Gorffennaf 20, 2021

Mae’r hysbysiad preifatrwydd canlynol yn berthnasol i Berfformiad, Gwella a Phartneriaethau.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau – Corfforaethol  
 • Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau - Partneriaeth 

Gwybodaeth a Gesglir

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad Geni 
 • Ethnigrwydd
 • Crefydd
 • Cenedligrwydd
 • Rhyw
 • Dewis Iaith
 • Manylion cyswllt 
 • Perthynas Agosaf
 • Gwybodaeth am Berthnasoedd
 • Statws mewnfudo
 • Gwybodaeth Iechyd 
 • Gwybodaeth Iechyd Meddwl
 • Gwybodaeth Addysg
 • Gwybodaeth ariannol
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol 
 • Asiantaethau Eraill sy’n Gysylltiedig
 • Hanes Troseddu 

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth â nhw

 • Cynghorau
 • Timau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Llysoedd
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - CLlLC 
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Sefydliadau Sector Cyhoeddus Perthnasol eraill
 • Partneriaid Trydydd Sector a Gomisiynir 
 • Gwasanaeth Carchar
 • Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
 • Ymddiriedolaeth Gofal Cyngor Carchardai (PACT)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymorth i Ddioddefwyr
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • Cwmni Ailsefydlu Cymunedol
 • Coleg Cambria
 • Prifysgol Glyndŵr
 • Y Swyddfa Gartref
 • Clearsprings Ready Homes
 • Partneriaeth Mudo Strategol Cymru
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 
 • Sefydliadau / grwpiau sy’n darparu gwasanaeth angenrheidiol fel rhan o gymorth ailsefydlu / mudo

Pwrpas prosesu

 • Atal troseddu ac erlyn troseddwyr (gan gynnwys defnyddio TCC) 
 • Gweinyddu corfforaethol sy’n Cefnogi ac yn Rheoli gweithwyr CBSW
 • Hyrwyddo Gwasanaethau CBSW 
 • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cyhoeddus ac iechyd 
 • Rheoli eiddo CBSW 
 • Darparu’r holl wasanaethau nad ydynt yn fasnachol