Mehefin 22 2020

Gwybodaeth a Gesglir

 • Enw
 • Cyfenw ar ben-blwydd yn 16
 • Cyfeiriad 
 • Rhif Ffôn 
 • Cyfeiriad e-bost 
 • Dyddiad Geni 
 • Rhyw
 • Statws cyflogaeth cyfredol
 • Cenedligrwydd
 • Ethnigrwydd
 • Ganwyd yn y DU
 • Gwybodaeth anhawster / anabledd dysgu
 • Gwybodaeth addysg Y Gymraeg  
 • Dull cyfathrebu sydd orau

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth â nhw

 • Coleg Cambria (prosesydd data a gomisiynwyd)
 • Darparwyr Cysylltiol Addysg (Colegau, Gyrfa Cymru, darparwyr hyfforddiant)
 • Sefydliadau Cysylltiol Cyflogaeth (Adran Gwaith a Phensiynau, Cymunedau dros Waith)
 • Partneriaid trydydd sector a sector gwirfoddol
 • Llywodraeth Cymru
 • Estyn

Pwrpas prosesu

 • Darpariaeth addysg oedolion 
 • Hyfforddiant a datblygiad
 • Pryderon Diogelu ac Iechyd a Lles
 • Cynnal arolygon 
 • Hyrwyddo Gwasanaethau CBSW             
 • Monitro ac atebolrwydd