Gwneud cais am gludiant

Dechrau 

Pryd gallai wneud cais?

Gallwch ymgeisio nawr am gludiant ysgol ar gyfer tymor Medi 2020. Mae'r ceisiadau'n cau ar Fai 31

Byddwn yn anfon e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad rydym wedi'i wneud ynglŷn â'ch cais erbyn 30 Mehefin fan bellaf.

Sut allaf i wneud cais?

Gallwch wneud cais ar-lein – dyma’r ffordd gyflymaf a rhwyddaf i wneud cais. Byddwch chi hefyd yn cael e-bost ar unwaith yn rhoi gwybod i chi fod eich cais wedi’i dderbyn.

Fel arall, gallwch chi lawrlwytho’r cais papur yn lle hynny.

Cludiant i'r ysgol am ddim

Gallai cludiant am ddim gael ei ddarparu i’ch plentyn, os cyflawnir y meini prawf cymhwyso. 

I fod yn gymwys, rhaid i ysgol eich plentyn fod..

  • Yr agosaf at gyfeiriad cartref eich plentyn ac os felly,
  • O leiaf dair milltir o’r cyfeiriad cartref ar gyfer ysgolion uwchradd, neu ddwy filltir ar gyfer ysgolion cynradd 

Gellir gwneud eithriad os bydd eich plentyn yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg neu ysgol ffydd, ac nad yr ysgol a ddewiswch yw’r agosaf at eich cyfeiriad cartref. Yn y ddau achos, mae cludiant am ddim ond ar gael os yw eich plentyn yn byw ymhellach na’r pellter isafswm o’r ysgol.

Dim ond plant oed derbyn a hŷn all dderbyn cludiant am ddim i'r ysgol.

Dylai myfyrwyr ôl-16 gysylltu â’u chweched dosbarth neu goleg i wybod am ddewisiadau cludiant preifat sydd ar gael, gan nad ydym yn darparu cludiant i bobl ifanc ôl-16. 

Seddi cludiant i'r ysgol am dâl

Os nad yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim, efallai y gallwn ddarparu sedd gadw (byddwch yn talu amdani) ar gludiant ysgol lle mae seddi dros ben ar gael.

  • Y pris ar hyn o bryd yw £100 y tymor fesul plentyn (adolygir y gost hon bob blwyddyn). Mae hyn yn £1.58 y dydd am y flwyddyn. Ni all eich plentyn deithio heb docyn dilys a roddwyd gennym ni.
  • Efallai na fydd y sedd a roddir ar fws penodol yr un agosaf at eich cyfeiriad cartref, ond bydd yn fws o fewn pellter rhesymol.
  • Ni fydd seddi am dâl yn cael eu rhoi nes bod seddi wedi eu neilltuo i bob plentyn sy’n gymwys i gael cludiant am ddim (a gall hyn fod tan ddiwedd Medi yn y flwyddyn ysgol bresennol) Yn y cyfamser, efallai y bydd angen i chi wneud trefniadau eraill ar gyfer cludiant eich plentyn.
  • Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais cludiant i'r ysgol – a nodi ei fod am sedd am dâl. Byddwch yn cael eich rhoi ar restr wrth gefn ar sail y cyntaf i'r felin, a bydd angen i chi ailymgeisio am sedd am dâl bob blwyddyn.
  • Gallai’r sedd gael ei thynnu yn ôl ar unrhyw bryd, gan roi rhybudd rhesymol – pan na fydd seddi ar gael oherwydd y galw am gludiant am ddim gan ddisgyblion cymwys, neu pan fod gostyngiad yn nifer y seddi ar y cerbyd. Os bydd hyn yn digwydd a’ch bod eisoes wedi talu'r gost yn llawn am y flwyddyn, byddwn yn ad-dalu unrhyw falans sy'n weddill yn ôl i chi.

Dan Ddeddf Cludiant 1995 [gostyngol] ni ellir cynnig teithiau am dâl lle mae gwasanaeth cludiant cyhoeddus yn rhedeg ar hyd llwybr ysgol ar amseroedd cyfleus ar gyfer dechrau a diwedd y diwrnod ysgol. 

Pas bws newydd

Bydd yn costio £5.50 i chi i gael pas bws newydd.

Talu ar-lein