1 Ebrill 2019

Gwybodaeth a Gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Manylion cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Risgiau
 • Perthynas Agosaf
 • Ysgol

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Ysgolion
 • Adrannau CBSW
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwrpas prosesu

 • Deddf Safonau a Threfniadaeth (Cymru) 2013
 • Cynnal arolygon
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Cefnogi a Rheoli gweithwyr CBSW
 • Monitro/Atebolrwydd darpariaeth
 • Archwiliad Llywodraeth Cymru
 • Diogelu