1 Ebrill 2019

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i Archwilio a Thechnegol.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Archwilio Mewnol
 • Caffael Strategol gan gynnwys comisiynu a rheoli contractau
 • Yswiriant
 • Yswiriant Cynnwys Cartref y Tenant
 • Iechyd a Diogelwch

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad geni 
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am berthnasau 
 • Gwybodaeth Iechyd  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol 
 • Gwybodaeth Galluedd Meddyliol  
 • Manylion Cyswllt 
 • Asiantaethau Eraill 
 • Gwybodaeth ariannol 
 • Perthynas Agosaf 

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Yswirwyr, Gweithwyr Trin Hawliadau, Brocer Yswiriant, Cyfreithwyr ar ran y Cyngor
 • Sefydliadau trydydd parti sy’n gweithredu ar ran unigolion neu sefydliadau sy’n gwneud hawliadau yswiriant yn erbyn CBSW
 • Sefydliadau trydydd parti gan gynnwys cynghorau yn comisiynu neu gaffael nwyddau, gwaith neu wasanaethau ar ran y Cyngor.
 • Contractwyr sy’n cyflenwi nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r Cyngor neu ar ran y Cyngor 
 • Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig sy’n gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru e.e. Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol
 • Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol
 • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
 • Swyddfa Archwilio Cymru
 • Heddlu Gogledd Cymru 
 • Unrhyw gorff allanol arall sydd angen gwneud cais am wybodaeth bersonél i bwrpas atal twyll e.e. Y Fenter Twyll Cenedlaethol

Pwrpas prosesu

 • Mentrau Twyll Lleol
 • Atal trosedd ac erlyn troseddwyr
 • Cefnogaeth ariannol mewnol a swyddogaethau corfforaethol
 • Cynllun Yswiriant Cynnwys Cartref y Tenant