Gorffennaf 3 2020

Gwybodaeth a gasglwyd

  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Rhifau ffôn
  • Cyfeiriad e-bost
  • Ymlyniad gwleidyddol
  • Cysylltiadau Ariannol/Personol
  • Delweddau gweddarlledu

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

  • Ni fydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu gydag unrhyw asiantaethau

Pwrpas prosesu

  • Gweinyddu corfforaethol – bydd yr wybodaeth yn cael ei chasglu a’i chyhoeddi ar wefan y Cyngor