3 Mawrth 2023

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Refeniw a Budd-daliadau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Trethiant a Dyledion Lleol
 • Incwm a Chefnogaeth
 • Prosesu Budd-daliadau
 • Uned Cynyddu Incwm
 • Gorfodi a Chasglu

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiadau meddiannu
 • Dyddiad geni (os yn berthnasol)
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Manylion Cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth ariannol
 • Manylion Gwybodaeth Taliadau
 • Perthynas Agosaf
 • Gwybodaeth am Fregusrwydd
 • Manylion Rhif Cofrestru Cerbyd
 • Ffilm Fideo a wisgir ar y corff

Asiantaethau y gallem rannu gwybodaeth â nhw / Rhannu gwybodaeth gyda'r Cyngor

 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Cyllid a Thollau EM
 • Asiantaethau Cyfeirio Credyd
 • Llysoedd Ynadon a Sirol
 • Tribiwnlysoedd Prisio ac Apêl
 • Awdurdodau lleol eraill
 • Darparwyr Gwasanaeth Taliadau
 • Darparwyr Pensiwn Preifat
 • Yr Heddlu
 • Partneriaid Trydydd Sector/Sefydliadau Elusennol
 • Landlordiaid
 • Penodai/Pŵer Atwrnai
 • Partneriaid Busnes
 • Asiantaethau Marc Ansawdd
 • Cyfreithwyr/Darparwyr Cyfreithiol
 • Cyfrifyddion
 • Asiantau Gorfodi
 • Asiantaeth y Swyddfa Brisio
 • Ysgolion (Prydau Ysgol am Ddim)
 • Darparwyr gofal
 • BIPBC
 • Llywodraeth Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Archwilio Cymru
 • Adrannau Llywodraeth y DU

Pwrpas prosesu

 • Swyddogaethau Statudol
 • Gweinyddu asesiad treth a refeniw eraill
 • Cynlluniau Twyll Cenedlaethol/Lleol
 • Gweinyddu Budd-daliadau Lles a Budd-daliadau eraill
 • Cynorthwyo Cwsmeriaid i hawlio cefnogaeth
 • Gweinyddwyr Corfforaethol
 • Hyrwyddo Gwasanaethau’r Cyngor
 • Cefnogi a Rheoli gweithwyr CBSW
 • Rheoli eiddo CBSW
 • Casglu Dyledion yr Awdurdod Lleol
 • Cefnogi Trigolion Lleol
 • Asesiad o hawl Cynlluniau Grant (e.e. Cynlluniau Cymorth Biliau Ynni)/Gweinyddu Treth y Cyngor