Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Safonau'r Gymraeg

Bydd Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor yn cael ei ddisodli ar 30 Mawrth 2016 gyda Safonau’r Gymraeg. Mae'r rhain yn cael eu cyflwyno fel rhan o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gyda'r diben o osod lefel gyson o wasanaeth y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl ei gael yng Nghymru. Drafftiwyd y safonau gyda’r nod o:

Gyda’r Mesur hefyd crëwyd swydd Comisiynydd y Gymraeg sydd â'r rôl o hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r iaith Gymraeg. Mae dwy egwyddor sy'n sail i waith y Comisiynydd:

Anghysondebau yn Adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg

Mae’r Cyngor wedi mynd i’r afael â dwy gŵyn gan aelod o’r cyhoedd yn ddiweddar mewn perthynas ag anghysondebau o fewn Adroddiad Monitro’r Iaith Gymraeg 2016-17, HCCS/34/17, a gyflwynwyd ger bron y Bwrdd Gweithredol ar 20 Mehefin 2017. Mae'r cwynion yn ymwneud â'r adran sy'n ymdrin â honiadau o dorri'r safonau Iaith Gymraeg a’r camau a gymerodd y Cyngor i fynd i’r afael â hyn.

Roedd y gŵyn gyntaf yn ymwneud â’r camau a gymerwyd mewn perthynas â’r gwallau ar yr arwydd GGMC ym Mharc Rhosddu. Nododd yr adroddiad bod arwydd newydd wedi cael ei osod er mwyn datrys y mater. Fodd bynnag, bryd hynny, doedd hyn ddim yn gywir. Roedd y gwasanaeth perthnasol wedi gosod sticer dros y geiriad gwallus. Yn dilyn y gŵyn, gallaf gadarnhau bod arwydd newydd bellach wedi cael ei osod sy’n cydymffurfio’n llawn â'r safonau Iaith Gymraeg.

Roedd yr ail gŵyn yn ymwneud ag iaith Gymraeg anghywir ar y trolïau ailgylchu. Mae’r adroddiad yn nodi: “Cydnabu’r Cyngor fod gwall yn y cyfieithiad. Rhoddwyd sticeri gyda’r geiriad Cymraeg cywir arnynt i'r aelwydydd hynny a dderbyniodd y blychau â’r gwall arnynt. Roedd y Gymraeg yn gywir ar yr holl flychau a ddosbarthwyd wedi hynny.” Hoffem egluro mai dim ond ar gais y trigolion hynny a gysylltodd â'r Cyngor ynglŷn â’r geiriad Cymraeg y gwnaeth yr adran wastraff ddarparu'r sticeri. Hyd yma, dim ond 5 cais am sticer sydd wedi dod i law.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw ddryswch y gallai hyn fod wedi’i achosi. Gallem gadarnhau bod Y Tîm Cwynion wedi ymdrin yn llawn â'r ddwy gŵyn.

Mae rhestr o'r holl Safonau y mae'n ofynnol i'r Cyngor gydymffurfio â hwy i'w gweld yma:

Cydymffurfiaeth â'r Safonau Iaith Gymraeg

Mae'r Cyngor yn ymroddedig i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg a amlinellir yn ei Hysbysiad Cydymffurfio Terfynol. Mae hwn yn grynodeb o'r hyn y mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ymgymryd â hwy er mwyn cydymffurfio â'r Safonau a darparu cyfleoedd cyfartal ar gyfer ei gwsmeriaid i gyfathrebu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Y Gymraeg – Ydym ni wedi gwneud unrhyw beth o’i le?

Yng Nghyngor Wrecsam, rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl. Fodd bynnag, deallwn nad ydym efallai yn bodloni eich disgwyliadau o bryd i'w gilydd neu efallai y byddwch yn sylwi ar wallau rydym wedi eu gwneud ynghylch y Gymraeg.

Os yw hyn yn wir, hoffem glywed gennych chi! Gallwch roi gwybod am unrhyw fethiant posibl gan y Cyngor i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg drwy gysylltu â Chydlynydd y Gymraeg ar cymraeg@wrexham.gov.uk.

Byddwn yn ystyried eich adroddiad yn llawn ac yn rhoi gwybod i chi beth fydd yn cael ei wneud i ddatrys y mater. Os ydych yn dal yn anfodlon, mae gennych yr hawl i wneud cwyn drwy'r weithdrefn cwynion corfforaethol.

Adroddiad ar ymchwiliad i fethiant i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg

CSG237: Ymchwiliad dan adran 71 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i fethiant posib i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg