Negeseuon allweddol diweddaraf

Newidiadau a diweddariadau gwasanaeth

Gweler isod grynodeb o’r newidiadau i’n gwasanaethau a gwybodaeth allweddol a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Rydym hefyd yn cyhoeddi nodiadau briffio'r cyhoedd ar ein blog newyddion er mwyn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Mae ein hardaloedd derbynfa sy’n cyfarch cwsmeriaid wyneb yn wyneb i gyd ar gau. Os oes arnoch angen cysylltu â ni, gwnewch hynny ar-lein lle bo’n bosibl drwy anfon e-bost at cysylltwch@wrexham.gov.uk (gallwch hefyd ganfod manylion cyswllt y cyngor yma). Bydd cysylltu â ni ar-lein yn helpu i leddfu’r pwysau ar staff ein Canolfan Gyswllt er mwyn iddynt allu delio ag ymholiadau ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen 'Profi, Olrhain a Diogelu'.

Biniau ac ailgylchu

Canllawiau

 • Dylech roi hancesi papur yn y bin – nid mewn bocsys neu fagiau ailgylchu
 • Os ydych yn hunan-ynysu neu’n teimlo’n sâl, rhowch eich gwastraff personol megis hancesi papur mewn dau fag a’u rhoi i’r ochr am 72 awr cyn eu rhoi y tu allan i’w casglu
 • Golchwch eich dwylo a diheintiwch yr handlenni ar eich biniau a chynwysyddion gwastraff eraill cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd ynddynt
 • Ceisiwch leihau gwastraff lle bo hynny’n bosibl
 • Peidiwch â thanio coelcerthi i losgi sbwriel
 • Cymerwch ofal wrth barcio eich cerbydau ar eich diwrnod casglu sbwriel er mwyn i’r lorïau allu pasio heibio

Ysgolion a gofal plant

Cyllid a Budd-Daliadau

Tai Cyngor

 • Mae swyddfeydd ystadau tai ar gau
 • Dylid ond gwneud galwadau brys at y tîm atgyweirio tai
 • Mae trefniadau gwasanaethu offer nwy tai cyngor yn parhau

Parciau a mannau cyhoeddus

Canllawiau

 • Rhaid cadw cŵn ar dennyn
 • Mae llwybrau troed cyhoeddus ar agor ond rhaid cadw pellter cymdeithasol

Arall

Canllawiau, cyngor a chymorth gan sefydliadau eraill