1 Ebrill 2019

Gwybodaeth a Gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Manylion cyswllt
 • Ysgol
 • Asiantaethau Eraill
 • Risgiau
 • Perthynas Agosaf
 • Cyfeiriadedd Rhywiol
 • Cyrhaeddiad
 • Amhariad/Anghenion cefnogaeth

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Yr Heddlu
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
 • Ysgolion/Colegau
 • Adrannau CBSW
 • Sefydliadau Trydydd Sector
 • Darparwyr Addysg Bellach
 • Llywodraeth Cymru
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gyrfa Cymru
 • Plant yng Nghymru
 • Evolve
 • Capita
 • BIPBC (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)
 • Cyrff Rheoleiddio
 • Cyrff Dyfarnu Cymwysterau

Pwrpas prosesu

 • Adran 11 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
 • Deddf Dysgu a Sgiliau 2000
 • Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998 
 • Darpariaeth addysg
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil
 • Cynnal arolygon
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Cefnogi a rheoli gweithwyr CBSW
 • Darparu gwasanaethau hamdden a diwylliant
 • Monitro/Atebolrwydd darpariaeth
 • Archwiliad Llywodraeth Cymru
 • Diogelu
 • Iechyd a Diogelwch