1 Ebrill 2019

Gwybodaeth a Gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Rhyw
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Addysg 
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol
 • Manylion cyswllt
 • Asiantaethau Eraill
 • Gwybodaeth Ariannol
 • Risgiau
 • Perthynas Agosaf
 • Troseddu a hanes Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / cofnod troseddol
 • Mesurau a chanlyniadau dinesig
 • Gwybodaeth dioddefwyr
 • Gwybodaeth yr Heddlu

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Gwasanaethau Brys (Yr Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru)
 • Darparwyr Cysylltiol Addysg (Ysgolion, Colegau, Agored, ASDAN, EVOLVE, Gyrfa Cymru)
 • Y Weinyddiaeth Gyfiawnder / Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid
 • Llysoedd y Goron / Ynadon / Ieuenctid
 • CBSW (Gwasanaethau Tai, Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant)
 • Cymdeithasau Tai
 • Iechyd (gan gynnwys gwasanaethau meddygon teulu, Ysbytai Arbennig ac Ymddiriedolaethau)
 • Partneriaid trydydd sector a sector gwirfoddol
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (gan gynnwys Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi)
 • Cwmnïau Ailsefydlu Cymunedol
 • Darparwyr Gofal Annibynnol
 • Cyflogwyr
 • Sefydliadau Diogel (Cartrefi Diogel i Blant, Canolfannau Hyfforddiant a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc Diogel)
 • Carchardai i Oedolion
 • Llywodraeth Cymru
 • Timau Troseddau Ieuenctid eraill ac Awdurdodau Lleol
 • Estyn
 • AGGCC

Pwrpas prosesu

 • Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998 (Adrannau 17, 37 a 115):
 • Datgelu i drydydd bartïon, rhag ofn Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
 • Cyfraith Clare
 • Pryderon Diogelu ac Iechyd a Lles
 • Gwarchod y Cyhoedd a risg o niwed difrifol i eraill
 • Cyfiawnder adferol
 • Darpariaeth addysg
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil.
 • Cynnal arolygon
 • Hyrwyddo gwasanaethau CBSW
 • Cefnogi a Rheoli gweithwyr CBSW
 • Darparu gwasanaethau hamdden a diwylliant
 • Monitro ac atebolrwydd