1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r Gwasanaeth Isadeiledd ac Effeithiolrwydd Addysg.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Cynhwysiant
 • Mynediad a Lleoedd Ysgolion
 • Effeithiolrwydd Addysg
 • Gwasanaeth Cyfeirio Disgyblion Wrecsam – yn cael ei adnabod fel ‘Gorwelion Newydd
 • Strategaeth TGCh
 • Cymorth Addysg

Gwybodaeth a Gasglwyd

Mae'r Awdurdod Lleol yn casglu gwybodaeth am ddisgyblion, eu rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol pan fyddant yn gwneud cais am fynediad i ysgol ac ar adegau allweddol yn ystod y flwyddyn ysgol.

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • E-bost
 • Ethnigrwydd
 • Rhyw
 • Crefydd
 • Hanes Ysgol
 • Cyrhaeddiad
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Cyfrifoldeb Rhiant
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth Ariannol
 • Risgiau
 • Perthynas Agosaf
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Gwybodaeth am Bresenoldeb
 • Gwybodaeth Gwaharddiadau
 • Cyfeiriadedd Rhywiol

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Adrannau CBSW
 • Llywodraeth Cymru
 • GwE
 • BIPBC
 • Coleg Cambria
 • Darparwyr Addysg Bellach
 • Ymddiriedolaeth Teulu Fischer
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Yr Heddlu
 • Ymateb i Argyfwng
 • Ysgolion
 • Awdurdodau Lleol
 • CEOP
 • Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
 • Y Swyddfa Gartref
 • Darparwyr Cefnogaeth TGCh
 • Estyn
 • Cyrff Rheoleiddio.

Pwrpas prosesu

 • Darpariaeth Addysg

 • Darpariaeth gwasanaethau lles, gofal bugeiliol ac iechyd ysgol

 • Cynnal arolygon

 • Cynllunio, rhagweld a rheoli gwasanaethau

 • Atal trosedd ac erlyn troseddwyr

 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW

 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.

 • Hyfforddiant a datblygiad