Mehefin 12 2020

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad Geni 
 • Manylion cyswllt 
 • Dulliau o adnabod (er enghraifft Pasbort, Trwydded yrru, Bil cyfleustodau)

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth â nhw

 • Adrannau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth
 • Yr Heddlu (ac asiantaethau gorfodi trosedd eraill) 
 • Awdurdodau cyhoeddus eraill er enghraifft ysgolion, y GIG, cynghorau, adrannau’r llywodraeth (megis Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Adran Gwaith a Phensiynau, Mewnfudo ac ati)
 • Cyfreithwyr (yn gweithredu ar eich rhan)
 • Aelodau Seneddol/Cynghorwyr (yn gweithredu fel eich cynrychiolydd)
 • Cynrychiolwyr Undebau (yn gweithredu gyda’ch caniatâd) 

Pwrpas prosesu

 • Gweinyddu Corfforaethol