Gorffennaf 1 2020

Gwybodaeth a gesglir:

 • Enw
 • Cyfeiriad 
 • Dyddiad Geni 
 • Rhyw
 • Ethnigrwydd
 • Gwybodaeth am Berthnasoedd 
 • Gwybodaeth Iechyd
 • Gwybodaeth Addysg  
 • Gwybodaeth Atgyfeirio/Asesu 
 • Gwybodaeth Feddygol Berthnasol
 • Gwybodaeth Achosion Perthnasol 
 • Manylion cyswllt 
 • Asiantaethau Eraill sy’n Gysylltiedig 
 • Risgiau 
 • Perthynas Agosaf
 • Geirfa Hebryngwr
 • Lluniau o hebryngwyr a pherfformwyr ar gyfer trwyddedau priodol 
 • Asesiadau risg ar gyfer cyflogi plant
 • Manylion y cyflogwr ar gyfer cyflogi plant

Asiantaethau y gallem rannu'r wybodaeth â nhw:

 • Y Gwasanaethau Brys (Yr Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru)
 • Darparwyr Cysylltiol Addysg (Ysgolion, Colegau, Agored, ASDAN, EVOLVE, Gyrfa Cymru, Educate Resource Limited)
 • Llysoedd y Goron/Ynadon
 • CBSW (Gwasanaethau Tai, Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau Plant)
 • Cymdeithasau Tai
 • Iechyd (gan gynnwys gwasanaethau meddygon teulu, Ysbytai Arbennig ac Ymddiriedolaethau)
 • Partneriaid trydydd sector a sector gwirfoddol
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cwmnïau Ailsefydlu Cymunedol
 • Cyflogwyr
 • Llywodraeth Cymru
 • Awdurdodau Lleol eraill
 • Estyn
 • AGGCC

Pwrpas prosesu:

 • Deddf Addysg 1996
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
 • Rheoliadau Plant (Eu Hamddiffyn yn y Gwaith) 2000
 • Is-ddeddfau Cyflogi Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2008
 • Deddfau Plant a Phobl Ifanc 1933/1963
 • Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau (Cymru) 2015 
 • Datgelu i drydydd partïon 
 • Pryderon Diogelu ac Iechyd a Lles 
 • Gwarchod y Cyhoedd a risg o niwed difrifol i eraill
 • Darpariaeth Addysg 
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil
 • Cynnal arolygon 
 • Hyrwyddo Gwasanaethau CBSW            
 • Cefnogi a rheoli gweithwyr CBSW
 • Darparu gwasanaethau hamdden a diwylliant
 • Monitro ac atebolrwydd
 • Canllawiau anstatudol addysg ddewisol yn y cartref ar gyfer awdurdodau lleol
 • Canllawiau statudol i helpu i atal plant a phobl ifanc rhag colli addysg Ebrill 2010