balansau gydag arian parod. Gall disgyblion sganio eu bysedd / bodiau (neu deipio eu rhifau pin) ac mae’r system yn dangos eu henwau a’u balansau cyfredol. Mae lle i ychwanegu arian parod ac mae’r cynnydd i’r balans i’w weld wrth i’r arian gael ei ychwanegu.

Sut mae’r system yn gweithio i blant sydd â hawl i brydau am ddim?

Mae talu am brydau wrth y til yn gweithio yr un fath i ddisgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim – maent yn sganio eu bysedd neu yn nodi eu rhifau pin. Bydd pob disgybl sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn aros yn gwbl ddienw. 

Mae’r swm a ganiateir ar gyfer prydau ysgol am ddim yn cael ei nodi ar gyfrif y disgybl yn ddyddiol gan y feddalwedd. Mae unrhyw danwariant neu unrhyw bryd a fethir yn cael ei nodi gan y system ac ni fydd yn cael ei ychwanegu at falans y diwrnod canlynol. 

Mewn ysgolion uwchradd, gall y disgybl ddewis gwario’r lwfans dyddiol ar unrhyw adeg yn ystod y dydd (e.e. brecwast, byrbrydau yn ystod egwyliau neu amser cinio). Fodd bynnag, bydd rhaid i’r digybl roi mwy o arian ar ei gyfrif i dalu am unrhyw bryniad sydd yn fwy na’r lwfans dyddiol, yn defnyddio’r peiriant adbrisio. 

A oes modd atal pryniadau o fwydydd penodol ar y system bwyta heb arian?

Oes, gall y system atal unigolyn rhag prynu mathau penodol o fwyd drwy gydol y dydd neu yn ystod cyfnodau penodol. Os oes gan ddisgybl alergedd at fwyd neu os yw’n dioddef â diabetes gellir atal pryniadau o fwydydd neu grwpiau o fwydydd penodol ar y system a bydd gweithiwr y til yn gweld rhybudd ar y sgrin. 

A yw ysgolion yn gallu darparu gwybodaeth ynglŷn â sut mae’r system yn cael ei defnyddio?

Ydyn, gallwch gael adroddiadau o’r system drwy gysylltu â chegin yr ysgol (nid oes modd eu gyrru drwy’r post). Gellir cael adroddiadau ar ddiwrnodau penodol neu rhwng unrhyw ddau ddyddiad, ac maent yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd. Gallwch gael adroddiadau sy’n dangos...

  • Pob eitem o fwyd a werthwyd i’r cyfrif hwnnw a chost pob pryd. 
  • Pob taliad unigol a wnaed yn uniongyrchol i’r ysgol gyda siec neu arian parod neu drwy arian ar y system gan ddefnyddio’r peiriant.
  • Pob taliad a wnaed gan y disgybl yn defnyddio’r uned adbrisio, yn cynnwys nifer y darnau arian unigol a’u gwerth.
  • Pob trafodyn yn cynnwys enw pob dim a brynwyd. 

Trin data

Cedwir data penodol ar y system (enw eich plentyn, dosbarth, balans y cyfrif a hawl i brydau) er mwyn sicrhau gweithrediad cywir. Caiff y data hwn ei drin yn unol â chanllawiau'r ddeddf diogelu data a chaiff ei ddefnyddio gan bartïon sydd yn uniongyrchol gysylltiedig â’r ysgol yn unig. Rheolir mynediad ar yr wybodaeth hon yn llym gan gegin yr ysgol. 

System bwyta heb arian ysgolion cynradd  

Mae gan eich plentyn gyfrif unigol, gyda rhif pin 4 digid unigryw a fydd yn cael ei gyflwyno i chi er mwyn i chi allu defnyddio’r peiriant adbrisio (y peiriant y gellir rhoi arian ynddo er mwyn talu ymlaen llaw). 

Sut mae disgyblion yn cael eu prydau?

Mae disgyblion yn mynd i’r ystafell fwyta fesul dosbarth ac mae enwau / lluniau'r disgyblion o bob dosbarth yn cael eu dangos i weithiwr y system a fydd yna yn dewis cyfrif eich plentyn. 

System bwyta heb arian ysgolion uwchradd (system biometreg)

Mae gan bob ysgol uwchradd system bwyta heb arian sy’n defnyddio technoleg fiometreg (mae’r system yn defnyddio olion bysedd i adnabod bob disgybl). Gwneir sgan o fys neu fawd bob plentyn yn ystod y diwrnod neu’r wythnos drosglwyddo gyffredin ym mis Gorffennaf. 

Sut mae’r system adnabod fiometreg yn cael ei defnyddio i gael pryd?

Gall y disgybl sganio ei fys/ei fawd wrth y til neu fe all ddweud ei rif pin wrth y gweithiwr ac yna bydd ei gyfrif i’w weld ar y sgrin. Mae enw, llun, grŵp tiwtor a balans y disgybl i’w gweld ar y sgrin. Pan fo eitemau bwyd yn cael eu cofnodi ar y system, mae’r prisiau unigol a’r cyfanswm i’w gweld ar y sgrin arddangos. 

Cofrestru biometreg

Mae’r system fiometreg yn cadw rhan o ôl bys y disgybl fel rhif unigryw, nid yw’n ei gadw ar ffurf llun. Cofnodir yr olion bysedd drwy ddefnyddio sganiwr electronig heb fod yn fewnwthiol, sy'n taro golau dros y bys neu’r bawd. Mae’r un sganiwr wedi’i osod yn y peiriannau adbrisio ac wrth y tiliau. 

Cedwir yr olion bysedd yn rhifol ar weinydd canolog – fel cyfres o 20 i 50 pwynt cyfeirio, sy’n unigryw i bob ôl-bys unigol. Mae pob pwynt cyfeirio yn cynnwys tri rhif sef y cyfesurynnau X ac Y ac ongl y gromlin.  Mae’r cyfesurynnau a gedwir yn cyd-fynd â rhan o ôl-bys yr unigolyn yn unig ac felly mae’n amhosib defnyddio’r cyfesurynnau ar ddibenion ail-greu ôl-bys. 

Cedwir yr wybodaeth hon ar gronfa ddata ddiogel a ddefnyddir ar gyfer prydau ysgol yn unig a dim ond staff â chaniatâd i ddefnyddio’r system all gael mynediad ati. 

Disgyblion nad ydynt eisiau bod yn rhan o’r system fiometreg

Os nad yw disgybl yn dymuno defnyddio’r system fiometreg, gellir darparu rhif pin ar gais.