6 Awst 2019

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost, rhif ffôn)
 • Ysgol
 • Coleg
 • Gweithiwr Allweddol blaenorol
 • Darparwr Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant Presennol a Blaenorol
 • Haen Flaenorol a Phresennol (yn ôl Haenau Ymgysylltu Gyrfa Cymru)
 • Rhwystrau Personol neu amgylchiadau sy’n atal defnyddwyr y gwasanaeth rhag cael mynediad at wasanaethau addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
 • Cymwysterau a gyflawnwyd

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth â hwy

 • Adrannau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Gyrfa Cymru
 • Darparwyr Addysg Bellach / Addysg Uwch
 • Sefydliadau Trydydd Sector / Gwirfoddol
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Darparwyr Hyfforddiant / Addysg
 • Awdurdodau Lleol eraill
 • Llywodraeth Cymru

Pwrpas

 • Cyfleoedd Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant
 • Gweithredu / neilltuo gwasanaethau i roi cymorth priodol
 • Cadw llygad ar gyrchfannau
 • Mesur cynnydd
 • Monitro’r ddarpariaeth a sicrhau atebolrwydd
 • Ymchwil Ystadegol / Arolygon