Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prif Swyddog, yr Amgylchedd a Thechnegol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Prif Swyddog, yr Amgylchedd a Thechnegol

Ystod cyflog Prif Swyddog: £85,000 – £95,000 Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno a’n Uwch Dîm Arweinyddiaeth newydd, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr. Byddwch yn arwain ar bortffolio’r Amgylchedd a Thechnegol, yn ogystal â chyfrannu’n weithredol i’n nodau arweinyddiaeth casgliadol er mwyn darparu gwelliannau hirdymor a gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae eich portffolio yn cynnwys rhai o’n gwasanaethau rheng flaen mwyaf gweledol a phwysig. Byddwch yn cynghori ein Prif Weithredwr, a’n Haelodau Etholedig ar faterion a strategaethau Amgylcheddol a Thechnegol allweddol, yn ogystal ag arwain ar rai o’n gwaith newid pwysicaf, a phrosiectau partneriaeth eraill. Bydd disgwyliadau’n uchel o fewn a thu allan i’r Cyngor ond bydd atebolrwydd a chefnogaeth gref yn cael ei ddarparu’n gyfunol. Byddwch yn gallu dangos sgiliau arweinyddiaeth ardderchog a gweladwy, yn gyfathrebwr medrus gyda llwyddiant blaenorol o ddylunio a darparu gwasanaethau i gwsmeriaid a rhaglenni newid arloesol a gwell. Rydym yn chwilio am rywun gyda gwybodaeth a sgiliau ardderchog yn y maes, neu sgiliau mewn sefydliad cwsmer cymhleth a thebyg y gellir eu trosglwyddo. Er mwyn darganfod mwy am y rôl bwysig hon, ymwelwch â https://www.adeiladuarlwyddiant.cymru/ neu cysylltwch â Claire Field, Cyfarwyddwr Gweithredol am drafodaeth gyfrinachol.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dyddiad cau: Hanner dydd, dydd Mercher 6 Chwefror 2019 Dyddiad creu rhestr fer: yr wythnos yn dechrau 11 Chwefror 2019 Diwrnod Asesiad: dyddiadau dros dro 20, 21, 22 Chwefror 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 06/02/2019
Cyflog/Graddfa: £85,000 - £95,000
Cyfnod Llawn Amser
Adran Yr Amgylched a Chynllunio
Cyfeirnod 03857
Dyddiad Postio 27/12/2018
Ymlyniad

Hysbysebu